*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Jeszcze więcej bonusów w Promocji z kredytem gotówkowym mBanku!

Promocja z kredytem gotówkowym mBanku trwa w najlepsze. Radzicie sobie znakomicie a liczba potencjalnych bonusów CPL rośnie z każdym dniem. Jednak, aby zmotywować Was jeszcze bardziej, postanowiliśmy dołożyć dodatkowy bonus CPL.

Od teraz każdy, kto dostarczy co najmniej 5 poprawnych wniosków rozliczonych w modelu CPL otrzyma gwarantowane 50 zł. Dzięki temu, nawet jeśli nie zaczęliście jeszcze polecać promocyjnego kredytu mBanku, wciąż macie szansę na nagrodę.

Pamiętajcie również, że co najmniej 5 wniosków CPL zakończonych sprzedażą to dodatkowe 400 zł!

mbank_ver03_150421_03_progiCPL

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Promocji. Na aktywne działania masz jeszcze cały miesiąc, ale ilość bonusów jest ograniczona, dlatego nie czekaj do ostatniej chwili i już dziś zamieść materiały promujące na swoich stronach.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z dedykowanym opiekunem kampanii, który z pewnością pomoże Ci zaplanować skuteczną promocję produktu.

Zmiany w Regulaminie Promocji z kredytem gotówkowym w mBanku

Regulamin Promocji z kredytem gotówkowym w mBanku

 §1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji z kredytem gotówkowym w mBanku jest pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Promocja z kredytem gotówkowym mBanku, zwana dalej „Promocją” polega na promowaniu formularzy mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS – rejestrowym pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 168 840 228,00 zł, zwany dalej: „Bankiem” lub „mBankiem”przez Uczestników Promocji, w taki sposób, aby doprowadzić do udzielenia jak największej liczby kredytów gotówkowych.

4. Promocja trwa od dnia 08 kwietnia do 29 maja 2015 lub do wyczerpania bonusów.

5. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi do dnia 15 lipca 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Promocji zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Promocji zostaną poinformowani o przyznaniu bonusu przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach Promocji zostały przewidziane następujące nagrody gwarantowane za działania CPS:

a) próg I: 400 zł (słownie: czterysta złotych) za zrealizowanie od pięciu do dziesięciu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

b) próg II: 600 zł (słownie: sześćset złotych) za zrealizowanie od jedenastu do piętnastu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

c) próg III: 800 zł (słownie: osiemset złotych) za zrealizowanie od szesnastu do dwudziestu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

d) próg IV: 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za założenie od dwudziestu jeden do dwudziestu pięciu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

e) próg IV: 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) za sprzedaż co najmniej dwudziestu sześciu kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

8. Organizator przewidział również nagrody gwarantowane za działania CPL:

a) próg I: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za dostarczenie od pięciu do dziewięciu poprawnie wypełnionych wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

b) próg II: 100 zł (słownie: 100 złotych) za dostarczenie co najmniej dziesięciu poprawnie wypełnionych wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

9. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje nie więcej niż jedna nagroda wymieniona w §1 pkt. 7 za działania w modelu CPS oraz nie więcej niż jedna nagroda wymieniona w §1 pkt. 8 za działania CPL.

 

 §2 Zasady Promocji

 

1. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.

2. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.

5. Rozpoczęcie promocji produktu promocyjnego, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Promocji, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Promocji (tj. od 08 kwietnia do 29 maja 2015 r.) produkt kredyt gotówkowy mBank w taki sposób, aby doprowadzić do udzielenia jak największej liczby kredytów gotówkowych za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

8. Kampania rozliczana jest w modelu hybrydowym CPL i CPS. Za poprawnie wypełniony wniosek uważa się formularz zawierający prawdziwe dane osobowe Klienta. Prowizja CPS naliczana jest od wysokości udzielonego kredytu. Rozliczenie nastąpi zarówno w przypadku nowych jak i obecnych klientów mBanku, którzy podpiszą umowę z bankiem o kredyt gotówkowy.

9. Nagrody gwarantowane za zrealizowaną sprzedaż zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Promocji, zostanie odnotowane udzielenie co najmniej pięciu kredytów gotówkowych mBank zgodnie z 2 pkt. 8. Wysokość nagród gwarantowanych określa §1 pkt. 7.

10. Nagrody gwarantowane za działania CPL zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Promocji, zostanie odnotowane co najmniej pięć poprawnie uzupełnionych wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego (model CPL) zgodnie z §2 pkt. 8. Wysokość nagrody gwarantowanej określa 1 pkt. 8.

11. Laureaci Promocji zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.

14. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

 

 

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Promocji, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Promocji (§3pkt. 4) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w promocji” (§ 3pkt. 5) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Promocji lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli laureatem Promocji zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Promocji (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. Laureaci Promocji prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Promocji, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Promocji, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: kontakt@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja mBank kredyt gotówkowy.

10. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

 

Pasja i blogowanie sposobem na zarabianie

Od dawna chcesz zostać blogerem, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Nie wiesz jak założyć blog i jak go promować? Zastanawiasz się czy na tym faktycznie można zarobić?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” przynajmniej na jedno z tych pytań ten tekst jest dla Ciebie.

Jest spora szansa, że w niedługim czasie blogowanie stanie się Twoją pasją, a posty na Facebooku zamienisz na wpisy na blogu.

Najtrudniej jest zacząć. Bo przecież zanim przystąpisz do pisania najpierw musisz stworzyć swój blog, czyli stronę. Trzeba wykupić domenę i hosting, skonfigurować WordPressa, a przede wszystkim nauczyć się go obsługiwać. Brzmi skomplikowanie? My to wszystko zrobimy za ciebie.

W pierwszym artykule z cyklu „Pasja i blogowanie sposobem na zarabianie” przedstawiamy Wam Grzegorza Woźniaka – blogera, który przyłączył się do naszej blogosfery w styczniu tego roku.

Zdecydowałem się założyć blog w Compare Yourself ponieważ od dawna chciałem zaistnieć w sieci, jednak ciężko jest zbudować wszystko od podstaw – wyjaśnia bloger Grzegorz Woźniak.

grzegorz_wozniakGrzegorz przystąpił do projektu w styczniu zakładając blog http://www.finansemlodegopolaka.pl

Blogowanie wciągnęło go na tyle, że wkrótce założył kolejne dwa http://www.zyciowamotywacja.pl i http://www.radom-info.pl

Jest on jedną z blisko 100 osób, która do tej pory przystąpiła do programu Compare Yourself. Projekt powstał dla tych wszystkich, którzy nie mają doświadczenia w blogowaniu. Dlatego każda nowo przyjęta osoba dostaje na start nie tylko gotowy szablon bloga, ale także komplet poradników dotyczących poruszania się po szablonie WordpPress. Nic tylko pisać.

Grzegorz, jak wielu innych blogerów, stara się łączyć pasję z zarabianiem. Słusznie zakłada, że drogą do finansowego sukcesu jest tworzenie dobrych treści, a przez to budowanie własnej marki.

 

Realizuję swoją pasję z nadzieją, że kiedyś pozwoli mi to stworzyć rozpoznawalną markę w Internecie.Współpraca z Compare Yourself pozwala mi łączyć pisanie o świecie finansów z zarabianiem na polecaniu produktów finansowych dzięki programowi partnerskiemu – przynaję wprost.

 

Przystąpienie do projektu jest łatwe. Wystarczy, że wejdziesz na stronę http://www.comperialead.pl/ i zarejestrujesz się w Programie Partnerskim ComperiaLead, a następnie zgłosisz się do naszej blogosfery w zakładce Compare Yourself. Zapraszamy do współpracy!screeny_blog

Na zdjęciu blogi autorstwa Grzegorza Woźniaka: Finanse młodego Polaka, Życiowa motywacja, Radom INFO

Znamy wyniki Konkursu na pełnych obrotach z Bankiem Millennium!

millenniumKonkurs_wyniki_ver03

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom Konkursu na pełnych obrotach z Kontem 360° w Banku Millennium. Walka o miejsce na podium była bardzo wyrównana a wnioski spływały do ostatniej chwili.

Ze zdobywcami nagród głównych skontaktowaliśmy się już drogą mailową.

Natomiast wszystkich tych, którym tym razem zabrakło szczęścia, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w aktualnej Promocji z kredytem gotówkowym mBanku. Do zgarnięcia czekają na Was atrakcyjne bonusy za działania w CPL i CPS!

Dodatkowo pod koniec ubiegłego tygodnia wystartował pierwszy konkurs w ramach naszej innowacyjnej platformy blogowej Compare Yourself – „Wiosenne ożywienie”.

Więcej informacji jak zwykle znajdziecie na naszym blogu oraz w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.

Konkurs Compare Yourself „Wiosenne ożywienie”

wiosenne_ozywienie_konkurs2Szczegóły Konkursu „Wiosenne ożywienie”

 

 1. Konkurs jest skierowany do osób, które przystąpiły do Programu Partnerskiego ComperiaLead i zarejestrowały blog w programie Compare Yourself.
 2. Czas trwania Konkursu: od 17 kwietnia do 15 maja 2015 r.
 3. Konkurs polega na pisaniu i publikowaniu jak największej liczby wartościowych wpisów na blogu założonym w ramach Compare Yourself.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 maja 2015 r.
 5. Laureat zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową.
 6. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu.

 

Weź udział w konkursie, wzbogacaj swojego bloga o wartościowe treści i zgarnij nagrodę!

Bloger, który podczas trwania Konkursu opublikuje najwięcej wpisów otrzyma 500 zł


Jakie wpisy będą brane pod uwagę w Konkursie?

 • Tematyka wpisów jest dowolna,
 • Każdy wpis musi zawierać minimum 1000 znaków,
 • Nowo zamieszczone wpisy, rażąco odbiegające od poziomu merytorycznego danego bloga nie będą brane pod uwagę,
 • W przypadku posiadania więcej niż jednego bloga, wpisy zamieszczone w ramach kilku różnych domen nie będą sumowane.

Nie masz jeszcze konta w ComperiaLead? Nie czekaj, dokonaj rejestracji już dziś!

Regulamin Konkursu „Wiosenne ożywienie”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „ Wiosenne ożywienie” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs „Wiosenne ożywienie” zwany dalej „Konkursem” polega na umieszczaniu przez Uczestników konkursu jak największej ilości wartościowych wpisów na swoich blogach.

4. Konkurs trwa od dnia 17 kwietnia do 15 maja 2015 r.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 maja 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach Konkursu zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

 

§2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego i założyły blog w Compare Yourself, zwane dalej:Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zaakceptował Regulamin.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu, umieszczają na swoich blogach wpisy o dowolnej tematyce w okresie trwania Konkursu (tj. od 17 kwietnia do 15 maja 2015 r.), przy czym:

a) nowo zamieszczone wpisy rażąco odbiegające od poziomu merytorycznego danego bloga nie będą brane pod uwagę,

b) każdy wpis musi zawierać minimum 1000 znaków,

c) umieszczanie bannerów reklamowych (lub innych grafik) przy wpisie nie będzie oceniane i nie będzie miało wpływu na przyznanie nagrody

d) jeżeli Uczestnik posiada kilka blogów, wpisy zamieszczone w ramach kilku różnych domen nie sumują się

8. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania umieści na swoim blogu największą liczbę wpisów spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 7.

9. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, na którego blogu liczba umieszczonych wpisów, spełniających wymogi z 2 pkt. 7, została zarejestrowana jako pierwsza.

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

12. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres kontakt@compareyourself.pl.

 §3 Postanowienia końcowe

1. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika w Panelu Administracyjnym w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli Laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, wówczas nagroda ulega zwolnieniu podatkowemu.

5. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: kontakt@compareyourself.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs.

10. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

Zakończenie Promocji oraz Konkursu Comperia Bonus

Wraz z zakończeniem kolejnej edycji Promocji Comperia Bonus zakończył się również Konkurs „Promuj Wymarzone Konto oferujące same plusy i zgarniaj atrakcyjne bonusy”. Na aktywne działania mieliście czas do środy 15. kwietnia do godziny 23:59 i po raz kolejny wykorzystaliście go co do minuty! Serdecznie Wam za to dziękujemy!

zakonczenie_cb3

Liczba złożonych wniosków jest naprawdę imponująca, a Wasze wyniki z edycji na edycję są coraz lepsze. To dla nas dodatkowe potwierdzenie, obok zadowolenia klientów, że dokonujemy właściwych wyborów dobierając promocyjne produkty z bonusem.

Tymczasem publikujemy poniżej najważniejsze informacje dotyczące Wymarzonego Konta Osobistego Raiffeisen Polbank z bonusem dla klienta:

 • Rozliczenie kampanii Comperia Bonus nastąpi do dnia 15 maja.
 • Wypłata wynagrodzenia nastąpi od dnia 20 maja.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 maja.

O rozstrzygnięciu poinformujemy Was na naszym blogu. Ponadto zachęcamy do bieżącego śledzenia zmian oraz do udziału w aktualnych konkursach ComperiaLead.

Już wkrótce możecie się także spodziewać niespodzianki w ramach naszej innowacyjnej platformy blogowej Compare Yourself!

Comperia Analytics – rewolucyjne narzędzie analityczne od Comperia.pl

W ubiegłym tygodniu zapraszaliśmy Was do wzięcia udziału w Wydarzeniu „Comperia.pl otwiera swoje archiwa”, a już dziś z ogromną dumą i radością przedstawiamy Wam nową aplikację Comperia Analytics.

Po raz kolejny możemy pochwalić się innowacyjnym podejściem – jest to pierwsze takie narzędzie na rynku! Dzięki zestawieniu danych z ponad 2 tysięcy ofert przygotowywanie zaawansowanych analiz o produktach bankowych stało się tak proste, jak jeszcze nigdy dotąd.

Comperia Analytics znajdziecie pod adresem www.comperia.pl/analytics. Obecnie można za jego pośrednictwem analizować dane na temat podstawowych wskaźników rynkowych: depozytów, kont oszczędnościowych, kredytów hipotecznych oraz kredytów gotówkowych.

Bez problemu możecie teraz sprawdzić, jak zmieniało się i jakie wartości przyjmowało średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych w zależności od wybranych parametrów:

Średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych

Badanie Comperia.pl

 

Lub na przykład sprawdzić, jak wygląda oprocentowanie i zysk z 3-miesięcznych lokat bankowych z depozytem 5 000 zł:

Ile zarobię na lokacie?

Wykres pochodzi z www.comperia.pl

 

Korzystanie z narzędzia nie wymaga żadnej rejestracji w serwisie i jest całkowicie bezpłatne. Co więcej, wygenerowane z jego użyciem wykresy możecie w prosty sposób udostępnić na dowolnej stronie internetowej czy blogu (kod HTML) oraz w mediach społecznościowych.

Korzystanie z naszych danych jest bezpłatne, jedyne, czego oczekujemy w zamian za ich udostępnienie to przytoczenie źródła skąd pochodzą – wyjaśnia Karol Wilczko.

Comperia Analytics to narzędzie, które zrewolucjonizuje i usprawni pracę dziennikarzy, analityków, pracowników banków czy blogerów. Umieszczaj na swoich stronach dynamiczne wykresy oraz zestawienia na temat poszczególnych produktów bankowych i wpływaj na wzrost atrakcyjności prezentowanych danych, jednocześnie zwiększając ruch wśród potencjalnych czytelników.

Możliwości są bardzo szerokie:

 • ponad 20 grup wykresów,
 • nawet 9 różnych danych do zestawienia na jednym diagramie,
 • dostęp do ponad 2 000 ofert produktów bankowych z ostatnich 5 lat.

Już dziś poznaj możliwości Comperia Analytics i wykorzystaj je w swojej codziennej pracy.

Nie masz pomysłu na wpis, który zainteresowałby Twoich czytelników? Poszukaj paradoksów, zmian, trendów na rynku. Pozwól się zainspirować Comperia Analytics!

Nowa promocja z kredytem gotówkowym w mBanku

mbank_04

Szczegóły Promocji z kredytem gotówkowym w mBanku

 1. Promocja jest skierowana do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Promocji: od 08 kwietnia do 29 maja 2015 r.
 3. Promocja z kredytem gotówkowym mBanku polega na promowaniu formularzy mBank, przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do udzielenia jak największej liczby kredytów gotówkowych, spełniających warunki Regulaminu.
 4. Za każdy poprawnie wypełniony wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego, spełniający warunki określone w Regulaminie, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead. Dodatkowe wynagrodzenie w modelu CPS zostanie przyznane od wartości udzielonego kredytu.
 5. Wyniki Promocji zostaną ogłoszone do dnia 15 lipca 2015 r.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 7. Do udziału w Promocji niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Promocji.

Weź udział w promocji i zgarnij ekstra kasę!

 • próg I: 400 zł – od pięciu do dziesięciu sprzedaży kredytów gotówkowych,
 • próg II: 600 zł – od jedenastu do piętnastu sprzedaży kredytów gotówkowych,
 • próg III: 800 zł – od szesnastu do dwudziestu sprzedaży kredytów gotówkowych,
 • próg IV: 1000 zł – od dwudziestu jeden do dwudziestu pięciu sprzedaży kredytów gotówkowych,
 • próg IV: 1200 zł – za sprzedaż co najmniej dwudziestu sześciu kredytów gotówkowych,
 • 100 zł za dostarczenie co najmniej dziesięciu poprawnie wypełnionych wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego (CPL).

Jakie korzyści oferuje promocyjny kredyt gotówkowy w mBanku?

 • Kredyt gotówkowy od 500 zł do 150 000 zł,
 • Pieniądze szybko i wygodnie na dowolny cel
 • Dogodny okres kredytowania: od 3 do 84 miesięcy
 • Oprocentowanie 0% – promocja kredytu o okresie spłaty do 12 m-cy
 • Atrakcyjne oprocentowanie kredytu o okresie spłaty powyżej 12 m-cy
 • Bez wychodzenia z domu – całkowicie online,
 • Oferta dla nowych i obecnych klientów mBanku.

Nie masz jeszcze konta w ComperiaLead? Nie czekaj, dokonaj rejestracji już dziś!

Regulamin Promocji z kredytem gotówkowym w mBanku

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji z kredytem gotówkowym w mBanku jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Promocja z kredytem gotówkowym mBanku, zwana dalej „Promocją” polega na promowaniu formularzy mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS – rejestrowym pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 168 840 228,00 zł, zwany dalej: „Bankiem” lub „mBankiem”przez Uczestników Promocji, w taki sposób, aby doprowadzić do udzielenia jak największej liczby kredytów gotówkowych.

4. Promocja trwa od dnia 08 kwietnia do 29 maja 2015 lub do wyczerpania bonusów.

5. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi do dnia 15 lipca 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Promocji zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Promocji zostaną poinformowani o przyznaniu bonusu przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach Promocji zostały przewidziane następujące nagrody gwarantowane:

a) próg I: 400 zł (słownie: czterysta złotych) za zrealizowanie od pięciu do dziesięciu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

b) próg II: 600 zł (słownie: sześćset złotych) za zrealizowanie od jedenastu do piętnastu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

c) próg III: 800 zł (słownie: osiemset złotych) za zrealizowanie od szesnastu do dwudziestu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

d) próg IV: 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za założenie od dwudziestu jeden do dwudziestu pięciu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

e) próg IV: 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) za sprzedaż co najmniej dwudziestu sześciu kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

8. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za dostarczenie co najmniej dziesięciu poprawnie wypełnionych wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

 §2 Zasady Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.

5. Rozpoczęcie promocji produktu promocyjnego, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Promocji, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Promocji (tj. od 08 kwietnia do 29 maja 2015 r.) produkt kredyt gotówkowy mBank w taki sposób, aby doprowadzić do udzielenia jak największej liczby kredytów gotówkowych za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

8. Kampania rozliczana jest w modelu hybrydowym CPL i CPS. Za poprawnie wypełniony wniosek uważa się formularz zawierający prawdziwe dane osobowe Klienta. Prowizja CPS naliczana jest od wysokości udzielonego kredytu. Rozliczenie nastąpi zarówno w przypadku nowych jak i obecnych klientów mBanku, którzy podpiszą umowę z bankiem o kredyt gotówkowy.

9. Nagrody gwarantowane za zrealizowaną sprzedaż zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Promocji, zostanie odnotowane udzielenie co najmniej pięciu kredytów gotówkowych mBank zgodnie z 2 pkt. 8. Wysokość nagród gwarantowanych określa §1 pkt. 7.

10. Dodatkowa nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Promocji, zostanie odnotowane co najmniej dziesięć poprawnie uzupełnionych wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego (model CPL) zgodnie z §2 pkt. 8. Wysokość nagrody gwarantowanej określa 1 pkt. 8.

11. Laureaci Promocji zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.

14. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

 

 

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Promocji, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Promocji (§3pkt. 4) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w promocji” (§ 3pkt. 5) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Promocji lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli laureatem Promocji zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Promocji (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. Laureaci Promocji prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Promocji, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Promocji, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: kontakt@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja mBank kredyt gotówkowy.

10. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent