*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Kategoria: poczekalnia

testowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

testowy gif

Ranking Kont Osobistych

 

 

a

Nowy model rozliczeniowy w ComperiaLead

Z przyjemnością informujemy, że sezon letni przyniósł w ComperiaLead nie tylko odświeżony wygląd Panelu Administracyjnego, ale przede wszystkim jeden z najpopularniejszych modeli rozliczenia kampanii marketingu internetowego – CPC (Cost Per Click).

Od teraz, obok dotychczasowych kampanii rozliczanych za działania CPL i CPS, w Tableli Prowizji, znajdziecie również te rozliczane za kliknięcie użytkownika w reklamę / link. W nowo udostępnionym modelu prowizja może być naliczana za każde kliknięcie w reklamę / link lub, częściej, za kliknięcie unikalne (oznacza to, że kliknięcia z powtarzającego się adresu IP mogą nie zostać rozliczone). Warunki naliczania prowizji każdorazowo znajdziesz w szczegółach kampanii.

Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, który krok po kroku pokazuje, jak działać w nowym modelu oraz jak monitorować wyniki.

Krok 1. Zgłoszenie do kampanii.

Aktualna lista kampanii jest dostępna po zalogowaniu do Panelu Administracyjnego ComperiaLead w zakładce Produkty >> Tabela Prowizji. Wybierz interesującą Cię kampanię i przejdź do jej szczegółów klikając „Zobacz więcej”, następnie z dostępnych formatów reklamowych wybierz te, które Cię interesują i zgłoś się do promocji. Po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia przez opiekuna kampanii możesz pobrać kody form reklamowych.

Aby wyszukiwanie kampanii w modelu CPC w Tabeli Prowizji było jeszcze łatwiejsze możesz skorzystać z dostępnych filtrów.

TP_cpc

Krok 2. Monitoring kampanii CPC

W prosty sposób możesz monitorować swoje działania dzięki zakładce Statystyki > Wnioski.

staty_wnioski_cpc

Przejdź do podstrony Statystyka kliknięć, wybierz produkt oraz zakres dat dla kliknięć, które chcesz monitorować. Dla zawężenia wyników, możesz także w dostępnych filtrach zaznaczyć instytucję oraz konkretną ofertę.

Po zatwierdzeniu kryteriów wyboru przyciskiem FILTRUJ, oprócz podstawowych informacji o produkcie, instytucji i nazwie kampanii, otrzymasz dane dotyczące:

  • Ilości kliknięć – jest to ilość wszystkich kliknięć w reklamę zliczonych w kampanii;
  • UC (Unique Clicks) – liczba użytkowników, którzy wykonali pierwsze/unikalne kliknięcie w reklamę – kliknięcia z powtarzającego się numeru IP w krótkim odstępie czasu zostaną potraktowane jako duplikat danych
  • CR-U (Conversion Rate – Users) – współczynnik pokazujący, jaka część użytkowników, którzy kliknęli w reklamę, wykonała unikalne kliknięcie.

statystyki_klikniec_cpc

Pamiętaj także, że w przypadku wątpliwości zawsze możesz zwrócić się do dedykowanego opiekuna kampanii lub napisać do nas na adres: konsultant@comperialead.pl. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

 

Regulamin „Konkursu na pełnych obrotach – edycja letnia”

Regulamin „Konkursu na pełnych obrotach – edycja letnia”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem „Konkursu na pełnych obrotach – edycja letnia” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. „Konkurs na pełnych obrotach – edycja letnia”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu formularzy Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie 02-593, Stanisława Żaryna 2A, zwanym dalej: „Bank Millennium”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby Kont osobistych 360° oraz Kont osobistych 360° Student.

4. Konkurs trwa od dnia 2 czerwca do 7 lipca 2015

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 sierpnia 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody główne:

a) nagroda pierwsza: 2 360 zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych),

b) nagroda druga: 1 360 zł (słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych),

c) nagroda trzecia: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

d) nagroda czwarta: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

e) nagroda piąta: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

f) nagroda szósta: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

g) nagroda siódma: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

h) nagroda ósma: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

§2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Rozpoczęcie promocji produktu konkursowego, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 2 czerwca do 7 lipca 2015 r.) produkt Konto osobiste 360° i Konto osobiste 360° Student w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby Kont w Banku Millennium za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

8. Kampania rozliczana jest w modelu CPS. Rozliczenie nastąpi w przypadku nowych Klientów Banku Millennium, którzy podadzą prawidłowe dane i otworzą Konto osobiste 360° lub Konto osobiste 360° Student.

9. Nagroda pierwsza zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę poprawnych działań efektywnościowych, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 8.

10. Nagrody: druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma zostaną przyznane odpowiednio siedmiu Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w §2 pkt. 9.) wyniki pod względem poprawnych działań efektywnościowych.

11. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba poprawnych działań efektywnościowych, spełniających wymogi z §2 pkt. 8, została zarejestrowana jako pierwsza.

12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank Millennium do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

15. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Konkursie (§3pkt. 4) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w konkursie” (§3pkt. 5) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs na pełnych obrotach.

10. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 30 dni od zgłoszenia reklamacji.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

 

testcl-a kysz od rss

asd

Wygeneruj rachunek już od 50 zł w ComperiaLead!

„Wiemy, że najlepszą motywacją do aktywnej współpracy jest otrzymane wynagrodzenie!”

Dlatego wprowadziliśmy o wiele niższy próg wypłaty wynagrodzenia!

 

Od dziś – jeśli zebrałeś już 50 zł brutto – możesz wystawić nam rachunek!
Zapoznaj się z Tabelą Prowizji i wybierz najkorzystniejsze produkty dla Twojej grupy odbiorców. Następnie oczekuj na poprawną weryfikację wniosku i wygeneruj rachunek!banknoty_50zl

 

Masz smartphone lub tablet?
Nie zapomnij skorzystać z innowacyjnego narzędzia – ComeriaLeadMobile

Wykorzystaj potencjał Programu Partnerskiego ComperiaLead już dziś!

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent