*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Regulamin Konkursu ComperiaLead.pl

§1

 1. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dot. ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 2. Niniejszy Konkurs (?Konkurs?) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Organizatorem Konkursu jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 135 708,40 złotych (?Organizator?).
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. ?Okres Promocyjny? rozpoczyna się 01 września 2012 roku i trwa do 31 grudnia 2012 roku. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

§2

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl, zwani dalej „Uczestnikami”.
 2. Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników w okresie trwania Konkursu ( 01.09.2012 r. – 31.11.2012r.) formularzy Comperia Doradca, w taki sposób, aby jak największa ilość użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu ( 01.09.2012 r. ? 31.11.2012r.) prawidłowo wypełniła wniosek Comperia Doradca (minimalna akceptowalność wniosków złożonych za pomocą konta Uczestnika na poziomie 70%)
 3. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Comperia.pl oraz ich rodziny.
 5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania lub naruszenia zasad Regulaminu ComperiaLead.pl.

§3

  1. Nagrody zostaną przyznane w następującej kolejności:

a)      nagroda główna: iPad WiFi Cellural 32 GB o wartości 3000 zł

b)      nagroda druga: TV o wartości 2000 zł

c)      nagroda trzecia: Laptop o wartości 1500 ? 1800 zł

d)      nagroda czwarta: Aparat fotograficzny o wartości 500 ? 1000 zł

e)      nagroda piąta: Aparat fotograficzny o wartości 500 ? 1000 zł

 1. Nagrodą nie jest równowartość nagrody, a Partner nie ma możliwości wyboru pomiędzy nagrodą, a sumą pieniężną
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach.
 3. Odbiór nagrody Partner potwierdza pisemnie na formularzu Odbioru Nagrody przesłanym do Organizatora na adres ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa.
 4. Każdemu Partnerowi w ramach Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna nagroda.
 5. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody.

§4

 1. Nagrody wysyłane są przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnia wyników konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagród, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród jak również uszkodzenia powstałe w transporcie lub w trakcie przesyłania nagrody.
 5. Nagroda zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 Poz. 176 ze zm.) jest zwolniona ze zryczałtowanego podatku dochodowego.

§5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.comperialead.pl. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając na adres konsultant@comperialead.pl prośbę o wysłanie Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

§6

 1. Dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Partnerów uczestniczących w Konkursie jest Organizator, zaś przetwarzanie przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych danych Partnerów następować będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres emailowy: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja ? Konkurs ComperiaLead.pl.
 2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu Okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres emailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

Tour de ComperiaLead.pl!

Utrudnienia podczas modernizacji serwerów ComperiaLead.pl

Drodzy czytelnicy,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.08.2012 r., w godz. od 23:00 do godz. 08:00 dnia 30.08.2012 r. w ComperiaLead.pl będą przeprowadzane prace modernizacyjne serwerów.

Modernizacja serwerów ma na celu zwiększenie wydajności Programu Partnerskiego, dzięki czemu kreacje ComperiaLead.pl wyświetlane na Państwa witrynach będą działały szybciej i sprawniej.

Jednocześnie informujemy, że przerwa techniczna może spowodować tymczasowy brak dostępu do Panelu Administracyjnego Partnera oraz do narzędzi ComperiaLead.pl.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Pozdrawiamy

Zespół ComperiaLead.pl

Niespodzianka z nagrodami!

Drodzy czytelnicy,

Dużymi krokami zbliża się koniec wakacji i urlopów. Nie oznacza to jednak końca gorących emocji.
Przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę z cennymi nagrodami.
Ekscytujące przeżycia dopiero przed Państwem!
Zapraszamy do śledzenia informacji pojawiających się na naszym blogu.

Szczegóły już wkrótce!

Pozdrawiamy
Zespół ComperiaLead.pl

Rozliczenia

Drodzy czytelnicy,

W ostatnim czasie pojawiły się wśród kilku  Partnerów pewne wątpliwości związane z procesem rozliczania wniosków oraz rozumienia poszczególnych statusów wniosków. W związku z tym postanowiliśmy poświęcić kilka słów aby w sposób rzetelny wyjaśnić i przedstawić wskazane zagadnienie.

Każdy z Partnerów w swoim Panelu Administracyjnym otrzymuje kompletną informację na temat wpływających wniosków.

Dzięki informacji o statusie formularzy, Partner otrzymuje informacje o tym ile było kliknięć w jego wnioski (status ?wejście?), ile wniosków jest w trakcie weryfikacji przez bank (status ?otwarty?), za ile wniosków przysługuje mu wynagrodzenie za ostatni okres rozliczeniowy (status ?rozliczony?), ile wniosków jest w trakcie wypłacania na konto Partnera (status ?oczekuje na wypłacenie?), ile wniosków zostało już wypłaconych (status ?wypłacony?) oraz ile wniosków zostało odrzuconych w trakcie weryfikacji przez bank (status ?odrzucony?).

Z powodu częstych pomyłek, polegających na utożsamianiu wniosków ze statusem ?wejście?(kliknięcie) z wnioskami o statusie ?otwarty? Program Partnerski ComperiaLead.pl wprowadza zmiany w systemie trackingowym. Od dnia 9.08.2012 wszystkie wypełnione wnioski będą oznaczony statusem ?otwarty?.

Konwersja będzie liczona jako stosunek wniosków otwartych do wniosków rozliczonych.

Rozliczenia w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl dokonywane są na podstawie raportów rozliczeniowych dostarczanych przez banki pomiędzy 20 ? tym a ostatnim dniem każdego miesiąca, następującym po miesiącu , w którym wpłynęły wypełnione wnioski.

Należy podkreślić, że ComperiaLead.pl jako pośrednik pomiędzy Instytucjami Finansowymi. a Partnerami w kwestii rozliczeń przyznaje wynagrodzenie tylko i wyłącznie na podstawie wniosków zaakceptowanych przez bank. Stąd zarówno Partner jak i ComperiaLead.pl są związani decyzją o przyznaniu prowizji przez bank.

Pozdrawiamy
Zespół ComperiaLead.pl

E-faktury w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl

Drodzy czytelnicy,

Miło nam poinformować, że w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl zostaje wprowadzona możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną.

E-faktury znacznie uproszczą oraz ułatwią dotychczasowy proces nadsyłania faktur tradycyjną pocztą.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. „w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej”, faktury mogą być przesyłane przez e-mail pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przez Odbiorcę faktury.

Pozdrawiamy
Zespół ComperiaLead.pl

Nowe narzędzia!

Drodzy czytelnicy,

W odpowiedzi na potrzeby naszych Partnerów udostępniliśmy pakiet nowych narzędzi – kalkulatorów kredytowych. Dzięki kalkulatorom użytkownicy twojego portalu uzyskają odpowiedzi na wiele ważnych dla nich pytań, m.in. jaka jest ich zdolność kredytowa lub ile zyskają konsolidując kredyty. Dzięki nowym narzędziom użytkownicy twojej witryny mogą podjąć decyzję finansową szybciej i pewniej !

Co jeszcze może dać ci kalkulator kredytowy? :

 • efekt wyników obliczeń na twojej stronie ! Podnosisz w ten sposób atrakcyjność swojej witryny
 • dokładne i precyzyjne wyniki porównań
 • opcja porównań na różne parametry
 • fachowe wyliczenia na stronie – zwiększają użyteczność twojej witryny
 • bezpośrednie przekierowanie do złożenia oferty – dodatkowy zarobek w ComperiaLead !

Pozdrawiamy,
Zespół ComperiaLead.pl

Nowe produkty:)

Drodzy czytelnicy,

Z przyjemnością informujemy, że oferta produktów finansowych Programu Partnerskiego

ComperiaLead.pl została poszerzona o Kredyty dla firm, w tym:

Dostępne są również następujące produkty:

W celu aktualizacji nowej oferty produktowej przejdź do edycji subdomeny ComperiaLead, a następnie w zakładce Produkty zaznacz preferowany produkt.

Już teraz zwiększ swoje wynagrodzenie oraz funkcjonalność witryny promując nowe produkty!

Gorąco zachęcamy do aktywnej promocji!

Pozdrawiamy,
Zespół ComperiaLead.pl

Witamy!

Drodzy czytelnicy,

Witamy serdecznie na oficjalnym blogu Programu Partnerskiego ComperiaLead.pl!

Ideą powstania bloga jest stworzenie pola do obiektywnej dyskusji, która  z poszanowaniem zasad kultury debaty publicznej  będzie dotyczyć wszelkich tematów związanych z ComperiaLead.pl.

Każdy czytelnik , będący Partnerem ComperiaLead.pl jak i osoba nie związana współpracą ma możliwość śledzenia oraz komentowania pojawiających się wątków w kontekście funkcjonowania ComperiaLead.pl.

Zachęcamy do aktywnego udziału.

Pozdrawiamy
Zespół ComperiaLead.pl

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent