*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Postępowanie reklamacyjne w ComperiaLead

W tym tygodniu oddaliśmy do Waszej dyspozycji nową funkcjonalność, która usprawni proces składania reklamacji. Dzięki niej łatwo i szybko zgłosicie wszelkie nieprawidłowości dotyczące wniosków oraz klików zarejestrowanych w systemie bezpośrednio z Panelu Administracyjnego ComperiaLead.

Jak to działa?

reklamacje_blog

Wystarczy zalogować się do Panelu i przejść do jednej z Zakładek: Wnioski lub Statystyka kliknięć w zależności od rodzaju działań, które chcemy monitorować.

Wnioski posiadające status „odrzucony” oraz wszystkie kliknięcia zostały opatrzone specjalną ikonązłóż reklamacje, otwierającą formularz zgłoszeniowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy podać jak najwięcej szczegółowych informacji, które pomogą w rozpatrzeniu reklamacji, m.in. przedmiot reklamacji, dokładną datę i godzinę złożenia wniosku, nazwę banku, produkt, numer EPI wniosku/numer EPI kliknięcia, numer wniosku/umowy, datę zgłoszenia, inne dane mogące pomóc w rozstrzygnięciu sprawy.

Po zatwierdzeniu zgłoszenia, na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca.

O aktualnym statusie postępowania reklamacyjnego będziemy informować na bieżąco za pomocą specjalnych ikon, zmieniających się przy reklamowanym wniosku/kliknięciu:

reklamacja w trakcie weryfikacji akceptacja reklamacji reklamacja odrzucona

co oznacza kolejno: trwa weryfikacja, reklamacja zaakceptowana, reklamacja odrzucona.

Zadaniem nowej funkcjonalności jest nie tylko podniesienie jakości naszych usług, ale przede wszystkim zwiększenie komfortu Waszej pracy, dlatego już dziś zachęcamy do zapoznania się z tym udogodnieniem.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu Programu Partnerskiego ComperiaLead, zgłaszanie reklamacji bezpośrednio w Panelu Administracyjnym jest jedyną właściwą formą zgłaszania nieprawidłowości dotyczących wniosków lub kliknięć.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z dedykowanym konsultantem.

Zmiany w Regulaminie ComperiaLead

Regulamin Programu Partnerskiego

ComperiaLead

1.    WSTĘP

Comperia.pl S.A. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Comperialead.pl.

Comperia.pl S.A. uruchomiło Program Partnerski, aby zwiększać liczbę sprzedaży Produktów. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i polega na dokonaniu Rejestracji przez Partnerów, rozumianej jako zawarcie umowy, a następnie sprzedaży przez nich Produktów w ramach Programu Partnerskiego. Partnerzy będą uprawnieni do otrzymania Wynagrodzenia w przypadku sprzedaży Produktów Użytkownikom poprzez Stronę Internetową lub Podstronę Internetową.

2. DEFINICJE

 

W niniejszym regulaminie, wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie:

2.1. Comperia.pl – oznacza Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych.

2.2. Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.

2.3. Formularz – oznacza formularz wypełniany przez Partnera, zawierający dane konieczne do zawarcia Umowy, udostępniany przez Comperia.pl w formie elektronicznej pod adresem URL https://www.comperialead.pl/rejestracja.html.

2.4. Konto – oznacza indywidualne konto Partnera, w systemie informatycznym Comperia.pl, na którym zapisywana jest wysokość Wynagrodzenia oraz wszelkie działania podejmowane przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

2.5. Konto główne – oznacza indywidualne konto Partnera posiadającego sieć Subkont, w systemie informatycznym Comperia.pl, na którym zapisywana jest wysokość Wynagrodzenia oraz wszelkie działania podejmowane przez Partnera i Partnerów zależnych, w ramach Programu Partnerskiego.

2.6. Subkonto – oznacza indywidualne konto Partnera, podległe pod konto Główne w systemie informatycznym Comperia.pl, na którym zapisywane są Statystyki wniosków przypisanych do tego Partnera, w ramach Programu Partnerskiego.

2.7. Kontrahent – oznacza bank lub inną instytucję finansową lub niefinansową, z którą Comperia.pl zawarła umowę o współpracy dotyczącą sprzedaży przez Comperia.pl oferowanych przez nich Produktów, w tym firmy i instytucje, których oferty prezentowane są w porównywarce gsm, w szczególności: Orange Polska S.A, Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. oraz właścicieli marek: Lycamobile i innych.

2.8. Login – oznacza unikalną nazwę przypisaną Partnerowi w Programie Partnerskim.

2.9. Moduł – oznacza narzędzie, służące do generowania kodu umożliwiającego Użytkownikom dostęp do Produktów w ramach Programu Partnerskiego na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej.

2.10. Partner – oznacza:

a) pełnoletnią osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub

b) pełnoletnią osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub

c) osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiła do Programu Partnerskiego.

2.11. Podstrona Internetowa – oznacza udostępnianą i zaakceptowaną przez Comperia.pl stronę internetową w ramach domeny pl zawierającą Login oraz umożliwiającą Partnerowi wykonywanie czynności wynikających z Umowy.

2.12. Produkty – oznaczają usługi finansowe lub niefinansowe oferowane przez Kontrahentów lub Comperia.pl.

2.13. Program Partnerski – oznacza współpracę Partnerów z Comperia.pl polegającą na udostępnianiu powierzchni reklamowych na stronach WWW Partnera w celu sprzedaży produktów finansowych i pozafinansowych w zamian za uzyskanie wynagrodzenia.

2.14. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający treść Umowy, dostępny w postaci elektronicznej pod adresem URL http://www.comperialead.pl/regulamin.

2.15. Rejestracja – oznacza zawarcie Umowy poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego, podanie niezbędnych danych, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz aktywację konta.

2.16. Strona Internetowa – oznacza własną stronę internetową Partnera, zaakceptowaną przez Comperia.pl do uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz umożliwiającą Partnerowi wykonywanie czynności wynikających z Umowy.

2.17. Tabela Prowizyjna – oznacza tabelę wskazującą wysokość prowizji, będącą podstawą naliczenia Wynagrodzenia udostępnianą przez Comperia.pl Partnerom w formie elektronicznej.

2.18. Umowa – oznacza umowę zawieraną, na podstawie Regulamiu, drogą elektroniczną, pomiędzy Partnerem a Comperia.pl, na podstawie której Partnerzy pośredniczą w sprzedaży Produktów w zamian za uzyskanie Wynagrodzenia.

2.19. Użytkownik – osoba, która dokonuje zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Partnerów w Programie Partnerskim, wyrażając zgodę na przekazanie jego Danych Osobowych następującym podmiotom:

a) Doradcy;

b) Partnerom Usługodawcy;

c) Świadczeniodawcom.

2.20. Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie prowizyjne zgodne z Tabelą Prowizyjną, przysługujące Partnerowi z tytułu Umowy.

3.    UMOWA

 

3.1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji. W przypadku niezakończenia Rejestracji, Partner nie przystępuje do Programu Partnerskiego, a Umowa nie zostaje zawarta.

3.2. Po przesłaniu do Comperia.pl prawidłowo wypełnionego Formularza oraz złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, do Partnera wysyłany jest automatycznie generowany link na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w Formularzu.

3.3. Po otrzymaniu przez Partnera linku, Partner poprzez kliknięcie w link aktywuje Konto.

3.4. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta, poprzez kliknięcie w udostępniony link aktywacyjny, o którym mowa w pkt. 3.3, po wcześniejszej akceptacji regulaminu. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Warszawa. Umowa jest zawierana w języku polskim.

3.5. Po dokonaniu Rejestracji Potencjalny Partner oraz Strona Internetowa może podlegać jeszcze weryfikacji przez Comperia.pl. Proces weryfikacji może obejmować między innymi: sprawdzenie zgodności Strony Internetowej z wymaganiami Regulaminu, weryfikację praw do dysponowania Stroną Internetową, ocenę celowości nawiązania współpracy w ramach Programu Partnerskiego z punktu widzenia interesów Comperia.pl.

3.6. Po dokonaniu Rejestracji, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do Panelu Administracyjnego w celu wybrania Produktów, które będzie oferował na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej.

3.7. Dokonując Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie przez Comperia.pl danych osobowych Partnera wskazanych       w Formularzu.

3.8. Zmiana danych teleadresowych Partnera możliwa jest w każdym momencie w Panelu Administracyjnym. W celu potwierdzenia zmian, na adres mailowy Partnera jest wysyłany link wraz z informacją o dokonanych zmianach. Po kliknięciu w link przez Partnera, zmiany automatycznie zapisują się w Panelu.

3.9. Partner jest zobowiązany do informowania Comperia.pl o każdorazowej zmianie danych wymaganych w Formularzu.

4.    ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ COMPERIA.PL

 

4.1. Comperia.pl udostępnia Partnerom Moduł.

4.2. Comperia.pl umożliwia Partnerom dostęp do Panelu Administracyjnego po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.

4.3. Comperia.pl odpowiada za prawidłowe działanie jedynie tych kodów html, php, js, które zostaną wygenerowane przez Moduł.

4.4. Comperia.pl udostępnia Partnerom Programu Partnerskiego ComperiaLead wszystkie widgety, które Partner posiada na liście wszystkich widgetów w zakładce Narzędzia, zamieszczone w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego do wykorzystania na dowolnej domenie Partnera zaakceptowanej przez Comperia.pl z zastrzeżeniem, że muszą być one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli:

a) widgety używane są tylko na domenie zaakceptowanej przez Comperia.pl,

b) widgety wykorzystuje się w celu prezentacji na własnej stronie www,

c) zabrania się pobierania wygenerowanych widgetów poprzez skrypty, systemy, narzędzia, programy w nieuzasadnionym celu. Wszelkie tego typu próby będą sprawdzane. Partner, który dopuści się zabronionych praktyk zostanie zablokowany oraz może zostać usunięty z Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania praw do wynagrodzenia, które do tej pory osiągnął. Zabronione są również ataki typu DoS (http://pl.wikipedia.org/wiki/DoS)

4.5. Comperia.pl jest zobowiązana do utrzymywania oraz bieżącej aktualizacji stron elementów, udostępnionych Partnerom Programu Partnerskiego ComperiaLead, prezentowanych w serwisie Partnera.

4.6. Comperia.pl jest uprawniona do kontroli prezentacji Produktów na Stronie Internetowej, Podstronie Internetowej udostępnionych Partnerom bądź treści mailingu wysyłanego z zaimplementowanymi narzędziami ComperiaLead, w tym wygenerowanych z Panelu Administracyjnego linków. Zmiana sposobu prezentacji Produktów na Stronie Internetowej, Podstronie Internetowej bądź treści mailingu udostępnionych Partnerom może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody po stronie Comperia.pl drogą mailową.

4.7. Comperia.pl posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz jakiekolwiek inne prawa związane z Programem Partnerskim lub oprogramowaniem niezbędnym do realizacji Umowy. Na mocy Umowy Partner nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem wyraźnie przyznanych niniejszym Regulaminem.         W szczególności, Partner nie może bez zgody Comperia.pl używać zarejestrowanego znaku towarowego Comperia.pl.

4.8. Comperia.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody:

a) poniesione przez Partnerów w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu lub Umowy, z wyjątkiem szkód poniesionych przez Partnerów z wyłącznej winy Comperia.pl;

b) powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych przez niezależne od Comperia.pl podmioty (np.: sieci telekomunikacyjne) lub z innych przyczyn niezależnych do Comperia.pl;

c) powstałe w wyniku niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez Kontrahentów.

4.9. Comperia.pl ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia po stronie Partnera czynności naruszających interesy Comperia.pl lub Kontrahentów, jak również w przypadku podejmowania działań opisanych w pkt. 7.4. niniejszego Regulaminu.

4.10. Comperia.pl może odmówić rejestracji domeny, gdy:

a) zachodzi podejrzenie, że dane Partnera podane podczas rejestracji są fałszywe,

b) nazwa domeny jest wulgarna, narusza dobra osobiste, obraża, lub zniesławia,

c) nazwa domeny jest już zarezerwowana przez kogoś innego lub niedostępna,

d) bez podania przyczyn,

e) jeśli jest działaniem nieuczciwej konkurencji.

4.11. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, bezpiecznym protokołem SSL do Usługodawcy. Dane podane przez Użytkownika mogą być nasłuchiwane przez właściciela portalu, na którym zostało umieszczone narzędzie Usługodawcy i wykorzystane w sposób niezgodny z regulaminem, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.    ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW PARTNERA

 

5.1. Partner w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego i pośredniczenia w sprzedaży Produktów powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer lub innej równorzędnej przeglądarki internetowej.

5.2. Partner zobowiązuje się do udostępnienia na rzecz Comperia.pl powierzchni reklamowej na Stronie Internetowej i Podstronach Internetowych Partnera, celem umieszczenia narzędzi należących do Comperia.pl.

5.3. Każdy Partner w Programie Partnerskim Comperia.pl może posiadać tylko jedno Konto Partnerskie, w ramach którego może posiadać dowolną liczbę domen.

5.4. Każda domena Partnera musi zostać zaakceptowana przez Comperia.pl. Na zaakceptowanie domeny Comperia.pl ma czas do 2 dni roboczych. Do momentu aktywacji domena jest nieaktywna.

5.5. Partner jest uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu w wyniku świadczenia usług na podstawie Umowy.

5.6. Partnerowi nie zostanie przyznane wynagrodzenie z tytułu prezentowania na stronie Internetowej lub Podstronach Internetowych nieaktualnych ofert Produktów, które nie zostały usunięte przez Partnera z udostępnianej powierzchni reklamowej.

5.7. Partner jest uprawniony do umieszczania na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej Produktów udostępnionych mu na podstawie Modułu.

5.8. Strona Internetowa musi być umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze         i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https.

5.9. Strona Internetowa nie może zawierać tematyki o charakterze bezprawnym, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, normy obyczajowe lub moralne. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony Internetowej.

5.10. Strona Internetowa w trakcie obowiązywania Umowy musi być dostępna dla Comperia.pl         w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu.

5.11. Partner może wykorzystywać Podstronę Internetową tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy i nie może umieszczać na niej treści innych niż związanych z Produktami.

5.12. Partnerowi zabrania się, bez zgody i wiedzy Administratora, usuwania, dokonywania zmian a także jakiejkolwiek ingerencji w loga oraz linki promujące Comperia.pl w narzędziach udostępnionych w Panelu Administracyjnym, wykorzystywanych do promowania produktów finansowych.

5.13. Zakazane są praktyki:

a) wykorzystywania jakichkolwiek treści pochodzących ze stron Comperia.pl w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy bez pisemnej zgody Comperia.pl

b) używania zarejestrowanego znaku towarowego comperia.pl, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy i treści Strony Internetowej oraz Podstron Internetowych Partnera oraz w jakikolwiek sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, bez pisemnej zgody Comperia.pl

5.14. Partner jest uprawniony do wykorzystywania w sieci Internet udostępnionych przez Comperia.pl materiałów reklamowych tylko i wyłącznie w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, czyli do promocji Programu Partnerskiego lub Produktów.

5.15. Uczestnik Programu Partnerskiego Comperialead.pl zobowiązuje się do opublikowania na swojej stronie w zakładce „Partnerzy” lub „Kontakt” logotypu Comperialead.pl w postaci: <a href=”http://www.comperia.pl”><img src=”adres url obrazka” alt=”porównywarka finansowa nr 1″/></a> lub logotypu ComperiaLead.pl w postaci: <a href=”http://www.comperia.pl”><img src=”adres url obrazka” alt=”finansowy program partnerski comperialead.pl”/></a>.

5.16. Strona, na której znajduje się logotyp ComperiaLead.pl musi być indeksowalna dla wyszukiwarek oraz dostępna z poziomu nawigacji serwisu.

5.17. Logotyp do pobrania i zamieszczenia na stronie Partnera dostępny jest w Panelu Administracyjnym, w zakładce Dokumenty, podzakładce Wskazówki i instrukcje.

5.18. Partner jest uprawniony do promowania Strony Internetowej lub Podstrony Internetowej we własnym zakresie, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i zasad ustalonych przez Comperia.pl, w tym zasad uczciwego pozycjonowania, które nie może odbywać się w sposób bezprawny, naruszający dobra osobiste Comperia.pl, Kontrahentów lub innych Partnerów.

5.19. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć ze Strony Internetowej ofertę prezentowanych na niej Produktów.

5.20. Po rozwiązaniu Umowy, wszystkie domeny oraz subdomeny, z których korzystał Partner stają się nieaktywne.

5.21. Partner w swoim Panelu Administracyjnym posiada listę domen, pod którymi może instalować bezpłatnie, bez ograniczeń ilościowych subdomeny Comperii.pl., z zastrzeżeniem, że domeny nieaktywne, kopie innych domen oraz spam zostaną usunięte w trybie natychmiastowym. Ponadto:

a) Comperia.pl oferuje zainteresowanym nieodpłatną usługę ‚domeny’,

b) Z usługi może skorzystać każdy Użytkownik Comperia.pl,

c) Usługa polega na umożliwieniu rejestracji adresu dla strony internetowej Użytkownika,

d) Użytkownik może zarejestrować dowolny, niezarejestrowany wcześniej adres zgodnie z jednym z poniższych formatów: – nazwa.domena – długa.nazwa.domena gdzie domena to jeden z oferowanych w Comperia.pl adresów: gofinanse.pl, gogotowki.pl, gohipoteka.pl, gokonta.pl, goporownywarka.pl, gosamochody.pl,

e) Użytkownik nie jest podmiotem, któremu przysługują prawa wynikające z rejestracji domeny – jest nim Firma Comperia.pl. Użytkownik nie może zatem domeny sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać ani w żaden inny sposób przenosić praw wynikających                     z zarejestrowania domeny. Domena może być wykorzystywana tylko na potrzeby podmiotu, który domenę zarejestrował,

f) Użytkownik może zarejestrować dowolną liczbę domen. Każda rejestracja domeny musi być jednak uzasadniona, nie może prowadzić do strony, na którą wskazuje już inna domena. Nie wolno rejestrować domeny jeśli ma ona wskazywać na strony w budowie, strony nieistniejące itp.,

g) Użytkownik Comperia.pl rejestrując domenę powinien posiadać konto WWW oraz e-mail u dowolnego dostawcy usług internetowych, w tym także darmowych. W przypadku braku konta WWW Użytkownik może skorzystać z bezpłatnej usługi hostingu, czyli udostępnieniu Partnerowi określonej ilości miejsca na serwerze,

h) Nie wolno rejestrować domen, których nazwy zawierają słowa publicznie uznane za obraźliwe ani domen obrażających / szkalujących,

i) Domenę mogą zarejestrować zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne,

j) Opis pozostałych usług jest dostępny na stronach internetowych serwisu Comperia.pl.

5.22. Realizując kampanie mailingowe, w których wykorzystane są narzędzia ComperiaLead bądź specjalne utworzone kreacje po stronie Comperia.pl, Partner jest zobowiązany każdorazowo do przesłania treści mailingu do akceptacji przez Administratora na adres mailing@comperia.pl.

5.23. Partner promujący produkty w Programie Partnerskim ComperiaLead za pomocą mailingów, akceptując regulamin, oświadcza tym samym, że bazy na których działa są zgłoszone do GIODO. Comperia.pl uprawniona jest do weryfikacji zgłoszenia poprzez zażądanie od Partnera przedstawienia dodatkowych dokumentów (kopia wpisu lub numer zgłoszenia bazy w GIODO).

5.24. Partner oświadcza, iż prowadzona przez niego działalność, nie narusza obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych (w tym jako administratora danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Partnera) i zwalnia w tym zakresie Comperia.pl z wszelkiej odpowiedzialności prawnej w przypadku, gdyby oświadczenie to okazało się nieprawdziwe lub zostało ważnie podważone (w szczególności przez właściwe organy administracji publicznej, sądy, prokuraturę itp.), co oznacza w szczególności, iż Partner zobowiązuje się zwolnić w tym zakresie Comperia.pl od wszelkich zarzutów, roszczeń, kar, decyzji, orzeczeń, które dotyczą naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuje do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych przez Comperia.pl w związku z uzasadnionymi zarzutami, roszczeniami osób trzecich i/lub karami, decyzjami, orzeczeniami itp., które dotyczą naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6. WYNAGRODZENIE

 

6.1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Partnerzy otrzymują Wynagrodzenie w wysokości zgodnej z aktualną Tabelą Prowizyjną oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.2. Wynagrodzenie jest należne w przypadku, gdy kwota zgromadzona na Koncie Głównym Partnera wynosi co najmniej 50,- zł brutto.

6.3. Wynagrodzenie należne Partnerowi jest naliczane w cyklu miesięcznym pomiędzy 25 – tym a ostatnim dniem każdego miesiąca, następującym po miesiącu, w którym Wynagrodzenie stało się należne.

6.4. Wynagrodzenie wypłacane jest do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym Wynagrodzenie należne zostało naliczone.

6.5. Wynagrodzenie należne Partnerom będącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest na podstawie faktur VAT wystawianych przez Partnera w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead w zakładce Wynagrodzenia.

6.6. Wynagrodzenie należne Partnerom niebędącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Partnerów rachunków.

6.7. Doręczenie rachunku lub faktury do Comperia.pl jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia.

6.8. Partner oraz Comperia.pl wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Wystawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Wystawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.

6.9. Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej:

a) Podstawa prawna wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. Z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

b) Wystawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.

c) Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (PortableDocument Format)

d) Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader”, które Odbiorca pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne do pobrania na stronie http://get.adobe.com/reader/

e) Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Odbiorcę oraz zostać poświadczony jego podpisem.

f) Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Wystawca otrzymał prawidłowo wypełniony formularz akceptacji, pod warunkiem, że podany przez Odbiorcę adres e-mail jest poprawny, a tym samym faktura będzie mogła zostać skutecznie doręczona.

g) Odbiorca jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia. W przypadku wycofania akceptacji, Odbiorca powinien powiadomić o wycofaniu zgody Wystawcę. Wystawca traci prawo do wysyłania Faktur drogą elektroniczną w terminie 30 dni.

h) Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Odbiorcy zgodnie, że wzorem wycofania zgody.

i) Odbiorca zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w sposób określony w §6 rozporządzenia.

j) Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Odbiorcy z adresu podanego podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem, że Wystawca dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Odbiorcy).

k) Wystawca może uznać fakturę za skutecznie doręczoną Odbiorcy po otrzymaniu automatycznej „zwrotki” z informacją o otrzymaniu wiadomości e-mail.

l) Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Odbiorcę w sposób pisemny.

m) W przypadku braku powiadomienia przez Odbiorcę Wystawcy, o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.

6.10. Termin płatności podany na fakturze/rachunku nie może być krótszy niż 20 dni.

6.11. Partner będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązuje się, pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, dołączyć do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania Partnera, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (jeśli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT czynnego (dot, zarejestrowanych podatników VAT czynnych).

6.12. Wynagrodzenie wypłacane jest wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w Formularzu.

6.13. W przypadku zgłoszenia Comperia.pl przez Kontrahenta nienależytego wykonania Umowy przez Partnera, Comperia.pl ma prawo wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

6.14. Partner zobowiązany jest do wystawiana rachunków/faktur bezpośrednio po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym w przypadku, gdy kwota jego wynagrodzenia wynosi co najmniej 50 zł brutto.

7. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

 

7.1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

7.2. Umowa może być rozwiązana przez Comperia.pl i Partnera z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

7.3. W przypadku podania w Formularzu danych uniemożliwiających Comperia.pl wypłatę Wynagrodzenia na rzecz Partnera, Umowa wygasa w terminie 1 miesiąca od dnia bezskutecznego wezwania Partnera do wskazania prawidłowych danych.

7.4. Comperia.pl może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, w przypadku:

a) gdy Partner naruszy postanowienia Regulaminu lub Umowy; lub

b) gdy Partner nie uzyska zgody Comperia.pl na zmiany sposobu prezentacji Produktów na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej udostępnionych Partnerom; lub

c) gdy treści prezentowane na Stronie Internetowej lub działalność prowadzona przez Partnera uległa zmianie i nie jest akceptowalna przez Comperia.pl; lub

d) negatywnej weryfikacji Partnera lub Strony Internetowej o której mowa w § 3.5.; lub

e) gdy Strona Internetowa Partnera wykorzystywana jest do rozprzestrzeniania spammingu, wirusów i innych szkodliwych elementów w sieci; lub

f) gdy wykonywane są działania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach; lub

g) naruszono normy prawne lub obyczajowe na Stronie Internetowej Partnera, w szczególności jeśli zamieszczone zostały treści mające charakter naruszający dobra osobiste innych ludzi, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski

h) gdy przynajmniej jedno z Subkont Partnera posiadającego Konto Główne narusza zasady zawarte w Regulaminie ComperiaLead.pl.

i) gdy Partner oferuje osobom trzecim jakiekolwiek korzyści materialne lub niematerialne w zamian za złożenie wniosku lub dokonanie zakupu

j) gdy Partner lub inne podmioty na jego zlecenie podejmują czynności pozornego zainteresowania produktem (w tym podają nieprawdziwe dane bądź podają dane celem pozornego zainteresowania produktem), a także inne czynności mające na celu wyłudzanie wynagrodzenia od instytucji współpracujących z Comperia.pl. Działania takie będą wykrywane i zgłaszane do prokuratury, a dotychczasowy zarobek nie zostanie wypłacony z powodu naruszenia Regulaminu. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone Partnerowi przed ustaleniem zaistnienia działań niedozwolonych, Comperia.pl podejmie kroki, mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconych kwot.

7.5 . Umowa wygasa w następujących przypadkach:

a) jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia Rejestracji Partner nie pozyska żadnego Użytkownika, bądź w tym samym okresie wynagrodzenie mu należne nie będzie przekraczało 50 zł brutto.

b) jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia, gdy Wynagrodzenie należne Partnerowi wyniesie co najmniej 50 zł brutto Partner nie uzupełni wszystkich danych koniecznych do wypłaty Wynagrodzenia przez Comperia.pl., w szczególności, jeżeli po wezwaniu Partnera przez Comperia.pl do wskazania poprawnego rachunku bankowego, Partner nie wskaże właściwego rachunku bankowego w tym terminie.

7.6. Comperia.pl zastrzega sobie prawo do blokady domeny, w przypadku, gdy:

a) nazwa domeny jest obraźliwa;

b) domena nie będzie wykorzystywana zgodnie z założeniami;

c) domena będzie pozycjonowana w sposób agresywny – negatywnie wpływający na ocenę domeny przez wyszukiwarki m.in. Google;

d) domena będzie zawierała treści niezgodne z prawem, naruszające dobra osobiste innych ludzi, mające charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski.

Blokada domeny równoznaczna jest z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.

7.7. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania Umowy.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

8.1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dotyczącej rozliczonych wniosków Partner ma możliwość zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem zakładek Wnioski oraz Statystyka kliknięć w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.

8.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

a) przedmiot reklamacji;

b) dokładną datę i godzinę złożenia wniosku;

c) nazwę banku;

d) produkt;

e) numer EPI wniosku/numer EPI kliknięcia;

f) numer wniosku/umowy;

g) datę zgłoszenia;

h) inne dane mogące pomóc w rozstrzygnięciu sprawy.

8.3. Zgłoszenie powinno zostać złożone niezwłocznie po wystąpieniu nieprawidłowości.

8.4. Jeśli w toku procesowania zgłoszenia dostarczone dane nie będą wystarczające do weryfikacji, reklamujący zostanie wezwany do uzupełniania braków w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

8.5. Reklamacje złożone do ostatniego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowość powinny zostać rozpatrzone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.

8.6. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia sprawy w terminie wskazanym w pkt. 8.5. niniejszego Regulaminu, Comperia.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia cyklu rozpatrywania reklamacji, jednak nie dłużej niż do 90 dni od momentu zgłoszenia nieprawidłowości.

8.7. Partner ma możliwość bieżącego monitorowania statusu reklamacji w Panelu Administracyjnym w zakładkach Wnioski oraz Statystyka kliknięć.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego ComperiaLead należącego do Comperia.pl

9.2. Comperi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej i oferty Produktów dostępnych w Programie Partnerskim w każdym czasie.

9.3. W przypadku zmiany Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej lub oferty Produktów, każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian przez wewnętrzny system wiadomości, gdzie odczytanie wiadomości będzie jednoznaczne z pozytywnym i skutecznym dostarczeniem zmian przez Comperia.pl. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy Partnerem oraz Comperia.pl wygasa. Jeżeli Partner nie zgłosi odmowy akceptacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Partnera zmienionego Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej lub oferty Produktów, zmiany uważa się za zaakceptowane przez Partnera.

9.4. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia.

9.5. Comperia.pl przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub Umową działalnością Partnera.

9.6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy, oprócz innych konsekwencji przewidzianych w Regulaminie, Comperia.pl może:

a) żądać od Partnera zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych na jego Koncie. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Comperia.pl odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej;

b) zablokować Konto i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację Konta. Przez okres zablokowania Konta nie będzie naliczane Wynagrodzenie.

9.7. Wszelkie informacje i oświadczenia Comperia.pl uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera.

9.8. Wszelkie informacje i oświadczenia Partnera uważa się za doręczone przez przesłanie ich poprzez moduł wiadomości, za pomocą, którego Comperia.pl będzie kontaktowała się z Partnerami w Panelu Administracyjnym. Otworzenie wiadomości jest dla Comperia.pl równoznaczne z zapoznaniem sie z treścią wiadomości.

9.9. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu pod adresem URL http://www.comperialead.pl/regulamin i zapoznawania się z nimi.

9.10. Comperia.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.

9.11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.12.W przypadku sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Comperia.pl.

9.13. Comperia.pl informuje, że Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania na czas sesji danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz na potrzeby spersonalizowanych ustawień panelu partnera w ComperiaLead.
Cookies są również wykorzystywane przy systemie poleconych partnerów, służą do określenia, do którego Użytkownika ma być przypisany rejestrujący się Użytkownik, mechanizm ten przechowuje cookies na czas sesji. Ważność plików cookies – 30 dni.

9.14. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2014 r.

Jeszcze więcej nagród w Konkursie „Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!”

Tego jeszcze nie było! Dwie kampanie, dwa modele rozliczenia, dwa razy więcej materiałów i jeszcze więcej nagród gwarantowanych!

Od dzisiaj, działając w Konkursie „Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!” sami możecie zdecydować w jakim modelu chcecie się rozliczać. Do wyboru macie dotychczasowy produkt konkursowy, rozliczany za dostarczone wnioski oraz nowy formularz, w atrakcyjnej stawce CPS, zliczający udzielone Pożyczki.

Kredito_Grafa_konkursowa_zmiany

Ale to ciągle nie wszystko! Nowa kampania to także nowe nagrody. Promując produkt w modelu sprzedażowym, Twoje szanse na nagrodę gwarantowaną wzrastają podwójnie ponieważ 100 zł otrzymasz teraz już za każde dziesięć Pożyczek udzielonych w serwisie Kredito24. Natomiast działając w Systemie Poleceń Programu Partnerskiego ComperiaLead wystarczą tylko trzy sprzedaże dostarczone przez osobę polecaną, aby na Twoje konto trafiło dodatkowe 50 zł!

Pamiętaj również, że w klasyfikacji ogólnej, w rywalizacji o jedną z trzech nagród głównych weźmiemy pod uwagę wszystkie poprawne działania efektywnościowe, zarówno w modelu CPL jak i CPS, zatem równolegle możesz promować dwa formularze. Aby dokonać wyboru kampanii, zaloguj się do Twojego Panelu Administracyjnego i pobierz niezbędne materiały z zakładki Tabela Prowizji.

Nie czekaj, wykorzystaj wzrost zainteresowania szybkimi gotówkami w okresie przedświątecznym, polecaj produkty konkursowe Kredito24 i zdobywaj ekstra kasę w korzystnym systemie premiowania! Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie Konkursu.

Zmiany w Regulaminie Konkursu „Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!”

Regulamin Konkursu „Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!”

§1 Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem Konkursu Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę! jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs „Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu formularzy Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-909 przy ul. Irlandzkiej 9A, zwanym dalej: „Kreditech”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób:

a) aby doprowadzić do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o udzielenie Pożyczki w serwisie Kredito24.pl, rozliczanych w modelu CPL.

b) aby doprowadzić do udzielenia jak największej liczby Pożyczek w serwisie Kredito24.pl, w przypadku wniosków rozliczanych w modelu CPS.

4. Konkurs trwa od dnia 6 listopada do 22 grudnia 2014

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2015 r.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead: http://www.comperialead.pl/panel-administracyjny.html oraz na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody główne:

a) nagroda pierwsza: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

b) nagroda druga: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

c) nagroda trzecia: 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),

8. Organizator przewidział również następujące nagrody gwarantowane:

a) nagroda pieniężna w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każde dwadzieścia poprawnych wniosków o Pożyczkę, zgodnie z definicją 2 pkt. 8;

b) nagroda pieniężna w wysokości 100 zł (słownie: sto zł) za każde dziesięć udzielonych Pożyczek, zgodnie z definicją 2 pkt. 9;

c) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każde pięć poprawnych wniosków o Pożyczkę, zgodnie z definicją 2 pkt. 8, wygenerowanych przez nowego Wydawcę ComperiaLead, działającego z polecenia Uczestnika konkursu zgodnie z wytycznymi §2 pkt. 15 – 16.

d) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każde trzy udzielone Pożyczki, zgodnie z definicją 2 pkt. 9, wygenerowane przez nowego Wydawcę ComperiaLead, działającego z polecenia Uczestnika konkursu zgodnie z wytycznymi §2 pkt. 15 – 16.

§2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Rozpoczęcie promocji produktu konkursowego, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 6 listopada do 22 grudnia 2014 r.) produkt Pożyczka Kredito24, w taki sposób:

a) aby doprowadzić do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o udzielenie Pożyczki w serwisie Kredito24.pl w przypadku wniosków rozliczanych w modelu CPL, za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki;

b) aby doprowadzić do udzielenia jak największej liczby Pożyczek w serwisie Kredito24.pl w przypadku wniosków rozliczanych w modelu CPS, za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki.

8. Za poprawne działania efektywnościowe brane pod uwagę w wynikach Konkursu dla kampanii rozliczanej w modelu CPL uznaje się:

a) w przypadku nowych klientów – poprawnie wypełniony wniosek uzupełniony prawdziwymi danymi osobowymi Klienta oraz zakończenie całego procesu rejestracji;

b) w przypadku dotychczasowych klientów – poprawnie wypełniony wniosek o Pożyczkę po zalogowaniu w serwisie Kredito24.pl.

9. Za poprawne działania efektywnościowe brane pod uwagę w wynikach Konkursu dla kampanii rozliczanej w modelu CPS uznaje się:

a) w przypadku nowych klientów – udzielenie Pożyczki na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku;

b) w przypadku dotychczasowych klientów – udzielenie Pożyczki po zalogowaniu w serwisie Kredito24.pl.

10. Nagroda pierwsza zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę złożonych wniosków o Pożyczkę, spełniających warunki wymienione w 2 pkt. 8 i 9.

11. Nagrody: druga oraz trzecia zostaną przyznane odpowiednio dwóm Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w 2 pkt. 10. ) wyniki w liczbie złożonych wniosków o Pożyczkę.

12. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba poprawnych działań efektywnościowych, spełniających wymogi z 2 pkt. 8 i 9, została zarejestrowana jako pierwsza.

13. Nagrody gwarantowane zostaną przyznane Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane złożenie co najmniej dwudziestu wniosków o Pożyczkę lub zostanie udzielone co najmniej dziesięć Pożyczek, zgodnie z 2 pkt. 8 i 9. Wysokość nagrody gwarantowanej określa §1 pkt. 8 a i b.

14. Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną przyznane Uczestnikowi w przypadku odnotowania co najmniej pięciu poprawnych wniosków o Pożyczkę lub w przypadku udzielenia co najmniej trzech Pożyczek, zgodnie z definicją §2 pkt. 8 i 9, złożonych w okresie trwania Konkursu przez nowego Wydawcę ComperiaLead, działającego z polecenia Uczestnika konkursu. Wysokość dodatkowej nagrody gwarantowanej określa §1 pkt. 8 c i d.

15. Uczestnik konkursu poleca Program Partnerski ComperiaLead za pomocą specjalnego linku lub bannerów polecających, zawierających unikalny identyfikator, pozwalających przypisać nowego Wydawcę do Uczestnika konkursu. Materiały polecające należy wygenerować w Panelu Administracyjnym w Zakładce „Poleć stronę” (http://www.comperialead.pl/polecstrone.html).

16. Przez nowego Wydawcę ComperiaLead, działającego z polecenia Uczestnika konkursu rozumie się, Wydawcę, który w okresie trwania Konkursu (tj. od 6 listopada do 22 grudnia 2014 r.) przystąpi do Programu Partnerskiego ComperiaLead i rozpocznie działania promujące na produkt konkursowy Pożyczka Kredito24.

17. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Kreditech do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

18. Prawo do jednej z nagród głównych, wymienionych w §1 pkt. 7. wyklucza możliwość otrzymania nagród gwarantowanych wymienionych w §1 pkt. 8.

19. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

21. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

  §3 Postanowienia końcowe

 1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Organizatora na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

3. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

5. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

6. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie na adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!

7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 30 dni od zgłoszenia reklamacji.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

Konkurs „Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!”

Kredito_Grafa_konkursowa_v6

Szczegóły Konkursu „Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!”

 

 1. Konkurs jest skierowany do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania konkursu: od 6 listopada do 22 grudnia 2014 r.
 3. Konkurs „Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!” polega na promowaniu formularzy Kreditech, przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do złożenia jak największej liczby wniosków o Pożyczkę w serwisie Kredito24.pl, spełniających warunki Regulaminu.
 4. Za każdy poprawny wniosek o Pożyczkę, spełniający warunki określone w Regulaminie, zarejestrowany w okresie trwania konkursu, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 stycznia 2015 r.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 7. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu konkursu.

W ramach konkursu zostały przewidziane atrakcyjne nagrody pieniężne!

 • I miejsce – 5 000 zł
 • II miejsce – 3 000 zł
 • III miejsce – 1 500 zł
 • Nagroda gwarantowana – 100 zł za każde dwadzieścia poprawnych wniosków o pożyczkę
 • Dodatkowa nagroda – 50 zł za każde pięć poprawnych wniosków o pożyczkę wygenerowanych przez nowego Wydawcę ComperiaLead, działającego z polecenia Uczestnika konkursu

Jakie są zalety Pożyczki Kredito24?

 • Ekspresowa Pożyczka już od 300 zł do nawet 3 000 zł,
 • Elastyczny okres spłaty od 7 do 30 dni,
 • Wniosek o Pożyczkę składany w 100% on-line,
 • Przelew środków na konto nawet w 10 minut,
 • Oferta skierowana zarówno do nowych jak i obecnych klientów Kreditech.

Rozpocznij aktywne działania w Konkursie i zwiększ swoją szansę na wygraną!

Nie masz jeszcze konta w ComperiaLead? Nie czekaj, dokonaj rejestracji już dziś!

Regulamin Konkursu „Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!”

Regulamin Konkursu „Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!”

§1 Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem Konkursu Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę! jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu formularzy Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-909 przy ul. Irlandzkiej 9A, zwanym dalej: „Kreditech”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o udzielenie Pożyczki w serwisie Kredito24.pl.

4. Konkurs trwa od dnia 6 listopada do 22 grudnia 2014

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2015 r.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead: http://www.comperialead.pl/panel-administracyjny.html oraz na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody główne:

a) nagroda pierwsza: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

b) nagroda druga: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

c) nagroda trzecia: 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),

8. Organizator przewidział również następujące nagrody gwarantowane:

a) nagroda pieniężna w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każde dwadzieścia poprawnych wniosków o Pożyczkę, zgodnie z definicją 2 pkt. 8.

b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każde pięć poprawnych wniosków o Pożyczkę, zgodnie z definicją 2 pkt. 8, wygenerowanych przez nowego Wydawcę ComperiaLead, działającego z polecenia Uczestnika konkursu zgodnie z wytycznymi §2 pkt. 14 – 15.

§2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Rozpoczęcie promocji produktu konkursowego, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 6 listopada do 22 grudnia 2014 r.) produkt Pożyczka Kredito24, w taki sposób, aby doprowadzić do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o udzielenie Pożyczki w serwisie Kredito24.pl za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki.

8. W przypadku nowych klientów za poprawnie wypełniony wniosek uważa się formularz zawierający prawdziwe dane osobowe Klienta oraz zakończenie całego procesu rejestracji. W przypadku dotychczasowych klientów za poprawnie wypełniony wniosek uważa się złożenie wniosku o pożyczkę po zalogowaniu w serwisie Kredito24.pl.

9. Nagroda pierwsza zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę złożonych wniosków o Pożyczkę, spełniających warunki wymienione w 2 pkt. 8.

10. Nagrody: druga oraz trzecia zostaną przyznane odpowiednio dwóm Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w 2 pkt. 9. ) wyniki w liczbie złożonych wniosków o Pożyczkę.

11. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba złożonych wniosków o Pożyczkę, spełniających wymogi z 2 pkt. 8, została zarejestrowana jako pierwsza.

12. Nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane złożenie co najmniej dwudziestu wniosków o Pożyczkę zgodnie z 2 pkt. 8. Wysokość nagrody gwarantowanej określa §1 pkt. 8 a.

13. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przyznana Uczestnikowi w przypadku odnotowania co najmniej pięciu poprawnych wniosków o Pożyczkę, zgodnie z definicją 2 pkt. 8, złożonych w okresie trwania Konkursu przez nowego Wydawcę ComperiaLead, działającego z polecenia Uczestnika konkursu. Wysokość dodatkowej nagrody gwarantowanej określa §1 pkt. 8 b.

14. Uczestnik konkursu poleca Program Partnerski ComperiaLead za pomocą specjalnego linku lub bannerów polecających, zawierających unikalny identyfikator, pozwalających przypisać nowego Wydawcę do Uczestnika konkursu. Materiały polecające należy wygenerować w Panelu Administracyjnym w Zakładce „Poleć stronę” (http://www.comperialead.pl/polecstrone.html).

15. Przez nowego Wydawcę ComperiaLead, działającego z polecenia Uczestnika konkursu rozumie się, Wydawcę, który w okresie trwania Konkursu (tj. od 6 listopada do 22 grudnia 2014 r.) przystąpi do Programu Partnerskiego ComperiaLead i rozpocznie działania promujące na produkt konkursowy Pożyczka Kredito24.

16. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Kreditech do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

17. Prawo do jednej z nagród głównych, wymienionych w §1 pkt. 7. wyklucza możliwość otrzymania nagród gwarantowanych wymienionych w §1 pkt. 8.

18. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

20. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

  §3 Postanowienia końcowe

 1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Organizatora na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

3. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

5. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

6. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie na adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Polecaj chwilówkę, zgarniaj ekstra gotówkę!

7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 30 dni od zgłoszenia reklamacji.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

Zakończenie Konkursu Szał Prezentów z ComperiaLead

W ubiegły piątek zakończył się nasz kolejny jesienny Konkurs – Szał prezentów z ComperiaLead. Serdecznie dziękujemy za Wasz aktywny udział!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące karty Citibank MasterCard World:

 • Rozliczenie kampanii nastąpi do dnia 10 lutego
 • Wypłata wynagrodzenia nastąpi do dnia 20 lutego
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 lutego

Laureatów Konkursu poinformujemy o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

A tymczasem gorąco zachęcamy do obserwowania naszego bloga oraz profili społecznościowych ComperiaLead. Już niebawem czeka na Was kolejna niespodzianka!szl_prezentow_cl_koniec

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent