*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Nowe, lepsze warunki w Promocji Okazje chodzą parami!

Chociaż do zakończenia Promocji Okazje chodzą parami pozostał jeszcze cały miesiąc, wiemy, że nic nie mobilizuje do działania tak skutecznie jak dodatkowa kasa, dlatego mamy dla Was niespodziankę!

Od dzisiaj za każde 5 sprzedanych kont otrzymasz aż 150 zł nagrody gwarantowanej, czyli 30 zł ekstra do Twojej prowizji za każdy rozliczony CPS.

projekt_promo_ver06_verb

Dlaczego warto promować Lubię to! Konto Banku BPH?

 • zwrot 3% wydatków za zakupy kartą przez rok – maksymalnie 50 zł miesięcznie;
 • brak opłat za prowadzenie konta;
 • bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce;
 • 0 zł za przelewy w PLN przez Internet;
 • intuicyjna aplikacja mobilna;
 • możliwość założenia konta bez wychodzenia z domu – formularz online.

Nie możesz przegapić takiej okazji! Promuj Lubię to! Konto Banku BPH w atrakcyjnej stawce i zgarniaj bonusy. Oferta jest ograniczona, dlatego im szybciej rozpoczniesz działania, tym więcej gotówki zarobisz!

Szczegółowe informacje na temat promocji znajdziesz w Regulaminie lub u opiekuna kampanii.

Zmiany w Regulaminie Promocji Okazje chodzą parami

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Okazje chodzą parami” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Promocja „Okazje chodzą parami”, zwana dalej „Promocją” polega na promowaniu formularzy Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod numerem KRS 0000010260, NIP: 675 000 03 84, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 383 339 555,00 zł, zwany dalej: „Bankiem” lub „Bankiem BPH” przez Uczestników Promocji, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby rachunków osobistych Lubię to! Konto.

4. Promocja trwa od dnia 11 maja do 30 czerwca 2015 lub do wyczerpania bonusów.

5. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi do dnia 10 sierpnia 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Promocji zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Promocji zostaną poinformowani o przyznaniu bonusu przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach Promocji zostały przewidziane gwarantowane nagrody pieniężne w wysokości 100 zł (słownie: sto zł) za każde pięć Kont założonych do dnia 26 maja 2015 r., zgodnie z definicją 2 pkt. 9.

8. Za każde pięć Kont założonych od dnia 27 maja 2015 r., zgodnie z definicją 2 pkt. 9, Organizator przewidział gwarantowane nagrody pieniężne w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł).

§2 Zasady Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.

5. Rozpoczęcie promocji produktu promocyjnego, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Promocji, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Promocji (tj. od 11 maja do 30 czerwca 2015 r.) produkt Lubię to! Konto w Banku BPH w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby rachunków osobistych za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

8. Kampania rozliczana jest w modelu CPS. Prowizja naliczana jest za założenie konta i utrzymanie go przez minimum 21 dni od daty otwarcia konta.

9. Nagrody gwarantowane zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Promocji, zostanie odnotowane założenie co najmniej pięciu kont osobistych zgodnie z 2 pkt. 8. Wysokość nagród gwarantowanych określa §1 pkt. 7-8.

10. Laureaci Promocji zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.

13. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Promocji, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Promocji (§3pkt. 4) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w promocji” (§ 3pkt. 5) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Promocji lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli laureatem Promocji zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Promocji (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. Laureaci Promocji prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Promocji, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Promocji, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: kontakt@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja Lubię to! Konto Bank BPH.

10. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

Konkurs „Im więcej promujesz tym więcej zyskujesz”

virginKonkurs_ver05_data

Szczegóły Konkursu „Im więcej promujesz, tym więcej zyskujesz”

 

 1. Konkurs jest skierowany do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Konkursu: od 20 maja do 19 czerwca 2015 r.
 3. Konkurs „Im więcej promujesz, tym więcej zyskujesz” polega na promowaniu produktów Virgin Mobile przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do sprzedaży jak największej liczby pakietów #pełenluz #dlamniesuper #bezlimitu, spełniających warunki Regulaminu.
 4. Za każdy zakupiony pakiet, spełniający warunki określone w Regulaminie, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 sierpnia 2015 r.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 7. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Promocji.

Weź udział w Konkursie i zgarnij dodatkowe 15 zł za każde 50 zł należnego wynagrodzenia!

 

Jakie korzyści oferują pakiety Virgin Mobile Twojemu Użytkownikowi?

 • Bez podpisywania umowy;
 • 2GB Internetu w prędkości LTE – a po wykorzystaniu danych spadek prędkości bez dodatkowych opłat;
 • Darmowy transfer danych na Facebooka, Messengera, Gadu Gadu i Ask.fm;
 • Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci;
 • Bezpłatna aplikacja mobilna do zarządzania kontem Virgin Mobile;
 • Samoodnawialne pakiety z miesięczną ważnością;
 • Darmowa przesyłka przy zamówieniu online.

Nie masz jeszcze konta w ComperiaLead?

Nie czekaj, dokonaj rejestracji już dziś!

 

Regulamin Konkursu „Im więcej promujesz tym więcej zyskujesz”

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu „Im więcej promujesz tym więcej zyskujesz” jest pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs „Im więcej promujesz tym więcej zyskujesz”, zwana dalej „Konkursem” polega na promowaniu produktów Virgin Mobile Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000415094, o numerze NIP 9512354680, REGON 146056906, zwany dalej: „Operatorem” lub „Virgin Mobile” przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby wygenerować jak największą wartość sprzedaży dowolnych pakietów Virgin Mobile na kartę.

4. Konkurs trwa od dnia 20 maja do 19 czerwca 2015 r.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 sierpnia 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach konkursu została przewidziana nagroda główna: Samsung Galaxy S6 lub 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

8. Organizator przewidział również gwarantowane nagrody pieniężne w wysokości 15 zł netto (słownie: piętnaście złotych) za każde 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) netto prowizji należnej Uczestnikowi z tytułu sprzedanych pakietów Virgin Mobile, zgodnie z definicją §2 pkt. 11.

9. Laureat Konkursu, któremu, zgodnie z osiągniętym wynikiem, przysługuje prawo do nagrody głównej, wymienionej w §1 pkt.7, może dokonać wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową, a nagrodą pieniężną.

§2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Rozpoczęcie promocji produktu konkursowego, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 19 maja do 19 czerwca 2015 r.) produkty Virgin Mobile na kartę w taki sposób, aby doprowadzić do sprzedaży jak największej liczby sprzedaży dostępnych pakietów za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

8. Kampania rozliczana jest w modelu CPS. Prowizja naliczana jest za każdą zrealizowaną sprzedaż pakietów Virgin Mobile zgodnie z wartością podaną w Tabeli Prowizji i wynoszącą odpowiednio:

a) 7 zł netto za pakiet o wartości 19 zł;

b) 12 zł netto za pakiet o wartości 29 zł;

c) 25 zł netto za pakiet o wartości 59 zł.

9. Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą wartość prowizji należną z tytułu sprzedanych pakietów Virgin Mobile, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 7 – 8.

10. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda główna, o przyznaniu nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym wartość prowizji ze sprzedaż pakietów, spełniających wymogi z §2 pkt. 7 – 8, została zarejestrowana jako pierwsza.

11. Nagrody gwarantowane zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowana prowizja za sprzedaż konkursowego produktu Virgin Mobile o łącznej wartości co najmniej 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) zgodnie z §2 pkt. 7 – 8. Wysokość nagród gwarantowanych określa §1 pkt. 8.

12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Operatora do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

15. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Konkursie (§3 pkt. 4) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w konkursie” (§ 3pkt. 5) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli Laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas:

a) nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody;

b) nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: kontakt@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Virgin Mobile.

10. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

 

Wyniki Konkursu „Wiosenne Ożywienie” w Compare Yourself

Blogerzy dziękujemy Wam za udział w Konkursie „Wiosenne ożywienie”.

Zwycięzcą został Grzegorz Woźniak, który na swoim blogu finansemlodegopolaka.pl umieścił aż 15 postów.

Serdecznie gratulujemy Grzegorzowi!

wiosenne_ozywienie_wyniki

Już niebawem możecie spodziewać się kolejnego konkursu, a tymczasem zachęcamy Was do aktywnego udziału w naszej blogosferze!

Pamiętajcie, dodając wpisy i bannery zwiększacie atrakcyjność swojego bloga, a więcej czytelników, to większa szansa na wyższe wynagrodzenie w ComperiaLead!

Nowe szablony blogów w Compare Yourself

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom opracowaliśmy i wdrożyliśmy nowe szablony tematyczne dostępne w ramach Compare Yourself. Zwiększyliśmy także zakres ich edytowalności, dzięki czemu będziecie mogli zmieniać szatę kolorystyczną oraz umieszczać własne grafiki i zdjęcia w części nagłówkowej strony. Wszystko to sprawi , że Wasz blog będzie bardziej unikatowy pod względem wyglądu!

Możliwości nowych szablonów:

 • wybór nagłówków bloga
 • zmiana kolorystyki bloga
 • zmiana wysokości nagłówka
 • wstawianie zdjęć do nagłówka (np. własnego zdjęcia)

Do wyboru macie aż 4 nowe wzory:

szablony

Szablon można zmienić w dowolnym momencie bez utraty treści. W tym celu należy wejść w panel WordPress w zakładkę Wygląd, a dalej Motywy.

4

Następnie należy najechać myszą na wybrany szablon, sprawdzić jak będzie wyglądał nasz blog na wybranym szablonie klikając w przycisk Podgląd na żywo i jeśli jesteśmy pewni wyboru zaakceptować go klikając w przycisk Włącz. Decyzja jest odwracalna, możesz zmieniać szablon wiele razy.

5

Jak poprawnie zmienić szablon?

Najpierw zadbaj o to, aby pasek menu wyświetlał się poprawnie. W tym celu wejdź w panel WordPress w zakładkę Wygląd, a dalej Menu.

6

 

Odznacz checkbox Główne menu, a następnie zapisz zmiany klikając w przycisk Zapisz menu.

7

 

Teraz menu będzie wyświetlało się prawidłowo:

8

 

Jedynym szablonem, w którym menu wyświetla się w pionie a nie w poziomie, jest motyw Student.

Kolejny krok to personalizacja Twojego bloga. Wybierz takie ustawienia, dzięki którym Twój blog będzie wyjątkowy.

Aby zobaczyć jakie opcje ma nowy szablon należy wejść w Wygląd > Personalizacja.

9

Możesz zmienić tło nagłówka bloga, w tym wstawić własne zdjęcie.

W tym celu wejdź w panel WordPress w zakładkę Tło nagłówka. Masz do wyboru kilka wersji tła. Wybierz odpowiednie dla siebie i zatwierdź zmianę klikając w przycisk Zapisz i opublikuj.

10

Dzięki tej opcji możesz wybrać jeden z możliwych wariantów w każdym szablonie. I tak na przykład nagłówek w motywie Podróże może mieć 4 różne warianty:

11 12 13 14

Zamiast obrazków możesz wstawić zdjęcie, np. własne. W tym celu wejdź w opcję Wybierz obrazek, następnie wskaż w Bibliotece mediów, który obrazek chcesz zainstalować na blogu, a na koniec zatwierdź zmiany klikając w przycisk Wybierz obrazek.

Uwaga: maksymalna waga obrazka, który chcesz umieścić na blogu nie może przekraczać 999kB. Zdjęcie musi mieć rozszerzenie jpg lub png. Inne rozszerzenia (np. pdf, flash) nie zostaną zaciągnięte przez motyw szablonu. Preferowany rozmiar obrazka to 1920×350 px.

Kolejną możliwością nowych szablonów jest zmiana wysokości nagłówka.

Możesz go zmieniać tak aby był wyższy lub niższy, w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. Aby zmienić wysokość nagłówka należy wejść w opcję Personalizacja, a następnie Wysokość nagłówka. Wpisz wysokość nagłówka w odpowiednie pole i zapisz zmiany klikając w przycisk Zapisz i opublikuj.

15

Zmieniając wysokość nagłówka w panelu WordPress, zmieniasz wygląd swojego bloga.

Przykład nagłówka o mniejszej wysokości:

16

Przykład nagłówka o wysokości większej:

17

Chcesz sprawdzić jakie opcje ma dany szablon? Wejdź w panel WordPress w zakładkę Wygląd a dalej w Personalizacja.

Potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące projektu Compare Yourself, pisz do nas na: kontakt@compareyourself.pl. Nasz Zespół jest do Twojej dyspozycji.

Przyznaliśmy premie za działania w konkursie Comperia Bonus 3!

konkurs_koniec_ver04

Każda kolejna edycja Promocji Comperia Bonus cieszy się jeszcze większym powodzeniem od swojej poprzedniczki. Niezmiennie, tak jak ilość założonych kont, pozytywnym zaskoczeniem jest dla nas także liczba Uczestników biorących udział w naszym Konkursie.

Tym razem przyznaliśmy ponad 160 nagród gwarantowanych. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

Premie są już widoczne w Panelu Administracyjnym Partnera w zakładce Wynagrodzenia. Z Laureatami skontaktujemy się indywidualnie drogą mailową, a już dziś zachęcamy do śledzenia naszego bloga w oczekiwaniu na kolejne nowości.

Wszystkim amatorom kont osobistych przypominamy również o aktualnie trwającej Promocji „Okazje chodzą parami” z Kontem Lubię to! Banku BPH. Nie czekaj, dołącz do kampanii i sięgnij po atrakcyjną kasę!

Promocja „Okazje chodzą parami”

projekt_promo

Szczegóły Promocji „Okazje chodzą parami”

 1. Promocja jest skierowana do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Promocji: od 11 maja do 30 czerwca 2015 r.
 3. Promocja „Okazje chodzą parami” polega na promowaniu formularzy Banku BPH, przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby rachunków osobistych Lubię to! Konto, spełniających warunki Regulaminu.
 4. Za każde założone konto, spełniające warunki określone w Regulaminie, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead, w wysokości 95 zł.
 5. Wyniki Promocji zostaną ogłoszone do dnia 10 sierpnia 2015 r.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 7. Do udziału w Promocji niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Promocji.

 

Lubisz okazje? Weź udział w promocji i oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia zdobywaj 100 zł za każde 5 założonych kont!

Jakie korzyści oferuje Lubię to! Konto w Banku BPH?

 • Zwrot 3% wydatków za zakupy kartą przez rok – maksymalnie 50 zł miesięcznie;
 • Bez opłat za prowadzenie konta;
 • Bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce;
 • 0 zł za przelewy w PLN przez Internet;
 • Intuicyjna aplikacja mobilna;
 • Możliwość założenia konta bez wychodzenia z domu – formularz online.

Nie masz jeszcze konta w ComperiaLead? Nie czekaj, dokonaj rejestracji już dziś!

Regulamin Promocji „Okazje chodzą parami”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Okazje chodzą parami” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Promocja „Okazje chodzą parami”, zwana dalej „Promocją” polega na promowaniu formularzy Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod numerem KRS 0000010260, NIP: 675 000 03 84, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 383 339 555,00 zł, zwany dalej: „Bankiem” lub „Bankiem BPH” przez Uczestników Promocji, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby rachunków osobistych Lubię to! Konto.

4. Promocja trwa od dnia 11 maja do 30 czerwca 2015 lub do wyczerpania bonusów.

5. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi do dnia 10 sierpnia 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Promocji zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Promocji zostaną poinformowani o przyznaniu bonusu przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach Promocji zostały przewidziane gwarantowane nagrody pieniężne w wysokości 100 zł (słownie: sto zł) za każde pięć założonych Kont, zgodnie z definicją 2 pkt. 9.

§2 Zasady Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.

5. Rozpoczęcie promocji produktu promocyjnego, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Promocji, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Promocji (tj. od 11 maja do 30 czerwca 2015 r.) produkt Lubię to! Konto w Banku BPH w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby rachunków osobistych za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

8. Kampania rozliczana jest w modelu CPS. Prowizja naliczana jest za założenie konta i utrzymanie go przez minimum 21 dni od daty otwarcia konta.

9. Nagrody gwarantowane zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Promocji, zostanie odnotowane założenie co najmniej pięciu kont osobistych zgodnie z 2 pkt. 8. Wysokość nagród gwarantowanych określa §1 pkt. 7.

10. Laureaci Promocji zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.

13. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Promocji, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Promocji (§3pkt. 4) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w promocji” (§ 3pkt. 5) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Promocji lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli laureatem Promocji zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Promocji (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. Laureaci Promocji prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Promocji, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Promocji, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: kontakt@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja Lubię to! Konto Bank BPH.

10. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

Nowa, odświeżona wersja porównywarki GSM dostępna w ComperiaLead!

Z radością informujemy, że długo oczekiwana, bardziej zaawansowana i jeszcze bardziej funkcjonalna porównywarka usług telekomunikacyjnych od dziś jest dostępna w ComperiaLead!

Gdzie znajdę narzędzie?

Aby wygenerować widget wystarczy, zalogować się do Panelu Administracyjnego ComperiaLead, w zakładce Widgety wybrać narzędzie z listy, a następnie pobrać kod źródłowy i umieścić go w atrakcyjnym miejscu na własnej witrynie.

Pamiętaj również, że każdy wygenerowany widget możesz spersonalizować według własnych preferencji, dowolnie zmieniając jego kolor. Podążając za trendami rynku, w Twoje ręce przekazujemy widget przygotowany wg Responsive Web Design, dzięki czemu kod swobodnie dopasuje się do rozmiaru jaki przewidziałeś na narzędzie. Nie musisz martwić się już o ręczne dopasowanie widgeta do przestrzeni na stronie. Dodatkowo nowe narzędzie zoptymalizowaliśmy również pod względem szybkości ładowania widgeta na stronie.

Co się zmieniło?

Niekwestionowaną nowością, odróżniającą narzędzie od poprzedniej wersji, jest rozbudowane porównywarki m.in. o oferty utrzymaniowe, co zdecydowanie poszerza grupę potencjalnych użytkowników porównywarki o osoby, które podejmują decyzję o przedłużeniu umowy abonamentowej (średnio co 24 miesiące).

Dotychczas z porównywarki przede wszystkim mogły skorzystać osoby poszukujące oferty z nowym numerem, chcące przenieść́ swój numer do konkurencji lub zmienić́ taryfę̨ w ramach tego samego operatora, mając do wyboru propozycje na kartę̨, abonament lub mix, w pakiecie z nowym telefonem lub bez.

Ponadto Użytkownik, po przekierowaniu z widgetu na dedykowany formularz zawierający zestawienie aktualnych ofert, ma możliwość jeszcze bardziej zaawansowanego spersonalizowania wyników wyszukiwania:

 • wskazanie dokładnego zakresu miesięcznego abonamentu lub określenie zużycia minut, SMS-ów oraz Internetu;
 • sortowanie wyników według pięciu głównych parametrów: cena, Internet, minuty, SMSy, umowa;
 • możliwość wyboru oraz porównania do 3 wybranych ofert jednocześnie;

oferty_do_porownania

Ile mogę na tym zarobić?

Ze względu na wielość ofert oraz funkcjonalne zestawienie ich w jednym miejscu możliwości zarobku są na prawdę duże. Aktualne stawki na poszczególne produkty możesz sprawdzić w Tabeli Prowizji w kategorii Telekomunikacja.
W porównywarce GSM znajdują się dwa typy ofert:
 • prowadzące bezpośrednio na strony poszczególnych operatorów, gdzie możliwe jest dokonanie bezpośredniego zakupu – wówczas prowizja naliczana jest za sprzedaż produktu (CPS);
 • oferty na formularzach Comperia Doradca Telekomunikacja, rozliczane w modelu CPL, z krótkim formularzem kontaktowym (tylko trzy pola) oraz bezpłatnym wsparciem profesjonalnego doradcy.

Należy przy tym pamiętać, że więcej niż 1 lead złożony na te same dane i z tego samego adresu IP w krótkim odstępie czasu może zostać potraktowany jako duplikat danych i nie zostanie uwzględniony przy rozliczeniu.

Dlaczego warto?

Nowy widget GSM to nowe możliwości efektywnej promocji produktów telekomunikacyjnych, a co za tym idzie, szansa na jeszcze wyższe wynagrodzenia!

Nie czekaj, jeszcze dziś umieść narzędzie na swojej stronie i przekonaj się o potencjale zastosowanych rozwiązań.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, zawsze możesz poprosić o pomoc konsultanta ComperiaLead.

laptop_lp_gsm

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent