*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Konkurs „Szał prezentów z ComperiaLead”

 

konkurs_city_grafika

Szczegóły Konkursu „Szał prezentów z ComperiaLead!”

 1. Konkurs jest skierowany do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Konkursu: od 25 września do 24 października 2014 r.
 3. Konkurs „Szał prezentów z ComperiaLead!” polega na promowaniu formularzy Banku Handlowego przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do jak największej liczby założonych Kart Kredytowych Citibank, spełniających warunki Regulaminu.
 4. Za każdą założoną Kartę Kredytową Citibank, spełniającą warunki określone w Regulaminie, zarejestrowaną w okresie trwania Konkursu, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.
 5. W Konkursie zostały przewidziane trzy nagrody główne oraz próg gwarantowany z nagrodami pieniężnymi dla Uczestników Konkursu, którzy doprowadzą do założenia co najmniej 3 kart.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 lutego 2015 r.
 7. Rozliczenia sprzedaży Kart Kredytowych Citibank będą udostępniane w Panelu Administracyjnym Wydawcy w cyklu miesięcznym, poczynając od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. włącznie, na podstawie raportów sprzedażowych dostarczanych przez Bank Handlowy do Organizatora.
 8. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 9. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Konkursu.

Polecaj Kartę Kredytową Citibank i spraw sobie prezent zdobywając jedną z konkursowych nagród!

Jakie korzyści oferuje Karta MarsterCard World?

 • Specjalne oferty promocyjne u partnerów karty,
 • 100 zł w prezencie za dokonanie bezgotówkowych transakcji na kwotę 300 zł,
 • Rabaty do – 50% w prawie 5000 punktów handlowo-usługowych w całej Polsce,
 • Zbliżeniowa technologia PayPass,
 • Atrakcyjny program partnerski oraz 1000 punktów na powitanie,
 • Okres spłaty  kredytu bez naliczania odsetek nawet do 54 dni.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Dedykowanymi Konsultantami!

Nie masz jeszcze konta w ComperiaLead? Nie czekaj, dokonaj rejestracji już dziś!

Regulamin Konkursu „Szał prezentów z ComperiaLead”

Regulamin Konkursu „Szał prezentów z ComperiaLead”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Szał Prezentów z ComperiaLead” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.
3. Konkurs „Szał prezentów z ComperiaLead”, zwany dalej „Konkursem”  polega na promowaniu formularzy Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zwanym dalej: „Bank Handlowy”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do jak największej sprzedaży produktu bankowego: „Karta Kredytowa Citibank”.
4. Konkurs trwa od dnia 25 września do 24 października 2014 r.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 lutego 2015 r.
6. Rozliczenia sprzedaży Kart Kredytowych Citibank będą udostępniane w Panelu Administracyjnym Wydawcy w cyklu miesięcznym, poczynając od listopada do lutego włącznie, na podstawie raportów sprzedażowych dostarczanych przez Bank Handlowy do Organizatora.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead: http://www.comperialead.pl/panel-administracyjny.html oraz na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
8. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:

a)     nagroda główna: Telewizor Samsung 32” H6200 Smart 3D LED o wartości ok. 1900 zł;

b)     nagroda druga: Smartwatch Samsung Gear 2 Neo o wartości ok. 800 zł;

c)     nagroda trzecia: Tablet Samsung Galaxy Tab 4 7.0. o wartości ok. 600 zł;

9. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za założenie co najmniej trzech lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

  §2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.
3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.
6. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 25 września do 24 października 2014 r.) produkt „Karta Kredytowa Citibank” za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki. Celem promocji jest doprowadzenie do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o założenie Karty Kredytowej Citibank, zakończonych podpisaniem umowy oraz otrzymaniem produktu.
7. Za poprawnie wypełniony wniosek uważa się formularz zawierający prawdziwe dane osobowe Klienta. Rozliczenie nastąpi w przypadku Klientów, którzy podpiszą umowę z Bankiem Handlowym o produkt Karta Kredytowa Citibank oraz otrzymają Kartę Kredytową Citibank.
8. Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Kart Kredytowych, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 7.
9. Nagrody: druga oraz trzecia zostaną przyznane odpowiednio dwóm Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w §2 pkt. 8. ) wyniki w liczbie założonych kart.
10. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba założonych kart, spełniających wymogi z §2 pkt. 7, została zarejestrowana jako pierwsza.
11. Nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej trzech Kart Kredytowych Citibank zgodnie z §2 pkt. 7.
12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank Handlowy do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.
13. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach.
15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację w Panelu Administracyjnym na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
17. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

 §3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagród, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
4. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody.
5. W przypadku nieodebrania Nagrody rzeczowej przez Uczestnika Konkursu, uznaje się, że Uczestnik zrzekł się prawa do niej i tym samym prawo do Nagrody wygasa.
6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.
7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
8. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Szał prezentów z ComperiaLead.
9. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

Konkurs „Lokata na 5+ z Comperia Bonus”

 

Grafa_konkursowa_comperiabonus7

Szczegóły Konkursu „Lokata na 5+ z Comperia Bonus”

 1. Konkurs jest skierowany do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Konkursu: od 24 września do 31 października 2014 r.
 3. Konkurs „Lokata na 5+ z Comperia Bonus” polega na promowaniu formularzy Meritum Banku, przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby „Lokat Start”, spełniających warunki Regulaminu.
 4. Za każdą założoną Lokatę Start, spełniającą warunki określone w Regulaminie, zarejestrowaną w okresie trwania Konkursu, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 grudnia 2014 r.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 7. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu.

Weź udział w Konkursie i zdobądź jedną z atrakcyjnych nagród!

 • I miejsce – Apple iPhone 6 lub 3 500 zł
 • II miejsce – Komputer Lenovo AIO C560 lub 2 700 zł
 • III miejsce – Microsoft Xbox One + Kinect + Fifa 14 lub 1 700 zł
 • Nagrody gwarantowane – 100 zł za założenie co najmniej 5 lokat.

W ramach Promocji Comperia Bonus przygotowanej we współpracy Comperia.pl z Meritum Bankiem, każdy klient, który w terminie od 23 września do 31 października założy lokatę na warunkach określonych w Regulaminie Promocji otrzyma gwarantowany bonus w wysokości 55 zł!

Jakie korzyści oferuje „Lokata Start”?

 • Wysokie oprocentowanie – 5 % w skali roku,
 • Depozyt tylko na 2 miesiące,
 • Kwota wpłaty już od 1 000 zł do maksymalnie 10 000 zł,
 • Proces rejestracji przeprowadzany całkowicie on-line,
 • Proste Konto Osobiste do lokaty za 0 zł,
 • Produkt rekomendowany przez analityków Comperia.pl

Wykorzystaj ranking Comperia.pl polecając Lokatę Start na swoich stronach! Poproś Dedykowanego Konsultanta o udostępnienie pliku źródłowego.

Nie masz jeszcze konta w ComperiaLead? Nie czekaj, dokonaj rejestracji już dziś!

Regulamin Konkursu „Polecaj Lokatę na 5+ z Comperia Bonus”

Regulamin Konkursu „Polecaj lokatę na 5+ z Comperia Bonus”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Polecaj lokatę na 5+ z Comperia Bonus” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.
3. Konkurs „Polecaj lokatę na 5+ z Comperia Bonus”, zwany dalej „Konkursem”  polega na promowaniu formularzy Meritum Banku ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, zwanym dalej: „Meritum Bank”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do jak największej sprzedaży produktu bankowego: „Lokata  Start” w Promocji Comperia Bonus.
4. Konkurs trwa od dnia 24 września do 31 października 2014 r.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2014 r.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead: http://www.comperialead.pl/panel-administracyjny.html oraz na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
7. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:

a)      nagroda główna: Apple iPhone 6 lub 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),

b)      nagroda druga: Komputer Lenovo AIO C560 lub 2 700 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemset złotych),

c)      nagroda trzecia: Microsoft Xbox One + Kinect + Fifa 14 lub 1 700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych),

8. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za założenie co najmniej pięciu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.6.

9. Laureaci Konkursu, którym, zgodnie z osiągniętym wynikiem, przysługuje prawo do jednej z nagród wymienionych w §1 pkt.7, mogą dokonać wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową a nagrodą pieniężną.

§2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.
3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.
6. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 24 września do 31 października 2014 r.) produkt „Lokata Start” dostępny w Promocji Comperia Bonus, aby doprowadzić do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o założenie Lokaty Start a tym samym Prostego Konta Osobistego, kierując Klientów do strony z Promocją Comperia Bonus za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki, na następujących warunkach:

a)      Klient w okresie trwania Promocji Comperia Bonus rejestruje się w Promocji, podając dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i składa za pośrednictwem strony internetowej https://www.comperiabonus.pl/ prawidłowo wypełniony wniosek internetowy o założenie Prostego Konta Osobistego („Wniosek”). Za prawidłowo wypełniony Wniosek uważa się Wniosek, który został wypełniony kompletnie danymi  osobowymi Klienta.

b)      Następnie Meritum Bank weryfikuje wniosek i po jego akceptacji może zawrzeć z Klientem umowę o założenie Prostego Konta Osobistego.

c)      Po zawarciu umowy, Klient otwiera w Meritum Banku Lokatę Start za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji Meritum Bank Mobilny.

d)      Klient do dnia 3 grudnia 2014 r. utrzymuje w Banku saldo na dowolnym rachunku bankowym (Proste Konto Osobiste, Lokata Start lub inny rachunek bankowy) w wysokości minimum 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

7. Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Lokat, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 6.
8. Nagrody: druga oraz trzecia zostaną przyznane odpowiednio dwóm Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w §2 pkt. 7. ) wyniki w liczbie założonych lokat.
9. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba założonych lokat, spełniających wymogi z §2 pkt. 6, została zarejestrowana jako pierwsza.
10. Nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej pięciu Lokat Start zgodnie z §2 pkt. 6.
11. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Meritum Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.
12. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach.
14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację w Panelu Administracyjnym na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
16. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagród, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
4. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas:

a)      nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody;

b)      nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość  zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. W przypadku nieodebrania Nagrody rzeczowej przez Uczestnika Konkursu, uznaje się, że Uczestnik zrzekł się prawa do niej i tym samym prawo do Nagrody wygasa.
6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.
7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
8. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Comperia Bonus.
9. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

Nowość wśród produktów pozabankowych – Ankieta konkursowa Comperia

Wczoraj udostępniliśmy w Panelu Administracyjnym nowe narzędzie, wspomagające promocję produktów pozabankowych w kategorii jazd testowych, a już dziś mamy dla Was kolejną nowość – tym razem produktową!

Ankieta konkursowa Comperia to nieskomplikowana kampania przygotowana przez specjalistów z Comperia.pl, badająca preferencje finansowe Użytkowników odwiedzających Wasze witryny.

Dlaczego warto polecać tę kampanię?

 • cenne nagrody podnoszące atrakcyjność oferty
 • krótka ankieta składająca się z 5 prostych pytań
 • możliwość wyboru jednej spośród trzech dostępnych nagród
 • krótki formularz – tylko 4 pola

ankieta_comperia_blog_2

Wykorzystaj potencjał produktu i już dziś rozpocznij aktywne działania promujące przy użyciu dostępnych materiałów reklamowych.

Do dyspozycji masz linki tekstowe, bannery promujące oraz kreację mailingową dostępną u Twojego dedykowanego konsultanta!

Przekonaj się, że zarabianie na produktach pozabankowych może być naprawdę efektywne!

Widget jazd testowych – nowe narzędzie w ComperiaLead!

Jazdy testowe to jedna z najpopularniejszych kategorii wśród produktów pozabankowych. Dlatego kolejną nowośc na liście innowacyjnych narzędzi w ComperiaLead jest widget dedykowany właśnie tego typu kampaniom!

Ze względów praktycznych przygotowaliśmy narzędzie w dwóch rozmiarach 300×250 oraz 160×500, abyś bez problemu mógł go dostosować do swojej strony.widget_jazd_300x250

Jakie korzyści oferuje widget jazd testowych?

 • oszczędność miejsca – promowanie kilku kampanii jednocześnie
 • możliwość wyboru spośród dostępnych ofert – aż 6 produktów
 • dostosowanie wyglądu do indywidualnych preferencji – konfiguracja kolorystyki oraz edytowalne bloki tekstowe ułatwią personalizację narzędzia
 • nowoczesny, przyciągający uwagę design – podniesienie atrakcyjności Twojej strony

Aby wygenerować narzędzie zaloguj się do swojego Panelu Administracyjnego a następnie przejdź do zakładki Narzędzia, wybierz interesujący Cię rozmiar z listy dostępnych widgetów i stwórz unikalne narzędzie na miarę Twoich potrzeb!

Dzięki temu promocja jazd testowych będzie teraz bardziej efektywna, a Twoje zarobki jeszcze większe! Nie czekaj, już dziś wypróbuj nowe narzędzie i obserwuj rosnące zainteresowanie w zakładce Statystyki.

 

Świętujemy 10-lecie TELEPOLIS.PL!

W ComperiaLead lubimy celebrować wyjątkowe okazje, zwłaszcza, gdy chodzi o urodziny. Razem z TELEPOLIS.PL, największym w polskiej sieci portalem zajmującym się telekomunikacją, świętujemy we wrześniu jego 10-lecie!

Tuż przed weekendem cała Comperia śpiewa gromkie STO LAT i delektuje się urodzinowym tortem!

10_lat_telepolis

A tymczasem w imieniu TELEPOLIS.PL przypominamy i zachęcamy do udziału w cyklu szybkich konkursów, przygotowanych specjalnie na 10-lecie serwisu. Wciąż masz szansę, aby zgarnąć 1 z 10 Samsungów Galaxy S5! Do końca zabawy pozostało jeszcze 7 dni, nie czekaj i już teraz sprawdź jakie wyzwanie zostało przygotowane na dziś!

Urodziny to jednak nie koniec powodów do świętowania. W czerwcowym Megapanelu, portal TELEPOLIS.PL uplasował się w pierwszej dwudziestce najczęściej odwiedzanych witryn w kategorii „nowe technologie”!

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 10 lat sukcesów w drodze na szczyt!

Dziękujemy za udział w konkursach: BE HAPPY oraz Strefa korzyści z BIK!

W dniu wczorajszym zakończyliśmy dwa letnie konkursy w ComperiaLead. Wasze aktywne działania po raz kolejny pozytywnie nas zaskoczyły! Tym samym udowodniliście, że nie ma dla Was żadnych granic i jesteście w stanie osiągnąć rewelacyjne wyniki nie tylko w kategorii produktów finansowych.

Serdecznie dziękujemy za udział w Konkursach oraz przedstawiamy garść niezbędnych informacji dotyczących kolejnych kroków.

Konkurs BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead!

 • rozliczenie działań konkursowych na Lokatę Happy nastąpi do dnia 10 października
 • wypłata wynagrodzenia nastąpi do dnia 20 października
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10 października

 

Konkurs Strefa korzyści z BIK – zyskaj i TY!

 • rozliczenie działań konkursowych na Konto w serwisie BIK nastąpi do dnia 10 października
 • wypłata wynagrodzenia nastąpi do dnia 20 października
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 października

Wyniki Konkursów zostaną opublikowane na naszym blogu.

Laureatów poinformujemy o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

zakonczenie_konkursow_letnich

Jako, że w ComperiaLead doskonale wiemy, jak bardzo lubicie konkursywraz z nadejściem jesieni szykujemy dla Was kolejną niespodziankę. Koniecznie obserwujcie naszego bloga oraz profile społecznościowe i bądźcie na bieżąco!

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent