*/ ?>

Regulamin Konkursu „Polecaj Lokatę na 5+ z Comperia Bonus”

Regulamin Konkursu „Polecaj lokatę na 5+ z Comperia Bonus”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Polecaj lokatę na 5+ z Comperia Bonus” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.
3. Konkurs „Polecaj lokatę na 5+ z Comperia Bonus”, zwany dalej „Konkursem”  polega na promowaniu formularzy Meritum Banku ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, zwanym dalej: „Meritum Bank”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do jak największej sprzedaży produktu bankowego: „Lokata  Start” w Promocji Comperia Bonus.
4. Konkurs trwa od dnia 24 września do 31 października 2014 r.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2014 r.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead: http://www.comperialead.pl/panel-administracyjny.html oraz na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
7. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:

a)      nagroda główna: Apple iPhone 6 lub 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),

b)      nagroda druga: Komputer Lenovo AIO C560 lub 2 700 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemset złotych),

c)      nagroda trzecia: Microsoft Xbox One + Kinect + Fifa 14 lub 1 700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych),

8. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za założenie co najmniej pięciu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.6.

9. Laureaci Konkursu, którym, zgodnie z osiągniętym wynikiem, przysługuje prawo do jednej z nagród wymienionych w §1 pkt.7, mogą dokonać wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową a nagrodą pieniężną.

§2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.
3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.
6. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 24 września do 31 października 2014 r.) produkt „Lokata Start” dostępny w Promocji Comperia Bonus, aby doprowadzić do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o założenie Lokaty Start a tym samym Prostego Konta Osobistego, kierując Klientów do strony z Promocją Comperia Bonus za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki, na następujących warunkach:

a)      Klient w okresie trwania Promocji Comperia Bonus rejestruje się w Promocji, podając dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i składa za pośrednictwem strony internetowej https://www.comperiabonus.pl/ prawidłowo wypełniony wniosek internetowy o założenie Prostego Konta Osobistego („Wniosek”). Za prawidłowo wypełniony Wniosek uważa się Wniosek, który został wypełniony kompletnie danymi  osobowymi Klienta.

b)      Następnie Meritum Bank weryfikuje wniosek i po jego akceptacji może zawrzeć z Klientem umowę o założenie Prostego Konta Osobistego.

c)      Po zawarciu umowy, Klient otwiera w Meritum Banku Lokatę Start za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji Meritum Bank Mobilny.

d)      Klient do dnia 3 grudnia 2014 r. utrzymuje w Banku saldo na dowolnym rachunku bankowym (Proste Konto Osobiste, Lokata Start lub inny rachunek bankowy) w wysokości minimum 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

7. Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Lokat, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 6.
8. Nagrody: druga oraz trzecia zostaną przyznane odpowiednio dwóm Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w §2 pkt. 7. ) wyniki w liczbie założonych lokat.
9. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba założonych lokat, spełniających wymogi z §2 pkt. 6, została zarejestrowana jako pierwsza.
10. Nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej pięciu Lokat Start zgodnie z §2 pkt. 6.
11. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Meritum Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.
12. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach.
14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację w Panelu Administracyjnym na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
16. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagród, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
4. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas:

a)      nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody;

b)      nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość  zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. W przypadku nieodebrania Nagrody rzeczowej przez Uczestnika Konkursu, uznaje się, że Uczestnik zrzekł się prawa do niej i tym samym prawo do Nagrody wygasa.
6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.
7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
8. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Comperia Bonus.
9. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent