*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Dziękujemy za udział w Konkursie Lokata na 5+ z Comperia Bonus

Jesienna edycja Promocji Comperia Bonus dobiegła końca a wraz z nią zakończył się Konkurs Lokata na 5+ z Comperia Bonus. Tym razem Wasze działania były tak efektywne, że osiągnęliście limit kampanii na dziewięć dni przed czasem. To naprawdę rewelacyjny wynik!

Wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział! Wyniki Konkursu opublikujemy na naszym blogu oraz poinformujemy o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

A tymczasem przedstawiamy poniżej najważniejsze daty dotyczące działań po zakończeniu Konkursu:

 • Rozliczenie kampanii Comperia Bonus nastąpi do dnia 10 grudnia.
 • Wypłata wynagrodzenia nastąpi do dnia 24 grudnia.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia.

Jednocześnie przypominamy, że klienci, którzy zarejestrowali się w Promocji za pośrednictwem strony www.comperiabonus.pl. do godziny 23:59 dnia 22.10.2014 r., wciąż będą mogli odebrać premię 55zł! Wystarczy, że najpóźniej do 3 grudnia otworzą Proste Konto Osobiste oraz zasilą Lokatę Start w Meritum Bank.

dzieki01

Przedłużenie Konkursu Szał Prezentów z ComperiaLead

Zgodnie z założeniami, Konkurs Szał prezentów z ComperiaLead powinien zakończyć się już w najbliższy piątek. Jednak po raz kolejny dowiedliście, ze im mniej czasu do końca tym bardziej efektywne są Wasze działania!

Dlatego też zadecydowaliśmy, że damy Wam dodatkowy tydzień na promocję Karty Kredytowej Citibank w ramach konkursu. Tym samym przedłużamy czas jego trwania do 31 października!

Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, aby zgarnąć jedną z nagród głównych! Natomiast tym z Was, którzy dopiero niedawno dołączyli do Programu Partnerskiego ComperiaLead przypominamy, że nadal macie szansę na pewną nagrodę gwarantowaną. Wystarczy, że skutecznie polecicie produkt trzem osobom i doprowadzicie do jego sprzedaży.

Prezent w postaci 150 zł z pewnością ucieszy każdego z Was!

Powodzenia!konkurs_citi_przedluzenie2

 

Przedłużenie Konkursu Szał Prezentów z ComperiaLead. Zmiany w Regulaminie.

Regulamin Konkursu „Szał prezentów z ComperiaLead”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Szał Prezentów z ComperiaLead” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.
3. Konkurs „Szał prezentów z ComperiaLead”, zwany dalej „Konkursem”  polega na promowaniu formularzy Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zwanym dalej: „Bank Handlowy”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do jak największej sprzedaży produktu bankowego: „Karta Kredytowa Citibank”.

4. Konkurs trwa od dnia 25 września do 31 października 2014 r.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 lutego 2015 r.
6. Rozliczenia sprzedaży Kart Kredytowych Citibank będą udostępniane w Panelu Administracyjnym Wydawcy w cyklu miesięcznym, poczynając od listopada do lutego włącznie, na podstawie raportów sprzedażowych dostarczanych przez Bank Handlowy do Organizatora.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead: http://www.comperialead.pl/panel-administracyjny.html oraz na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
8. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:

a)     nagroda główna: Telewizor Samsung 32” H6200 Smart 3D LED o wartości ok. 1900 zł;

b)     nagroda druga: Smartwatch Samsung Gear 2 Neo o wartości ok. 800 zł;

c)     nagroda trzecia: Tablet Samsung Galaxy Tab 4 7.0. o wartości ok. 600 zł;

9. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za założenie co najmniej trzech lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

  §2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.
3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

6. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 25 września do 31 października 2014 r.) produkt „Karta Kredytowa Citibank” za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki. Celem promocji jest doprowadzenie do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o założenie Karty Kredytowej Citibank, zakończonych podpisaniem umowy oraz otrzymaniem produktu.

7. Za poprawnie wypełniony wniosek uważa się formularz zawierający prawdziwe dane osobowe Klienta. Rozliczenie nastąpi w przypadku Klientów, którzy podpiszą umowę z Bankiem Handlowym o produkt Karta Kredytowa Citibank oraz otrzymają Kartę Kredytową Citibank.
8. Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Kart Kredytowych, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 7.
9. Nagrody: druga oraz trzecia zostaną przyznane odpowiednio dwóm Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w §2 pkt. 8. ) wyniki w liczbie założonych kart.
10. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba założonych kart, spełniających wymogi z §2 pkt. 7, została zarejestrowana jako pierwsza.
11. Nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej trzech Kart Kredytowych Citibank zgodnie z §2 pkt. 7.
12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank Handlowy do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.
13. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach.
15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację w Panelu Administracyjnym na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
17. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

 §3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagród, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
4. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody.
5. W przypadku nieodebrania Nagrody rzeczowej przez Uczestnika Konkursu, uznaje się, że Uczestnik zrzekł się prawa do niej i tym samym prawo do Nagrody wygasa.
6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.
7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
8. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Szał prezentów z ComperiaLead.
9. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

Comperia liderem wśród polskich najszybciej rozwijających się firm według 15. Rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE

Już po raz drugi Comperia.pl pojawiła się w Rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej. W ubiegłym roku uplasowaliśmy się tuż za podium, zajmując czwarte miejsce pośród spółek europejskich oraz pozycję drugą wśród 27 polskich firm.

W tegorocznym zestawieniu głównym „Technology Fast 50” osiągnęliśmy jeszcze lepszy wynik od zeszłorocznego, zajmując zaszczytne drugie miejsce zaraz po węgierskiej spółce Szallas.hu. Miejsce trzecie zajęła serbska spółka High Tech Engineering Center.

ranking_deloitte_2014

Źródło: http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/c2b3c2288e819410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm

Kryterium głównym Rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe jest tempo wzrostu rocznych przychodów operacyjnych. Średni wzrost wszystkich laureatów kategorii głównej w tegorocznej edycji wyniósł 698 procent, podczas gdy wzrost przychodu Comperia.pl to aż 1962 procent!

Tym wynikiem zdeklasowaliśmy 21 konkurentów z Polski, wybijając się na pierwsze miejsce! To dla nas ogromne wyróżnienie i powód do radości, ale nie zamierzamy spocząć na laurach, o czym przekonacie się obserwując nas na bieżąco!

selfie_deloitte_2014Na zdjęciu Reprezentanci Comperia.pl tuż po otrzymaniu statuetki Deloitte Technology Fast 50 🙂

Ranking produktów finansowych – nowe narzędzie w ComperiaLead

ranking_produktow_finansowychW ComperiaLead udostępniamy Wam szereg nowoczesnych narzędzi wspomagających promocję aktualnych kampanii. Dotychczas do Waszej dyspozycji oddaliśmy m.in. intuicyjne widgety, porównywarki oraz rankingi produktów dla poszczególnych kategorii finansowych. Kolejną nowością, którą z radością Wam dzisiaj prezentujemy, jest multifunkcyjny ranking produktów finansowych.

Jakie są jego zalety?

 • porównanie produktów z kilku kategorii w jednym narzędziu,
 • hierarchiczna prezentacja ofert – od najlepszej dostępnej na rynku,
 • wyszczególnienie najważniejszych parametrów danego produktu,
 • możliwość bezpośredniego przejścia do formularza w celu złożenia wniosku,
 • automatyczna aktualizacja danych – wartości prezentowane w rankingu pokazują stan faktyczny dla danego dnia,
 • szerokość narzędzia to tylko 300 px – dzięki czemu bez problemu umieścisz go na swojej stronie.

 

Aby zaimplementować ranking wystarczy, że zalogujesz się do Twojego Panelu Administracyjnego i wygenerujesz kod źródłowy widgetu w zakładce Narzędzia.

Masz pytania? Skontaktuj się ze swoim Dedykowanym Konsultantem! Z jego pomocą zaplanujesz skuteczne działania z wykorzystaniem nowego narzędzia.

Domyślna zgoda na wystawianie e-dokumentów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi domniemanej zgody na wystawianie i przesyłanie e-faktur oraz e-rachunków, rezygnujemy w ComperiaLead z kolejnej zbędnej biurokracji!

Od 8 października 2014 r. wprowadziliśmy stosowne zapisy do Regulaminu Programu Partnerskiego ComperiaLead. Dzięki temu wystawianie dokumentów w formie elektronicznej uległo zasadniczemu uproszczeniu. Zgoda obu stron została zawarta w §6 pkt 8 i nie wymaga formy pisemnej:

Partner oraz Comperia.pl wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Wystawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Wystawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.

Powyższa zmiana dotyczy zarówno nowych, jak i dotychczasowych Partnerów ComperiaLead.

Jeżeli nie korzystałeś jeszcze z usługi generowania e-dokumentów, postępuj według poniższych wskazówek:

 1. Zaloguj się do Panelu Administracyjnego i przejdź do zakładki Wynagrodzenia.
 2. Zsumuj wszystkie wnioski za pomocą zaznaczenia ich i kliknięcia w przycisk „Zliczaj”.
 3. Wygeneruj rachunek/fakturę za pomocą przycisku „Wystaw rachunek/fakturę”.
 4. Gotowy dokument prześlij do nas mailem odpowiednio na adres: rachunek@comperia.pl lub faktura@comperia.pl.
 5. Oryginalny plik z wygenerowanym e-rachunkiem/e-fakturą (bez podpisu) należy przesłać jako załącznik do maila. Prosimy o nie wysyłanie skanów i zdjęć.

domniemana_zgoda_efakturaGorąco zachęcamy do skorzystania z nowego usprawnienia już podczas kolejnych rozliczeń. Wystaw e-dokument i przekonaj się jakie to proste i wygodne.

Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, możesz poprosić o pomoc swojego dedykowanego konsultanta.

Nowości wśród formularzy Ubezpieczeniowych Comperia

Ostatnio prezentowaliśmy Wam nasze innowacyjne narzędzia wspomagające promocję kampanii pozabankowych, a już dziś gorąco zachęcamy do aktywnych działań promujących produkty w kategorii Ubezpieczenia. Z myślą o jeszcze większej efektywności opracowaliśmy i oddaliśmy do Waszego użytku nowe formularze ubezpieczeniowe Comperia!

MULTIOFERTA – DORADCA UBEZPIECZENIOWY – całkowita nowość w ComperiaLead. Formularz skupiający oferty ubezpieczeń na życie, komunikacyjnych, nieruchomości oraz turystycznych w jednym miejscu!

multiformularz

Ponadto aż trzy nowe odsłony dla produktów Ubezpieczenia Comperia:

formy_ubezp

Co łączy nasze nowe formularze?

 1. Profesjonalna pomoc doradcy w znalezieniu najlepszej oferty na rynku.
 2. Oszczędność czasu – wiele ofert w jednym miejscu.
 3. Atrakcyjny i przejrzysty design.
 4. Minimum niezbędnych danych.

Aktualne stawki na poszczególne produkty znajdziesz w Twoim Panelu Administracyjnym w zakładce Tabeli Prowizji.

Nie czekaj! Już dziś wykorzystaj nowe formularze ubezpieczeniowe w codziennej pracy, przekonaj się o ich skuteczności i zarabiaj jeszcze więcej!

Rozstrzygnięcie Konkursu BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead

Jesienne konkursy ComperiaLead trwają w najlepsze, ale nie martwcie się – pamiętamy również o tych, które dobiegły już końca. Z ogromną radością przedstawiamy Wam dzisiaj wyniki Konkursu BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead.

rozwiazaniekonkursu_lokata_happy

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom oraz Laureatce nagrody specjalnej w akcji HAPPY WEEK! Po raz kolejny pokazaliście także, jak bardzo lubicie nagrody gwarantowane. Tym razem zdobyliście ich kilkadziesiąt, co jest dowodem na naprawdę imponujące zainteresowanie Konkursem BE HAPPY wśród Wydawców. W Panelach Administracyjnych Laureatów w zakładce Wynagrodzenia zostały przyznane Premie w wysokości adekwatnej do osiągniętego progu gwarantowanego.

Dziękujemy za aktywny udział wszystkim Uczestnikom i już dziś gorąco zachęcamy do rozpoczęcia działań w Konkursie Lokata na 5+ z Comperia Bonus oraz w Konkursie Szał prezentów z ComperiaLead!

Zmiany w Regulaminie ComperiaLead

 

Regulamin Programu Partnerskiego

ComperiaLead

1.    WSTĘP

Comperia.pl S.A. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Comperialead.pl.

Comperia.pl S.A. uruchomiło Program Partnerski, aby zwiększać liczbę sprzedaży Produktów. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i polega na dokonaniu Rejestracji przez Partnerów, rozumianej jako zawarcie umowy, a następnie sprzedaży przez nich Produktów w ramach Programu Partnerskiego. Partnerzy będą uprawnieni do otrzymania Wynagrodzenia w przypadku sprzedaży Produktów Użytkownikom poprzez Stronę Internetową lub Podstronę Internetową.

2.    DEFINICJE

W niniejszym regulaminie, wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie:

2.1. Comperia.pl– oznacza Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych.

2.2. Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.

2.3. Formularz – oznacza formularz wypełniany przez Partnera, zawierający dane konieczne do zawarcia Umowy, udostępniany przez Comperia.pl w formie elektronicznej pod adresem URL https://www.comperialead.pl/rejestracja.html.

 2.4. Konto – oznacza indywidualne konto Partnera, w systemie informatycznym Comperia.pl, na którym zapisywana jest wysokość Wynagrodzenia oraz wszelkie działania podejmowane przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

 2.5. Konto główne – oznacza indywidualne konto Partnera posiadającego sieć Subkont, w systemie informatycznym Comperia.pl, na którym zapisywana jest wysokość Wynagrodzenia oraz wszelkie działania podejmowane przez Partnera i Partnerów zależnych, w ramach Programu Partnerskiego.

 2.6. Subkonto – oznacza indywidualne konto Partnera, podległe pod konto Główne w systemie informatycznym Comperia.pl, na którym zapisywane są Statystyki wniosków przypisanych do tego Partnera, w ramach Programu Partnerskiego.

 2.7. Kontrahent – oznacza bank lub inną instytucję finansową lub niefinansową, z którą Comperia.pl zawarła umowę o współpracy dotyczącą sprzedaży przez Comperia.pl oferowanych przez nich Produktów, w tym firmy i instytucje, których oferty prezentowane są w porównywarce gsm, w szczególności: Orange Polska S.A, Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. oraz właścicieli marek: Lycamobile i innych.

 2.8. Login – oznacza unikalną nazwę przypisaną Partnerowi w Programie Partnerskim.

 2.9. Moduł – oznacza narzędzie, służące do generowania kodu umożliwiającego Użytkownikom dostęp do Produktów w ramach Programu Partnerskiego na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej.

 2.10.         Partner – oznacza:

a)        pełnoletnią osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub

b)       pełnoletnią osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub

c)        osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiła do Programu Partnerskiego.

 2.11.         Podstrona Internetowa – oznacza udostępnianą i zaakceptowaną przez Comperia.pl stronę internetową w ramach domeny leadkredyt.plzawierającą Login oraz umożliwiającą Partnerowi wykonywanie czynności wynikających z Umowy.

 2.12.         Produkty – oznaczają usługi finansowe lub niefinansowe oferowane przez Kontrahentów lub Comperia.pl.

 2.13.         Program Partnerski – oznacza współpracę Partnerów z Comperia.pl polegającą na udostępnianiu powierzchni reklamowych na stronach WWW Partnera w celu sprzedaży produktów finansowych i pozafinansowych w zamian za uzyskanie wynagrodzenia.

 2.14.         Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający treść Umowy, dostępny w postaci elektronicznej pod adresem URL http://www.comperialead.pl/regulamin.

 2.15.         Rejestracja – oznacza zawarcie Umowy poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego, podanie niezbędnych danych, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz aktywację konta.

 2.16.         Strona Internetowa – oznacza własną stronę internetową Partnera, zaakceptowaną przez Comperia.pl do uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz umożliwiającą Partnerowi wykonywanie czynności wynikających z Umowy.

 2.17.         Tabela Prowizyjna – oznacza tabelę wskazującą wysokość prowizji, będącą podstawą naliczenia Wynagrodzenia udostępnianą przez Comperia.pl Partnerom w formie elektronicznej.

2.18.         Umowa – oznacza umowę zawieraną, na podstawie Regulamiu, drogą elektroniczną, pomiędzy Partnerem a Comperia.pl, na podstawie której Partnerzy pośredniczą w sprzedaży Produktów w zamian za uzyskanie Wynagrodzenia.

 2.19.         Użytkownik – osoba, która dokonuje zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Partnerów w Programie Partnerskim, wyrażając zgodę na przekazanie jego Danych Osobowych następującym podmiotom:

a)        Doradcom;

b)       Partnerom Usługodawcy;

c)        Świadczeniodawcom.

 2.20.         Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie prowizyjne zgodne z Tabelą Prowizyjną, przysługujące Partnerowi z tytułu Umowy.

3.    UMOWA

 3.1.Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji. W przypadku niezakończenia Rejestracji, Partner nie przystępuje do Programu Partnerskiego, a Umowa nie zostaje zawarta.

 3.2.Po przesłaniu do Comperia.pl prawidłowo wypełnionego Formularza oraz złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, do Partnera wysyłany jest automatycznie generowany link na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w Formularzu.

 3.3.Po otrzymaniu przez Partnera linku, Partner poprzez kliknięcie w link aktywuje Konto.

 3.4.Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta, poprzez kliknięcie w udostępniony link aktywacyjny, o którym mowa w pkt. 3.3, po wcześniejszej akceptacji regulaminu. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Warszawa. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 3.5.Po dokonaniu Rejestracji Potencjalny Partner oraz Strona Internetowa może podlegać jeszcze weryfikacji przez Comperia.pl. Proces weryfikacji może obejmować między innymi: sprawdzenie zgodności Strony Internetowej z wymaganiami Regulaminu, weryfikację praw do dysponowania Stroną Internetową, ocenę celowości nawiązania współpracy w ramach Programu Partnerskiego z punktu widzenia interesów Comperia.pl.

 

3.6.Po dokonaniu Rejestracji, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do Panelu Administracyjnego w celu wybrania Produktów, które będzie oferował na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej.

3.7.Dokonując Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie przez Comperia.pl danych osobowych Partnera wskazanych       w Formularzu.

 3.8.Zmiana danych teleadresowych Partnera możliwa jest w każdym momencie w Panelu Administracyjnym. W celu potwierdzenia zmian, na adres mailowy Partnera jest wysyłany link wraz z informacją o dokonanych zmianach. Po kliknięciu w link przez Partnera, zmiany automatycznie zapisują się w Panelu.

 3.9.Partner jest zobowiązany do informowania Comperia.pl o każdorazowej zmianie danych wymaganych w Formularzu.

4.    ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ COMPERIA.PL

 4.1.Comperia.pl udostępnia Partnerom Moduł.

 4.2.Comperia.pl umożliwia Partnerom dostęp do Panelu Administracyjnego po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.

 4.3.Comperia.pl odpowiada za prawidłowe działanie jedynie tych kodów html, php, js, które zostaną wygenerowane przez Moduł.

 4.4.Comperia.pl udostępnia Partnerom Programu Partnerskiego ComperiaLead wszystkie widgety, które Partner posiada na liście wszystkich widgetów w zakładce Narzędzia, zamieszczone w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego do wykorzystania na dowolnej domenie Partnera zaakceptowanej przez Comperia.pl z zastrzeżeniem, że muszą być one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli:

a)        widgety używane są tylko na domenie zaakceptowanej przez Comperia.pl,

b)       widgety wykorzystuje się w celu prezentacji na własnej stronie www,

c)         zabrania się pobierania wygenerowanych widgetów poprzez skrypty, systemy, narzędzia, programy w nieuzasadnionym celu. Wszelkie tego typu próby będą sprawdzane. Partner, który  dopuści się zabronionych praktyk zostanie zablokowany oraz może zostać usunięty  z Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania praw do wynagrodzenia, które do tej pory osiągnął. Zabronione są również ataki typu DoS (http://pl.wikipedia.org/wiki/DoS)

 4.5.Comperia.pl jest zobowiązana do utrzymywania oraz bieżącej aktualizacji stron elementów, udostępnionych Partnerom Programu Partnerskiego ComperiaLead, prezentowanych w serwisie Partnera.

 4.6.Comperia.pl jest uprawniona do kontroli prezentacji Produktów na Stronie Internetowej, Podstronie Internetowej udostępnionych Partnerom bądź treści mailingu wysyłanego z zaimplementowanymi narzędziami ComperiaLead, w tym wygenerowanych z Panelu Administracyjnego linków. Zmiana sposobu prezentacji Produktów na Stronie Internetowej, Podstronie Internetowej bądź treści mailingu udostępnionych Partnerom może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody po stronie Comperia.pl drogą mailową.

 4.7.Comperia.pl posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz jakiekolwiek inne prawa związane z Programem Partnerskim lub oprogramowaniem niezbędnym do realizacji Umowy. Na mocy Umowy Partner nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem wyraźnie przyznanych niniejszym Regulaminem.          W szczególności, Partner nie może bez zgody Comperia.pl używać zarejestrowanego znaku towarowego Comperia.pl.

 4.8. Comperia.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody

a)        poniesione przez Partnerów w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu lub Umowy, z wyjątkiem szkód poniesionych przez Partnerów z wyłącznej winy Comperia.pl;

b)       powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych przez niezależne od Comperia.pl podmioty (np.: sieci telekomunikacyjne) lub z innych przyczyn niezależnych do Comperia.pl;

c)        powstałe w wyniku niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez Kontrahentów.

 4.9. Comperia.pl ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia po stronie Partnera czynności naruszających interesy Comperia.pl lub Kontrahentów, jak również w przypadku podejmowania działań opisanych w pkt. 7.4. niniejszego Regulaminu.

4.10.         Comperia.pl może odmówić rejestracji domeny, gdy:

a)   zachodzi podejrzenie, że dane Partnera podane podczas rejestracji są fałszywe,

b)   nazwa domeny jest wulgarna, narusza dobra osobiste, obraża, lub zniesławia,

c)   nazwa domeny jest już zarezerwowana przez kogoś innego lub niedostępna,

d)   bez podania przyczyn,

e)   jeśli jest działaniem nieuczciwej konkurencji.

 4.11.         Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, bezpiecznym protokołem SSL do Usługodawcy. Dane podane przez Użytkownika mogą być nasłuchiwane przez właściciela portalu, na którym zostało umieszczone narzędzie Usługodawcy i wykorzystane w sposób niezgodny z regulaminem, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.    ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW PARTNERA

 5.1. Partner w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego i pośredniczenia w sprzedaży Produktów powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer lub innej równorzędnej przeglądarki internetowej.

 5.2. Partner zobowiązuje się do udostępnienia na rzecz Comperia.pl powierzchni reklamowej na Stronie Internetowej i Podstronach Internetowych Partnera, celem umieszczenia narzędzi należących do Comperia.pl.

 5.3. Każdy Partner w Programie Partnerskim Comperia.pl może posiadać tylko jedno Konto Partnerskie, w ramach którego może posiadać dowolną liczbę domen.

 5.4. Każda domena Partnera musi zostać zaakceptowana przez Comperia.pl. Na zaakceptowanie domeny Comperia.pl ma czas do 2 dni roboczych. Do momentu aktywacji domena jest nieaktywna.

 5.5. Partner jest uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu w wyniku świadczenia usług na podstawie Umowy.

 5.6. Partnerowi nie zostanie przyznane wynagrodzenie z tytułu prezentowania na stronie Internetowej lub Podstronach Internetowych nieaktualnych ofert Produktów, które nie zostały usunięte przez Partnera z udostępnianej powierzchni reklamowej.

 5.7. Partner jest uprawniony do umieszczania na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej Produktów udostępnionych mu na podstawie Modułu.

  5.8. Strona Internetowa musi być umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze         i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https.

  5.9. Strona Internetowa nie może zawierać tematyki o charakterze bezprawnym, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, normy obyczajowe lub moralne. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony Internetowej.

 5.10.         Strona Internetowa w trakcie obowiązywania Umowy musi być dostępna dla Comperia.pl          w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu.

 5.11.         Partner może wykorzystywać Podstronę Internetową tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy i nie może umieszczać na niej treści innych niż związanych z Produktami.

 5.12.         Partnerowi zabrania się, bez zgody i wiedzy Administratora, usuwania, dokonywania zmian a także jakiejkolwiek ingerencji w loga oraz linki promujące Comperia.pl w narzędziach udostępnionych w Panelu Administracyjnym, wykorzystywanych do promowania produktów finansowych.

 5.13.         Zakazane są praktyki:

a)        wykorzystywania jakichkolwiek treści pochodzących ze stron Comperia.pl w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy bez pisemnej zgody Comperia.pl

b)       używania zarejestrowanego znaku towarowego comperia.pl, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy i treści Strony Internetowej oraz Podstron Internetowych Partnera oraz w jakikolwiek sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, bez pisemnej zgody Comperia.pl

 5.14.         Partner jest uprawniony w ramach wykonywania przedmiotu Umowy oraz promocji Programu Partnerskiego lub Produktów i wyłącznie w celu ich realizacji:

a)        używać na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej zwrotu: „Partner Comperia.pl”.

b)       do używania w sieci Internet udostępnionych przez Comperia.pl w tym celu materiałów reklamowych.

5.15.         Partner jest uprawniony do promowania Strony Internetowej lub Podstrony Internetowej we własnym zakresie, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i zasad ustalonych przez Comperia.pl, w tym zasad uczciwego pozycjonowania, które nie może odbywać się w sposób bezprawny, naruszający dobra osobiste Comperia.pl, Kontrahentów lub innych Partnerów. 

5.16.         Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć ze Strony Internetowej ofertę prezentowanych na niej Produktów.

 5.17.         Po rozwiązaniu Umowy, wszystkie domeny oraz subdomeny, z których korzystał Partner stają się nieaktywne.

 5.18.         Partner w swoim Panelu Administracyjnym posiada listę domen, pod którymi może instalować bezpłatnie, bez ograniczeń ilościowych subdomeny Comperii.pl., z zastrzeżeniem, że domeny nieaktywne, kopie innych domen oraz spam zostaną usunięte w trybie natychmiastowym. Ponadto:

a)        Comperia.pl oferuje zainteresowanym nieodpłatną usługę ‚domeny’,

b)       Z usługi może skorzystać każdy Użytkownik Comperia.pl,

c)        Usługa polega na umożliwieniu rejestracji adresu dla strony internetowej Użytkownika,

d)       Użytkownik może zarejestrować dowolny, niezarejestrowany wcześniej adres zgodnie z jednym z poniższych formatów: – nazwa.domena – długa.nazwa.domena gdzie domena to jeden z oferowanych w Comperia.pl adresów: gofinanse.pl, gogotowki.pl, gohipoteka.pl, gokonta.pl, goporownywarka.pl, gosamochody.pl,

e)        Użytkownik nie jest podmiotem, któremu przysługują prawa wynikające z rejestracji domeny – jest nim Firma Comperia.pl. Użytkownik nie może zatem domeny sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać ani w żaden inny sposób przenosić praw wynikających                     z zarejestrowania domeny. Domena może być wykorzystywana tylko na potrzeby podmiotu, który domenę zarejestrował,

f)         Użytkownik może zarejestrować dowolną liczbę domen. Każda rejestracja domeny musi być jednak uzasadniona, nie może prowadzić do strony, na którą wskazuje już inna domena. Nie wolno rejestrować domeny jeśli ma ona wskazywać na strony w budowie, strony nieistniejące itp.,

g)        Użytkownik Comperia.pl rejestrując domenę powinien posiadać konto WWW oraz e-mail u dowolnego dostawcy usług internetowych, w tym także darmowych. W przypadku braku konta WWW Użytkownik może skorzystać z bezpłatnej usługi hostingu, czyli udostępnieniu Partnerowi określonej ilości miejsca na serwerze,

h)       Nie wolno rejestrować domen, których nazwy zawierają słowa publicznie uznane za obraźliwe ani domen obrażających / szkalujących,

i)Domenę mogą zarejestrować zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne,

j)Opis pozostałych usług jest dostępny na stronach internetowych serwisu Comperia.pl.

 5.19.         Realizując kampanie mailingowe, w których wykorzystane są narzędzia ComperiaLead bądź specjalne utworzone kreacje po stronie Comperia.pl, Partner jest zobowiązany każdorazowo do przesłania treści mailingu do akceptacji przez Administratora na adres mailing@comperia.pl.

 5.20.         Partner promujący produkty w Programie Partnerskim ComperiaLead za pomocą mailingów, akceptując regulamin, oświadcza tym samym, że bazy na których działa są zgłoszone do GIODO. Comperia.pl uprawniona jest do weryfikacji zgłoszenia poprzez zażądanie od Partnera przedstawienia dodatkowych dokumentów (kopia wpisu lub numer zgłoszenia bazy w GIODO).

 5.21.         Partner oświadcza, iż prowadzona przez niego działalność, nie narusza obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych (w tym jako administratora danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Partnera) i zwalnia w tym zakresie Comperia.pl z wszelkiej odpowiedzialności prawnej w przypadku, gdyby oświadczenie to okazało się nieprawdziwe lub zostało ważnie podważone (w szczególności przez właściwe organy administracji publicznej, sądy, prokuraturę itp.), co oznacza w szczególności, iż Partner zobowiązuje się zwolnić w tym zakresie Comperia.pl od wszelkich zarzutów, roszczeń, kar, decyzji, orzeczeń, które dotyczą naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuje do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych przez Comperia.pl w związku z uzasadnionymi zarzutami, roszczeniami osób trzecich i/lub karami, decyzjami, orzeczeniami itp., które dotyczą naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 5.22.         W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dotyczącej rozliczonych wniosków, należy przesłać dokładną datę i rodzaj zdarzenia oraz okoliczności zaistniałej sytuacji do dedykowanego konsultanta.  Zgłoszenie będzie miało charakter reklamacyjny.
Jeśli w toku procesowania zgłoszenia dostarczone dane nie będą wystarczające do weryfikacji konsultant przyjmujący reklamację wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Czas weryfikacji zgłoszenia i przesłania odpowiedzi  wynosi 14 dni.

6.    WYNAGRODZENIE

 6.1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Partnerzy otrzymują Wynagrodzenie w wysokości zgodnej z aktualną Tabelą Prowizyjną oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 6.2. Wynagrodzenie jest należne w przypadku, gdy kwota zgromadzona na Koncie Głównym Partnera wynosi co najmniej 50,- zł brutto.

 6.3. Wynagrodzenie należne Partnerowi jest naliczane w cyklu miesięcznym pomiędzy 25 – tym a ostatnim dniem każdego miesiąca, następującym po miesiącu, w którym Wynagrodzenie stało się należne.

 6.4. Wynagrodzenie wypłacane jest do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym Wynagrodzenie należne zostało naliczone.

 6.5. Wynagrodzenie należne Partnerom będącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest na podstawie faktur VAT wystawianych przez Partnera w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead w zakładce Wynagrodzenia.

 6.6. Wynagrodzenie należne Partnerom niebędącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Partnerów rachunków.

 6.7. Doręczenie rachunku lub faktury do Comperia.pl jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia.

6.8. Partner oraz Comperia.pl wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Wystawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Wystawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.

6.9. Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej:

a)        Podstawa prawna wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. Z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

b)       Wystawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność  ich pochodzenia oraz integralność treści.

c)        Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (PortableDocument Format)

d)       Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader”, które Odbiorca pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne do pobrania na stronie http://get.adobe.com/reader/

e)        Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Odbiorcę oraz zostać poświadczony jego podpisem.

f)         Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Wystawca otrzymał prawidłowo wypełniony formularz akceptacji, pod warunkiem, że podany przez Odbiorcę adres e-mail jest poprawny, a tym samym faktura będzie mogła zostać skutecznie doręczona.

g)        Odbiorca jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia. W przypadku wycofania akceptacji, Odbiorca powinien powiadomić o wycofaniu zgody Wystawcę. Wystawca traci prawo do wysyłania Faktur drogą elektroniczną w terminie 30 dni.

h)       Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Odbiorcy zgodnie, że wzorem wycofania zgody.

i)         Odbiorca zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w sposób określony w §6 rozporządzenia.

j)         Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Odbiorcy z adresu podanego podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem, że Wystawca dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Odbiorcy).

k)       Wystawca może uznać fakturę za skutecznie doręczoną Odbiorcy po otrzymaniu automatycznej „zwrotki” z informacją o otrzymaniu wiadomości e-mail.

l)         Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Odbiorcę w sposób pisemny.

m)     W przypadku braku powiadomienia przez Odbiorcę Wystawcy, o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną  i wywołuje wszelkie skutki prawne. 

6.10.          Termin płatności podany na fakturze/rachunku nie może być krótszy niż 20 dni.

 6.11.         Partner będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązuje się, pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, dołączyć do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania Partnera, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (jeśli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT czynnego (dot, zarejestrowanych podatników VAT czynnych).

 6.12.         Wynagrodzenie wypłacane jest wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w Formularzu.                          

6.13.         W przypadku zgłoszenia Comperia.pl przez Kontrahenta nienależytego wykonania Umowy przez Partnera, Comperia.pl ma prawo wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

 6.14.         Partner zobowiązany jest do wystawiana rachunków/faktur bezpośrednio po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym w przypadku, gdy kwota jego wynagrodzenia wynosi co najmniej 50 zł brutto.

7.    ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

7.1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

7.2. Umowa może być rozwiązana przez Comperia.pl i Partnera z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

7.3. W przypadku podania w Formularzu danych uniemożliwiających Comperia.pl wypłatę Wynagrodzenia na rzecz Partnera, Umowa wygasa w terminie 1 miesiąca od dnia bezskutecznego wezwania Partnera do wskazania prawidłowych danych.

7.4. Comperia.pl może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, w przypadku:

a)        gdy Partner naruszy postanowienia Regulaminu lub Umowy; lub

b)       gdy Partner nie uzyska zgody Comperia.pl na zmiany sposobu prezentacji Produktów na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej udostępnionych Partnerom; lub

c)        gdy treści prezentowane na Stronie Internetowej lub działalność prowadzona przez Partnera uległa zmianie i nie jest akceptowalna przez Comperia.pl; lub

d)       negatywnej weryfikacji Partnera lub Strony Internetowej o której mowa w § 3.5.; lub

e)        gdy Strona Internetowa Partnera wykorzystywana jest do rozprzestrzeniania spammingu, wirusów i innych szkodliwych elementów w sieci; lub

f)         gdy wykonywane są działania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach; lub

g)        naruszono normy prawne lub obyczajowe na Stronie Internetowej Partnera, w szczególności jeśli zamieszczone zostały treści mające charakter naruszający dobra osobiste innych ludzi, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski

h)       gdy przynajmniej jedno z Subkont Partnera posiadającego Konto Główne narusza zasady zawarte w Regulaminie ComperiaLead.pl.

i)gdy Partner oferuje osobom trzecim jakiekolwiek korzyści materialne lub niematerialne w zamian za złożenie wniosku lub dokonanie zakupu

j)gdy Partner lub inne podmioty na jego zlecenie podejmują czynności pozornego zainteresowania produktem (w tym podają nieprawdziwe dane bądź podają dane celem pozornego zainteresowania produktem), a także inne czynności mające na celu wyłudzanie  wynagrodzenia od instytucji współpracujących z Comperia.pl. Działania takie będą wykrywane i zgłaszane do prokuratury, a dotychczasowy zarobek nie zostanie wypłacony z powodu naruszenia Regulaminu. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone Partnerowi przed ustaleniem zaistnienia działań niedozwolonych, Comperia.pl podejmie kroki, mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconych kwot.

7.5. Umowa wygasa w następujących przypadkach:

a)        jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia Rejestracji Partner nie pozyska żadnego Użytkownika, bądź w tym samym okresie wynagrodzenie mu należne nie będzie przekraczało 50 zł brutto.

b)       jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia, gdy Wynagrodzenie należne Partnerowi wyniesie co najmniej 50 zł brutto Partner nie uzupełni wszystkich danych koniecznych do wypłaty Wynagrodzenia przez Comperia.pl., w szczególności, jeżeli po wezwaniu Partnera przez Comperia.pl do wskazania poprawnego rachunku bankowego, Partner nie wskaże właściwego rachunku bankowego w tym terminie.

7.6. Comperia.pl zastrzega sobie prawo do blokady domeny, w przypadku, gdy:

 a)        nazwa domeny jest obraźliwa;

b)       domena nie będzie wykorzystywana zgodnie z założeniami;

c)        domena będzie pozycjonowana w sposób agresywny – negatywnie wpływający na ocenę domeny przez wyszukiwarki m.in. Google;

d)       domena będzie zawierała treści niezgodne z prawem, naruszające dobra osobiste innych ludzi, mające charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski.

 Blokada domeny równoznaczna jest z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.

7.7. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania Umowy.  

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego ComperiaLead należącego do Comperia.pl

8.2. Comperia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej i oferty Produktów dostępnych w Programie Partnerskim w każdym czasie.

8.3. W przypadku zmiany Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej lub oferty Produktów, każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian przez wewnętrzny system wiadomości, gdzie odczytanie wiadomości będzie jednoznaczne z pozytywnym i skutecznym dostarczeniem zmian przez Comperia.pl. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy Partnerem oraz Comperia.pl wygasa. Jeżeli Partner nie zgłosi odmowy akceptacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Partnera zmienionego Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej lub oferty Produktów, zmiany uważa się za zaakceptowane przez Partnera.

8.4. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia.

8.5. Comperia.pl przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub Umową działalnością Partnera.

 8.6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy, oprócz innych konsekwencji przewidzianych w Regulaminie, Comperia.pl może:

a)        żądać od Partnera zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych na jego Koncie. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Comperia.pl odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej;

b)       zablokować Konto i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację Konta. Przez okres zablokowania Konta nie będzie naliczane Wynagrodzenie.

8.7. Wszelkie informacje i oświadczenia Comperia.pl uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera. 

8.8. Wszelkie informacje i oświadczenia Partnera uważa się za doręczone przez przesłanie ich poprzez moduł wiadomości, za pomocą, którego Comperia.pl będzie kontaktowała się                    z Partnerami w Panelu Administracyjnym. Otworzenie wiadomości jest dla Comperia.pl równoznaczne z zapoznaniem sie z treścią wiadomości.

8.9. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu pod adresem URL http://www.comperialead.pl/regulamini zapoznawania się z nimi.

 8.10.      Comperia.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.

8.11.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.12.  W przypadku sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Comperia.pl.

 8.13.         Comperia.pl informuje, że Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania na czas sesji danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz na potrzeby spersonalizowanych ustawień panelu partnera w ComperiaLead.
Cookies są również wykorzystywane przy systemie poleconych partnerów, służą do określenia, do którego Użytkownika ma być przypisany rejestrujący się Użytkownik, mechanizm ten przechowuje cookies na czas sesji. Ważność plików cookies – 30 dni.

 8.14.         Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 8 października 2014 r.

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent