*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Konkurs „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”

swiatowy_dzien_oszczedzania_konkurs

Szczegóły Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”

 1. Konkurs jest skierowany do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Konkursu: od 31 października do 6 listopada 2015 r.
 3. Konkurs „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania” na promowaniu produktów oszczędnościowych dostępnych w Tabeli Prowizji, spełniających warunki Regulaminu oraz na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14 stycznia 2016 r.
 5. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 6. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu.

Weź udział w konkursie z okazji Światowego Dnia Oszczędzania 2015 i zdobądź jedną z pięciu nagród pieniężnych o wartości 500 zł każda!

Jeżeli nie masz jeszcze konta w ComperiaLead, nie czekaj i już dziś zarejestruj się w naszym Programie Partnerskim.

Regulamin Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”

Regulamin Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Konkurs „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu produktów dostępnych w Tabeli Prowizji pod adresem internetowym http://www.comperialead.pl/tabela-prowizji.html w kategorii „lokata bankowa”, „konto oszczędnościowe”, „lokata progresywna”, „lokaty z funduszem” i „polislokata” oraz na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 1. Konkurs trwa od dnia 31 października do 6 listopada 2015 r.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 14 stycznia 2015 r.
 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. W ramach Konkursu Organizator przewidział 5 nagród pieniężnych w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych) każda.

§2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”, spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.
 1. Rozpoczęcie promocji produktów konkursowych i udzielenie odpowiedzi na pytanie Konkursowe, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.
 1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

a) w ramach stron internetowych oraz mailingu promuje w okresie trwania Konkursu (tj. od 31 października 2015 r. do 6 listopada 2015) produkty dostępne w tabeli prowizji w kategorii „lokata bankowa”, „konto oszczędnościowe”, „lokata progresywna”, „lokaty z funduszem” i „polislokata” w taki sposób, aby doprowadzić do złożenia co najmniej dziesięciu prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

b) udzieliła kreatywnej oraz ciekawej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi „Dlaczego nie chcę oszczędzać?”

 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe może zostać udzielona w formie:

a) pisemnej przy czym długość tekstu odpowiedzi nie powinna przekraczać 1000 znaków ze spacjami;

b) lub w formie krótkiego filmu video, który będzie trwał maksymalnie do 5 minut i zostanie zamieszczony przez Uczestnika w serwisie youtube.pl, przy czym tytuł video powinien zawierać nazwę „Dzień oszczędzania – tydzień wygrywania”

 1. Prace konkursowe powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (w przypadku filmu należy wysłać link do video) mailem na adres konsultant@comperialead.pl w czasie trwania Konkursu nie później jednak niż do listopada 2015 roku. W Tytule e-maila powinna być fraza „Dzień oszczędzania – tydzień wygrywania”
 1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 Pracę konkursową.
 1. W ramach Promocji zostanie powołane Jury Konkursowe, zwane dalej „Jury”, które dokona oceny przesłanych odpowiedzi oraz wyłoni pięciu Zwycięzców, spośród Uczestników, którzy spełnili warunki określone w regulaminie.
 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.
 1. Ilość wniosków wymieniona w §2.7.1 będzie ustalana na podstawie panelu administracyjnego ComperiaLead, zakładki http://www.comperialead.pl/Wnioski.html

§3 Postanowienia końcowe

 1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
 1. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.
 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.
 1. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – „Dzień oszczędzania – tydzień wygrywania”
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Konkursem jest sąd ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zmianami).

Nowe, korzystniejsze warunki rozliczenia kampanii „Promocja Comperia Bonus 4”

Od dziś masz jeszcze większą szansę na zdobycie jednej z nagród w Konkursie „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus”. A wszystko to za sprawą zmiany warunków rozliczenia kampanii konkursowej.

Aby Klient końcowy uzyskał bonus w wysokości 50zł w ramach promocji „Comperia Bonus 4”, nie jest wymagane dokonanie transakcji na kwotę 400zł kartą wydaną do konta do dnia 30 listopada 2015.

 

nowe_warunki

Powyższe warunki obowiązują od początku trwania Promocji (6.10.2015r.) i wszystkie dotychczas zarejestrowane w ComperiaLead wnioski biorące udział w Konkursie, zostaną rozliczone według nowych zasad.

Ale to nie koniec nowości! Comperia.pl zorganizowała dla Uczestników Promocji Comperia Bonus 4 kolejny atrakcyjny konkurs. Tym razem do zgarnięcia jest samochód osobowy Toyota Aygo oraz dwie nagrody dodatkowe – iPhone 6S i iPad Mini 2. Aby wziąć udział w Konkursie „Ulokuj się w nowym aucie jak finansowy Bonsu” wystarczy spełnić warunki promocji, a następnie udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe.

aygo

Jeszcze dziś wykorzystaj wprowadzone zmiany i zaplanuj skuteczne działania promujące lokatę Comperia Bonus 4 na swoich stronach!

Zmiany w regulaminie Konkursu „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus

Regulamin Konkursu „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu formularzy Euro Bank Spółka Akcyjna  z siedzibą we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS – rejestrowym pod numerem KRS 0000025313, NIP: 521-008-25-38, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 563 096 032,05 PLN, zwana dalej: „Bankiem” lub „Euro Bank” przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby Lokat „Lokata na dobry Start” zdefiniowanej w regulaminie promocji „Comperia Bonus 4” na stronie internetowej działającej w domenie www.comperiabonus.pl

4. Konkurs trwa od dnia 6 października do 31 października 2015

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:

a) nagroda pierwsza: iPhone 6 Plus lub 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

b) nagroda druga: iPad Air 2 lub 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

c) nagroda trzecia: kamera GoPro Hero 4 Silver Edition Moto lub 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),

d) nagroda czwarta: Pebble Time – Red – zegarek dla urządzeń z systemem iOS lub 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych),

e) nagroda piąta: czytnik KINDLE New Paperwhite 3 lub 500 zł (słownie pięćset złotych).

8. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za założenie co najmniej dziesięciu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

9. Laureaci Konkursu, którym, zgodnie z osiągniętym wynikiem, przysługuje prawo do jednej z nagród wymienionych w §1pkt.7, mogą dokonać wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową, a nagrodą pieniężną.

 §2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Rozpoczęcie promocji produktu konkursowego, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 6 października do 31 października 2015 r.) produkt Lokata na dobry start dostępny w Promocji Comperia Bonus w taki sposób, aby doprowadzić do założenia przez nowych Klientów Banku jak największej liczby lokat za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki, na następujących warunkach:

a) w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Promocji Klient nie był posiadaczem, współposiadaczem lub pełnomocnikiem do konta dla osób fizycznych prowadzonego przez Bank i nie był stroną obowiązującej umowy o usługi bankowości elektronicznej w Banku;

b) w okresie trwania Promocji Klient dokona rejestracji tj. prawidłowo i w sposób kompletny wypełni formularz zgłoszeniowy do udziału w Promocji podając w nim następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej https://www.comperiabonus.pl/ oraz potwierdzi rejestrację w Promocji klikając na link aktywacyjny w wiadomości mailowej.

c) w okresie trwania Promocji Klient udzieli zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej przez Bank Organizatorowi Promocji, za pośrednictwem dedykowanej strony przygotowanej przez Bank. Adres do strony dostępny będzie po rejestracji i zalogowaniu przez Klienta w serwisie Comperia.pl.

d) Klient zawrze z Bankiem Umowę o prowadzenie Konta na zasadach i w terminie, o których mowa w ust. 7 pkt. g) niniejszego paragrafu.

e) w terminie 30 dni od zawarcia Umowy Klient otworzy jedną Lokatę na dobry start w dowolnej Placówce Banku, w serwisie eurobank online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na warunkach określonych w Regulaminie Promocji „Lokata na dobry start” oraz na zasadach, o których mowa w § 2 Regulaminu Promocji Comperia Bonus.

f) umowa w ramach Promocji może zostać zawarta wyłącznie za pośrednictwem Wniosku – po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 7 pkt. c) niniejszego paragrafu, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową Banku, na której po wybraniu jednej z metod zawarcia umowy – w formie elektronicznej poprzez przelew z innego banku lub za pośrednictwem kuriera – wypełni i złoży Wniosek do dnia 31.10.2015 r., a następnie w terminie do dnia 9.11.2015 r. zawrze Umowę.

8. Nagroda pierwsza zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Lokat, spełniających warunki wymienione w 2 pkt. 7.

9. Nagrody: druga, trzecia czwarta oraz piąta zostaną przyznane odpowiednio czterem Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w 2 pkt. 8.) wyniki pod względem poprawnych działań efektywnościowych.

10. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego, trzeciego czwartego lub piątego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba poprawnie założonych Lokat, spełniających wymogi z 2 pkt. 7, została zarejestrowana jako pierwsza.

11. Nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej dziesięciu Lokat na dobry start zgodnie z §2 pkt. 7.

12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

13. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.

14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

16. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Konkursie (§3pkt. 5) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w konkursie” (§3pkt. 6) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

3. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas:

a) nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody;

b) nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

4. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

6. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

8. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Comperia Bonus 4.

9. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Konkursem jest sąd ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zmianami).

Rozstrzygnięcie Konkursu „Bezpieczny, bo ubezpieczony”

Blogerzy Compare Yourself, serdecznie dziękujemy za aktywny udział w konkursie „Bezpieczny, bo ubezpieczony”.  Wasza praca zaowocowała powstaniem wielu interesujących blogów, spośród których Jury wyłoniło Zwycięzcę.

Nagroda główna powędrowała do Mariana Bułeckiego, autora bloga www.wartoubezpieczenia.pl.
ML_Ubezpieczenia_rozwiazanie

Jury doceniło przede wszystkim wartość merytoryczną wpisów. Duże znaczenie miała także różnorodność treści umieszczanych na blogu oraz nowatorskie podejście do tematu ubezpieczeń, czego dowodem jest zakładka „Gadki szmatki”.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

A tymczasem zachęcamy do obserwowania naszego bloga oraz profili społecznościowych, na których informujemy o wszystkich nowościach. Kolejny konkurs dla Blogerów Compare Yourself ruszy już niebawem. Do wygrania, także tym razem, będzie nagroda pieniężna. Zapraszamy!

Konkurs „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus”

konkurs_wydawcow_CB4_FINAL

Szczegóły Konkursu „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus”

 1. Konkurs jest skierowany do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Konkursu: od 6 do 31 października 2015 r.
 3. Konkurs „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus” polega na promowaniu formularzy Eurobank, przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby „Lokat na dobry start” w ramach Promocji Comperia Bonus 4, spełniających warunki jej Regulaminu.
 4. Za każdą założoną Lokatę, spełniającą warunki określone w Regulaminie, zarejestrowaną w okresie trwania Konkursu, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead, w wysokości 85 zł.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 grudnia 2015 r.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 7. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu.

Weź udział w Konkursie i zdobądź jedną z atrakcyjnych nagród!

 • I miejsce – iPhone 6 Plus lub 3 000 zł
 • II miejsce – iPad Air 2 lub 2 000 zł
 • III miejsce – kamera GoPro Hero 4 Silver Edition Moto lub 1 500 zł
 • IV miejsce – Pebble Time – Red – zegarek dla urządzeń z systemem iOS lub 1 000 zł
 • V miejsce – czytnik KINDLE New Paperwhite 3 lub 500 zł
 • Nagrody gwarantowane – 150 zł za dostarczenie co najmniej 10 lokat.

W ramach Promocji Comperia Bonus przygotowanej we współpracy Comperia.pl z Eurobankiem, każdy klient, który założy lokatę na warunkach określonych w Regulaminie Promocji otrzyma gwarantowany bonus w wysokości 50 zł!

Jakie korzyści oferuje „Lokata na dobry start”?

 • atrakcyjne oprocentowanie 4% dla środków do 10 000 zł,
 • oprocentowanie 3% w skali roku powyżej 10 000 zł do 50 000 zł,
 • depozyt na 3 miesiące,
 • nawet 5% przez kolejne 3 miesiące po odnowieniu lokaty,
 • niski próg wpłaty już od 200 złmaksymalnie do 50 000 zł,
 • produkt rekomendowany przez analityków Comperia.pl.

Rozpocznij jesień na plusie. Wystartuj w Konkursie i zdobywaj cenne nagrody!

Jeżeli nie masz jeszcze konta w ComperiaLead, nie czekaj i już dziś zarejestruj się w naszym Programie Partnerskim.

Regulamin Konkursu „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu formularzy Euro Bank Spółka Akcyjna  z siedzibą we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS – rejestrowym pod numerem KRS 0000025313, NIP: 521-008-25-38, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 563 096 032,05 PLN, zwana dalej: „Bankiem” lub „Euro Bank” przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby Lokat „Lokata na dobry Start” zdefiniowanej w regulaminie promocji „Comperia Bonus 4” na stronie internetowej działającej w domenie www.comperiabonus.pl

4. Konkurs trwa od dnia 6 października do 31 października 2015

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:

a) nagroda pierwsza: iPhone 6 Plus lub 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

b) nagroda druga: iPad Air 2 lub 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

c) nagroda trzecia: kamera GoPro Hero 4 Silver Edition Moto lub 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),

d) nagroda czwarta: Pebble Time – Red – zegarek dla urządzeń z systemem iOS lub 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych),

e) nagroda piąta: czytnik KINDLE New Paperwhite 3 lub 500 zł (słownie pięćset złotych).

8. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za założenie co najmniej dziesięciu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

9. Laureaci Konkursu, którym, zgodnie z osiągniętym wynikiem, przysługuje prawo do jednej z nagród wymienionych w §1pkt.7, mogą dokonać wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową, a nagrodą pieniężną.

 §2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Rozpoczęcie promocji produktu konkursowego, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 6 października do 31 października 2015 r.) produkt Lokata na dobry start dostępny w Promocji Comperia Bonus w taki sposób, aby doprowadzić do założenia przez nowych Klientów Banku jak największej liczby lokat za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki, na następujących warunkach:

a) w okresie 3 miesięcy przed dniem przystąpienia do Promocji Klient nie był posiadaczem, współposiadaczem lub pełnomocnikiem do konta dla osób fizycznych prowadzonego przez Bank i nie był stroną obowiązującej umowy o usługi bankowości elektronicznej w Banku;

b) w okresie trwania Promocji Klient dokona rejestracji tj. prawidłowo i w sposób kompletny wypełni formularz zgłoszeniowy do udziału w Promocji podając w nim następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej https://www.comperiabonus.pl/ oraz potwierdzi rejestrację w Promocji klikając na link aktywacyjny w wiadomości mailowej.

c) w okresie trwania Promocji Klient udzieli zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej przez Bank Organizatorowi Promocji, za pośrednictwem dedykowanej strony przygotowanej przez Bank. Adres do strony dostępny będzie po rejestracji i zalogowaniu przez Klienta w serwisie Comperia.pl.

d) Klient zawrze z Bankiem Umowę o prowadzenie Konta na zasadach i w terminie, o których mowa w ust. 7 pkt. g) niniejszego paragrafu.

e) w terminie 30 dni od zawarcia Umowy Klient otworzy jedną Lokatę na dobry start w dowolnej Placówce Banku, w serwisie eurobank online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na warunkach określonych w Regulaminie Promocji „Lokata na dobry start” oraz na zasadach, o których mowa w § 2 Regulaminu Promocji Comperia Bonus.

f) Klient w terminie do 30.11.2015 r. dokona Transakcji bezgotówkowych Kartą debetową wydaną do Konta na łączą kwotę co najmniej 400 zł.

g) umowa w ramach Promocji może zostać zawarta wyłącznie za pośrednictwem Wniosku – po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 7 pkt. c) niniejszego paragrafu, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową Banku, na której po wybraniu jednej z metod zawarcia umowy – w formie elektronicznej poprzez przelew z innego banku lub za pośrednictwem kuriera – wypełni i złoży Wniosek do dnia 31.10.2015 r., a następnie w terminie do dnia 9.11.2015 r. zawrze Umowę.

8. Nagroda pierwsza zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Lokat, spełniających warunki wymienione w 2 pkt. 7.

9. Nagrody: druga, trzecia czwarta oraz piąta zostaną przyznane odpowiednio czterem Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w 2 pkt. 8.) wyniki pod względem poprawnych działań efektywnościowych.

10. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego, trzeciego czwartego lub piątego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba poprawnie założonych Lokat, spełniających wymogi z 2 pkt. 7, została zarejestrowana jako pierwsza.

11. Nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej dziesięciu Lokat na dobry start zgodnie z §2 pkt. 7.

12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

13. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.

14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

16. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Konkursie (§3pkt. 5) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w konkursie” (§3pkt. 6) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

3. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas:

a) nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody;

b) nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

4. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

6. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

8. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Comperia Bonus 4.

9. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Konkursem jest sąd ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zmianami).

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent