*/ ?>

Regulamin Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”

Regulamin Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Konkurs „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu produktów dostępnych w Tabeli Prowizji pod adresem internetowym http://www.comperialead.pl/tabela-prowizji.html w kategorii „lokata bankowa”, „konto oszczędnościowe”, „lokata progresywna”, „lokaty z funduszem” i „polislokata” oraz na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 1. Konkurs trwa od dnia 31 października do 6 listopada 2015 r.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 14 stycznia 2015 r.
 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. W ramach Konkursu Organizator przewidział 5 nagród pieniężnych w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych) każda.

§2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”, spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.
 1. Rozpoczęcie promocji produktów konkursowych i udzielenie odpowiedzi na pytanie Konkursowe, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.
 1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

a) w ramach stron internetowych oraz mailingu promuje w okresie trwania Konkursu (tj. od 31 października 2015 r. do 6 listopada 2015) produkty dostępne w tabeli prowizji w kategorii „lokata bankowa”, „konto oszczędnościowe”, „lokata progresywna”, „lokaty z funduszem” i „polislokata” w taki sposób, aby doprowadzić do złożenia co najmniej dziesięciu prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

b) udzieliła kreatywnej oraz ciekawej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi „Dlaczego nie chcę oszczędzać?”

 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe może zostać udzielona w formie:

a) pisemnej przy czym długość tekstu odpowiedzi nie powinna przekraczać 1000 znaków ze spacjami;

b) lub w formie krótkiego filmu video, który będzie trwał maksymalnie do 5 minut i zostanie zamieszczony przez Uczestnika w serwisie youtube.pl, przy czym tytuł video powinien zawierać nazwę „Dzień oszczędzania – tydzień wygrywania”

 1. Prace konkursowe powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (w przypadku filmu należy wysłać link do video) mailem na adres konsultant@comperialead.pl w czasie trwania Konkursu nie później jednak niż do listopada 2015 roku. W Tytule e-maila powinna być fraza „Dzień oszczędzania – tydzień wygrywania”
 1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 Pracę konkursową.
 1. W ramach Promocji zostanie powołane Jury Konkursowe, zwane dalej „Jury”, które dokona oceny przesłanych odpowiedzi oraz wyłoni pięciu Zwycięzców, spośród Uczestników, którzy spełnili warunki określone w regulaminie.
 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.
 1. Ilość wniosków wymieniona w §2.7.1 będzie ustalana na podstawie panelu administracyjnego ComperiaLead, zakładki http://www.comperialead.pl/Wnioski.html

§3 Postanowienia końcowe

 1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
 1. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.
 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.
 1. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – „Dzień oszczędzania – tydzień wygrywania”
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Konkursem jest sąd ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zmianami).
© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent