*/ ?>

Regulamin Promocji z kredytem gotówkowym w mBanku

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji z kredytem gotówkowym w mBanku jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Promocja z kredytem gotówkowym mBanku, zwana dalej „Promocją” polega na promowaniu formularzy mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS – rejestrowym pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 168 840 228,00 zł, zwany dalej: „Bankiem” lub „mBankiem”przez Uczestników Promocji, w taki sposób, aby doprowadzić do udzielenia jak największej liczby kredytów gotówkowych.

4. Promocja trwa od dnia 08 kwietnia do 29 maja 2015 lub do wyczerpania bonusów.

5. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi do dnia 15 lipca 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Promocji zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Promocji zostaną poinformowani o przyznaniu bonusu przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach Promocji zostały przewidziane następujące nagrody gwarantowane:

a) próg I: 400 zł (słownie: czterysta złotych) za zrealizowanie od pięciu do dziesięciu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

b) próg II: 600 zł (słownie: sześćset złotych) za zrealizowanie od jedenastu do piętnastu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

c) próg III: 800 zł (słownie: osiemset złotych) za zrealizowanie od szesnastu do dwudziestu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

d) próg IV: 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za założenie od dwudziestu jeden do dwudziestu pięciu sprzedaży kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

e) próg IV: 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) za sprzedaż co najmniej dwudziestu sześciu kredytów gotówkowych, zgodnie z definicją 2 pkt.7.

8. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za dostarczenie co najmniej dziesięciu poprawnie wypełnionych wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

 §2 Zasady Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.

5. Rozpoczęcie promocji produktu promocyjnego, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Promocji, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Promocji (tj. od 08 kwietnia do 29 maja 2015 r.) produkt kredyt gotówkowy mBank w taki sposób, aby doprowadzić do udzielenia jak największej liczby kredytów gotówkowych za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

8. Kampania rozliczana jest w modelu hybrydowym CPL i CPS. Za poprawnie wypełniony wniosek uważa się formularz zawierający prawdziwe dane osobowe Klienta. Prowizja CPS naliczana jest od wysokości udzielonego kredytu. Rozliczenie nastąpi zarówno w przypadku nowych jak i obecnych klientów mBanku, którzy podpiszą umowę z bankiem o kredyt gotówkowy.

9. Nagrody gwarantowane za zrealizowaną sprzedaż zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Promocji, zostanie odnotowane udzielenie co najmniej pięciu kredytów gotówkowych mBank zgodnie z 2 pkt. 8. Wysokość nagród gwarantowanych określa §1 pkt. 7.

10. Dodatkowa nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Promocji, zostanie odnotowane co najmniej dziesięć poprawnie uzupełnionych wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego (model CPL) zgodnie z §2 pkt. 8. Wysokość nagrody gwarantowanej określa 1 pkt. 8.

11. Laureaci Promocji zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.

14. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

 

 

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Promocji, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Promocji (§3pkt. 4) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w promocji” (§ 3pkt. 5) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Promocji lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli laureatem Promocji zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Promocji (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. Laureaci Promocji prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Promocji, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Promocji, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: kontakt@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja mBank kredyt gotówkowy.

10. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent