*/ ?>

Regulamin wakacyjnego konkursu Comperia-Summer-Lead


Logo Comperialead, Nagłówek: Regulamin konkursu Comperia-Summer-Lead

§1

 1. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dot. ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 2. Niniejszy Konkurs (?Konkurs?) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Organizatorem Konkursu jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym ? rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 157 798,40 złotych (?Organizator?).
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. ?Okres Promocyjny? rozpoczyna się 01 lipiec 2013 roku i trwa do 31 sierpień 2013 roku. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

§2

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl, zwani dalej ?Uczestnikami?.
 2. Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników w okresie trwania Konkursu ( 01.07.2013 r. ? 31.08.2013r.) formularzy Comperia Doradca, w taki sposób, aby jak największa ilość użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu ( 01.07.2013 r. ? 31.08.2013r.) prawidłowo wypełniła wniosek Comperia Doradca (minimalna akceptowalność wniosków złożonych za pomocą konta Uczestnika na poziomie 70%)
 3. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Comperia.pl oraz ich rodziny.
 5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania lub naruszenia zasad Regulaminu ComperiaLead.pl.

§3

  1. Nagrody zostaną przyznane w następującej kolejności:

a)      nagroda główna: voucher podróżniczy o wartości 3 000 zł

b)      nagroda druga: aparat lustrzany Nikon D5100 + 18-105 mm o wartości 2 400 zł

c)      nagroda trzecia: rower Kettler Motion o wartości 2 100 zł

 1. Nagrodą nie jest równowartość nagrody, a Partner nie ma możliwości wyboru pomiędzy nagrodą a sumą pieniężną
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach.
 3. Odbiór nagrody Partner potwierdza pisemnie na formularzu Odbioru Nagrody przesłanym do Organizatora na adres ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa.
 4. Każdemu Partnerowi w ramach Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna nagroda.
 5. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody.

§4

 1. Nagrody wysyłane są przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnia wyników konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagród, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród jak również uszkodzenia powstałe w transporcie lub w trakcie przesyłania nagrody.
 5. Nagroda zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 Poz. 176 ze zm.) jest zwolniona ze zryczałtowanego podatku dochodowego.

§5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.comperialead.pl. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając na adres konsultant@comperialead.pl prośbę o wysłanie Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

§6

 1. Dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Partnerów uczestniczących w Konkursie jest Organizator, zaś przetwarzanie przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych danych Partnerów następować będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres emailowy: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja ? Konkurs ComperiaLead.pl.
 2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu Okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres emailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

 

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent