I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin bloga ComperiaLead.pl określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.blog.comperialead.pl w ramach którego Administrator zamieszcza aktualności, informacje dotyczące Programu Partnerskiego ComperiaLead.pl.

 

II. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie bloga ComperiaLead.pl sformułowania oznaczają:

 

Administrator – Comperia.pl S.A. będący właścicielem praw do serwisu oraz mający wyłączne prawo dysponowania jego zasobami.

 

Blog – blog ComperiaLead.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.blog.comperiaLead.pl

 

Zasoby bloga – wszystkie udostępniane w ramach bloga treści. Treści te są zamieszczane na blogu na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie i obejmują w szczególności treści informacyjne, komentarze, porady i artykuły.

 

Użytkownik – każdy Internauta korzystający z zasobów bloga ComperiaLead.pl.

 

Korzystanie z serwisu – korzystanie z bezpłatnego dostępu do zasobów bloga bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Regulamin – niniejszy „Regulamin bloga ComperiaLead.pl”

 

III. ZAKRES KORZYSTANIA Z BLOGA

 

1. Administrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów bloga na czas nieoznaczony na zasadach określonych w Regulaminie.

 

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z bloga zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 

3. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób nagannym.

 

4. Autor bloga zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, które:
– zawierają wulgaryzmy,
– obrażają autora bloga, komentujących lub inne osoby,
– obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
– pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści.

 

5. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). Chodzi o ułatwienie innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Jeżeli pod danym postem wypowiada się więcej anonimowych i zarazem w żaden sposób nie podpisanych osób, dyskusja staje się wówczas dość trudna. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości!

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator ma prawo korygować treści bloga ComperiaLead.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników.

 

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie aktualnej wersji na blogu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

 

3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania bloga można kierować na adres mailowy: konsultant@comperia.pl.

 

4. Reklamacje dotyczące działania bloga należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@comperia.pl.

 

5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Administratora zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

6. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów.

 

7. Po wyczerpaniu drogi polubownej wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla Administratora sądy powszechne.