*/ ?>

Regulamin Konkursu „Sięgaj po więcej z kontem pełnym możliwości”

Regulamin Konkursu „Sięgaj po więcej z kontem pełnym możliwości”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Sięgaj po więcej z kontem pełnym możliwości” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs „Sięgaj po więcej z kontem pełnym możliwości”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu formularzy Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie 02-593, ul. Stanisława Żaryna 2A, zwanym dalej: „Bank Millennium”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby:

a) etap pierwszy: doprowadzić do założenia jak największej liczby Kont osobistych 360° oraz Kont osobistych 360° Student, zgodnie z definicją §2 pkt.7-8.

b) etap drugi: doprowadzić do spełnienia przez jak największą liczbę Klientów warunku aktywności założonych Kont osobistych 360° oraz Kont osobistych 360° Student (1. Konto 360 Student – wykonania jednej płatności kartą wydanej do otworzonego konta 2. Konto 360 – wpływu na konto w kwocie min. 1000 zł i wykonania jednej transakcji kartą wydaną do otworzonego konta – oba warunki muszą być spełnione w tym samym miesiącu kalendarzowym) do dnia 31. maja 2016 r.

4. Konkurs trwa od dnia 11 kwietnia do 10 maja 2016 r.

5. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2016r. Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2016 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach pierwszego etapu konkursu zostały przewidziane następujące nagrody główne:

a) nagroda pierwsza: 4 360 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych),

b) nagroda druga: 3 360 zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych)

c) nagroda trzecia: 1 360 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych)

d) nagroda czwarta: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

e) nagroda piąta: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

f) nagroda szósta: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

g) nagroda siódma: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

h) nagroda ósma: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

h) nagroda dziewiąta: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

h) nagroda dziesiąta: 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych).

8. W ramach drugiego etapu konkursu zostały przewidziane trzy równorzędne nagrody w wysokości 1 360 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych).

§2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Rozpoczęcie promocji produktu konkursowego, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 11 kwietnia do 10 maja 2016 r.) produkt Konto osobiste 360° oraz Konto osobiste 360° Student w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby aktywnych Kont w Banku Millennium za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

8. Kampania rozliczana jest w modelu CPS + CPS. Rozliczenie nastąpi w przypadku nowych Klientów Banku Millennium, którzy podadzą prawidłowe dane i otworzą Konto osobiste 360° lub Konto osobiste 360° Student.

9. Dodatkowa prowizja zostanie naliczona za spełnienie warunku aktywności konta czyli: a) Konto 360° Student – wykonania jednej transakcji kartą wydaną do otworzonego konta.

b) Konto 360° – wpływu na konto w kwocie min. 1000 zł i wykonania jednej transakcji kartą wydaną do otworzonego konta (oba warunki muszą być spełnione w tym samym miesiącu kalendarzowym). Spełnienie warunków aktywności sprawdzane jest w ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od daty złożenia wniosku.

10. Nagroda pierwsza etapu pierwszego zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę poprawnych działań efektywnościowych, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 8.

11. Nagrody etapu pierwszego: druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma dziewiąta i dziesiąta zostaną przyznane odpowiednio dziewięciu Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w §2 pkt. 10.) wyniki pod względem ilości poprawnych działań efektywnościowych.

12. Nagrody etapu drugiego zostaną przyznane trzem Uczestnikom z największą ilością założonych Kont osobistych 360° oraz Kont osobistych 360° Student, spełniających warunek aktywności konta, których posiadacze do dnia 31. maja 2016 r. dokonają jednej transakcji kartą, wydaną do otworzonego rachunku w przypadku Konta 360° Student oraz w przypadku Konta osobistego 360° dokonają wpływu na konto w kwocie min. 1000 zł i wykonają minimum jedną transakcjię kartą wydaną do otworzonego konta (oba warunki muszą być spełnione w tym samym miesiącu kalendarzowym).

13. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego stopnia lub, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba poprawnych działań efektywnościowych, spełniających wymogi z §2 pkt. 8, została zarejestrowana jako pierwsza.

14. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda dodatkowa etapu drugiego zwycięża trzech Uczestników, w których Panelu Administracyjnym liczba poprawnych działań efektywnościowych, spełniających wymogi z §2 pkt. 12, została zarejestrowana jako pierwsza.

15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank Millennium do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

16. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

18. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Konkursie (§3pkt. 4) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w konkursie” (§3pkt. 5) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Sięgaj po więcej z kontem pełnym możliwości.

10. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Konkursem jest sąd ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zmianami).

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent