*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Comperia Doradca Telekomunikacja – dedykowany Landing Page

Od udostępnienia porównywarki operatorów telekomunikacyjnych ComperiaLead w Panelu Administracyjnym minęły już dwa miesiące! Niezmiennie cieszy się ona dużym powodzeniem, jednak, aby zarabianie z jej pomocą stało się jeszcze bardziej efektywne, oddaliśmy do Waszej dyspozycji zupełnie nowe rozwiązanieLanding Page dedykowany porównywarce GSM.

Od teraz możecie nie tylko polecać oferty z kategorii telekomunikacja z wykorzystaniem widgetu, ale dodatkowo, za pomocą linku tekstowego oraz dwóch linii bannerów, możecie promować samo narzędzie.

lp_gsm_1

Aby pobrać materiały promujące zaloguj się do Twojego Panelu Administracyjnego, odszukaj ofertę w Tabeli Prowizji i wygeneruj odpowiednie kody, dostosowane do specyfiki Twoich działań.

lp_gsm_2

Jakie są główne korzyści?

 • oszczędność miejsca na stronie – dzięki umieszczeniu porównywarki na specjalnie przygotowanej domenie, nie musisz już poświęcać całej podstrony na zaadaptowanie narzędzia.
 • bezpośrednie przekierowanie – umieszczając na swojej stronie banner lub odnośnik tekstowy w prosty sposób przekierujesz Użytkownika we właściwe miejsce.
 • dostęp do najlepszych ofert telekomunikacyjnych w jednym miejscu z możliwością porównania oraz filtrowania według interesujących parametrów.

Oferta Comperia Doradca Telekomunikacja to prawdziwy przełom w zakresie promowania produktów pozafinansowych. Wypróbuj nowe rozwiązanie w swojej codziennej pracy i przekonaj się o jego wysokiej skuteczności.

W razie wątpliwości poproś o pomoc Twojego dedykowanego konsultanta.

 

Zmiany w Regulaminie ComperiaLead

Regulamin Programu Partnerskiego

ComperiaLead

1.    WSTĘP

Comperia.pl S.A. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Comperialead.pl.

Comperia.pl S.A. uruchomiło Program Partnerski, aby zwiększać liczbę sprzedaży Produktów. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i polega na dokonaniu Rejestracji przez Partnerów, rozumianej jako zawarcie umowy, a następnie sprzedaży przez nich Produktów w ramach Programu Partnerskiego. Partnerzy będą uprawnieni do otrzymania Wynagrodzenia w przypadku sprzedaży Produktów Użytkownikom poprzez Stronę Internetową lub Podstronę Internetową.

2. DEFINICJE

 

W niniejszym regulaminie, wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie:

2.1. Comperia.pl – oznacza Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych.

2.2. Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.

2.3. Formularz – oznacza formularz wypełniany przez Partnera, zawierający dane konieczne do zawarcia Umowy, udostępniany przez Comperia.pl w formie elektronicznej pod adresem URL https://www.comperialead.pl/rejestracja.html.

2.4. Konto – oznacza indywidualne konto Partnera, w systemie informatycznym Comperia.pl, na którym zapisywana jest wysokość Wynagrodzenia oraz wszelkie działania podejmowane przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

2.5. Konto główne – oznacza indywidualne konto Partnera posiadającego sieć Subkont, w systemie informatycznym Comperia.pl, na którym zapisywana jest wysokość Wynagrodzenia oraz wszelkie działania podejmowane przez Partnera i Partnerów zależnych, w ramach Programu Partnerskiego.

2.6. Subkonto – oznacza indywidualne konto Partnera, podległe pod konto Główne w systemie informatycznym Comperia.pl, na którym zapisywane są Statystyki wniosków przypisanych do tego Partnera, w ramach Programu Partnerskiego.

2.7. Kontrahent – oznacza bank lub inną instytucję finansową lub niefinansową, z którą Comperia.pl zawarła umowę o współpracy dotyczącą sprzedaży przez Comperia.pl oferowanych przez nich Produktów, w tym firmy i instytucje, których oferty prezentowane są w porównywarce gsm, w szczególności: Orange Polska S.A, Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. oraz właścicieli marek: Lycamobile i innych.

2.8. Login – oznacza unikalną nazwę przypisaną Partnerowi w Programie Partnerskim.

2.9. Moduł – oznacza narzędzie, służące do generowania kodu umożliwiającego Użytkownikom dostęp do Produktów w ramach Programu Partnerskiego na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej.

2.10. Partner – oznacza:

a) pełnoletnią osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub

b) pełnoletnią osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub

c) osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiła do Programu Partnerskiego.

2.11. Podstrona Internetowa – oznacza udostępnianą i zaakceptowaną przez Comperia.pl stronę internetową w ramach domeny pl zawierającą Login oraz umożliwiającą Partnerowi wykonywanie czynności wynikających z Umowy.

2.12. Produkty – oznaczają usługi finansowe lub niefinansowe oferowane przez Kontrahentów lub Comperia.pl.

2.13. Program Partnerski – oznacza współpracę Partnerów z Comperia.pl polegającą na udostępnianiu powierzchni reklamowych na stronach WWW Partnera w celu sprzedaży produktów finansowych i pozafinansowych w zamian za uzyskanie wynagrodzenia.

2.14. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający treść Umowy, dostępny w postaci elektronicznej pod adresem URL http://www.comperialead.pl/regulamin.

2.15. Rejestracja – oznacza zawarcie Umowy poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego, podanie niezbędnych danych, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz aktywację konta.

2.16. Strona Internetowa – oznacza własną stronę internetową Partnera, zaakceptowaną przez Comperia.pl do uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz umożliwiającą Partnerowi wykonywanie czynności wynikających z Umowy.

2.17. Tabela Prowizyjna – oznacza tabelę wskazującą wysokość prowizji, będącą podstawą naliczenia Wynagrodzenia udostępnianą przez Comperia.pl Partnerom w formie elektronicznej.

2.18. Umowa – oznacza umowę zawieraną, na podstawie Regulamiu, drogą elektroniczną, pomiędzy Partnerem a Comperia.pl, na podstawie której Partnerzy pośredniczą w sprzedaży Produktów w zamian za uzyskanie Wynagrodzenia.

2.19. Użytkownik – osoba, która dokonuje zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Partnerów w Programie Partnerskim, wyrażając zgodę na przekazanie jego Danych Osobowych następującym podmiotom:

a) Doradcy;

b) Partnerom Usługodawcy;

c) Świadczeniodawcom.

2.20. Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie prowizyjne zgodne z Tabelą Prowizyjną, przysługujące Partnerowi z tytułu Umowy.

3.    UMOWA

 

3.1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji. W przypadku niezakończenia Rejestracji, Partner nie przystępuje do Programu Partnerskiego, a Umowa nie zostaje zawarta.

3.2. Po przesłaniu do Comperia.pl prawidłowo wypełnionego Formularza oraz złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, do Partnera wysyłany jest automatycznie generowany link na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w Formularzu.

3.3. Po otrzymaniu przez Partnera linku, Partner poprzez kliknięcie w link aktywuje Konto.

3.4. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta, poprzez kliknięcie w udostępniony link aktywacyjny, o którym mowa w pkt. 3.3, po wcześniejszej akceptacji regulaminu. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Warszawa. Umowa jest zawierana w języku polskim.

3.5. Po dokonaniu Rejestracji Potencjalny Partner oraz Strona Internetowa może podlegać jeszcze weryfikacji przez Comperia.pl. Proces weryfikacji może obejmować między innymi: sprawdzenie zgodności Strony Internetowej z wymaganiami Regulaminu, weryfikację praw do dysponowania Stroną Internetową, ocenę celowości nawiązania współpracy w ramach Programu Partnerskiego z punktu widzenia interesów Comperia.pl.

3.6. Po dokonaniu Rejestracji, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do Panelu Administracyjnego w celu wybrania Produktów, które będzie oferował na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej.

3.7. Dokonując Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie przez Comperia.pl danych osobowych Partnera wskazanych       w Formularzu.

3.8. Zmiana danych teleadresowych Partnera możliwa jest w każdym momencie w Panelu Administracyjnym. W celu potwierdzenia zmian, na adres mailowy Partnera jest wysyłany link wraz z informacją o dokonanych zmianach. Po kliknięciu w link przez Partnera, zmiany automatycznie zapisują się w Panelu.

3.9. Partner jest zobowiązany do informowania Comperia.pl o każdorazowej zmianie danych wymaganych w Formularzu.

4.    ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ COMPERIA.PL

 

4.1. Comperia.pl udostępnia Partnerom Moduł.

4.2. Comperia.pl umożliwia Partnerom dostęp do Panelu Administracyjnego po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.

4.3. Comperia.pl odpowiada za prawidłowe działanie jedynie tych kodów html, php, js, które zostaną wygenerowane przez Moduł.

4.4. Comperia.pl udostępnia Partnerom Programu Partnerskiego ComperiaLead wszystkie widgety, które Partner posiada na liście wszystkich widgetów w zakładce Narzędzia, zamieszczone w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego do wykorzystania na dowolnej domenie Partnera zaakceptowanej przez Comperia.pl z zastrzeżeniem, że muszą być one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli:

a) widgety używane są tylko na domenie zaakceptowanej przez Comperia.pl,

b) widgety wykorzystuje się w celu prezentacji na własnej stronie www,

c) zabrania się pobierania wygenerowanych widgetów poprzez skrypty, systemy, narzędzia, programy w nieuzasadnionym celu. Wszelkie tego typu próby będą sprawdzane. Partner, który dopuści się zabronionych praktyk zostanie zablokowany oraz może zostać usunięty z Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania praw do wynagrodzenia, które do tej pory osiągnął. Zabronione są również ataki typu DoS (http://pl.wikipedia.org/wiki/DoS)

4.5. Comperia.pl jest zobowiązana do utrzymywania oraz bieżącej aktualizacji stron elementów, udostępnionych Partnerom Programu Partnerskiego ComperiaLead, prezentowanych w serwisie Partnera.

4.6. Comperia.pl jest uprawniona do kontroli prezentacji Produktów na Stronie Internetowej, Podstronie Internetowej udostępnionych Partnerom bądź treści mailingu wysyłanego z zaimplementowanymi narzędziami ComperiaLead, w tym wygenerowanych z Panelu Administracyjnego linków. Zmiana sposobu prezentacji Produktów na Stronie Internetowej, Podstronie Internetowej bądź treści mailingu udostępnionych Partnerom może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody po stronie Comperia.pl drogą mailową.

4.7. Comperia.pl posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz jakiekolwiek inne prawa związane z Programem Partnerskim lub oprogramowaniem niezbędnym do realizacji Umowy. Na mocy Umowy Partner nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem wyraźnie przyznanych niniejszym Regulaminem.         W szczególności, Partner nie może bez zgody Comperia.pl używać zarejestrowanego znaku towarowego Comperia.pl.

4.8. Comperia.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody:

a) poniesione przez Partnerów w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu lub Umowy, z wyjątkiem szkód poniesionych przez Partnerów z wyłącznej winy Comperia.pl;

b) powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych przez niezależne od Comperia.pl podmioty (np.: sieci telekomunikacyjne) lub z innych przyczyn niezależnych do Comperia.pl;

c) powstałe w wyniku niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez Kontrahentów.

4.9. Comperia.pl ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia po stronie Partnera czynności naruszających interesy Comperia.pl lub Kontrahentów, jak również w przypadku podejmowania działań opisanych w pkt. 7.4. niniejszego Regulaminu.

4.10. Comperia.pl może odmówić rejestracji domeny, gdy:

a) zachodzi podejrzenie, że dane Partnera podane podczas rejestracji są fałszywe,

b) nazwa domeny jest wulgarna, narusza dobra osobiste, obraża, lub zniesławia,

c) nazwa domeny jest już zarezerwowana przez kogoś innego lub niedostępna,

d) bez podania przyczyn,

e) jeśli jest działaniem nieuczciwej konkurencji.

4.11. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, bezpiecznym protokołem SSL do Usługodawcy. Dane podane przez Użytkownika mogą być nasłuchiwane przez właściciela portalu, na którym zostało umieszczone narzędzie Usługodawcy i wykorzystane w sposób niezgodny z regulaminem, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.    ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW PARTNERA

 

5.1. Partner w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego i pośredniczenia w sprzedaży Produktów powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer lub innej równorzędnej przeglądarki internetowej.

5.2. Partner zobowiązuje się do udostępnienia na rzecz Comperia.pl powierzchni reklamowej na Stronie Internetowej i Podstronach Internetowych Partnera, celem umieszczenia narzędzi należących do Comperia.pl.

5.3. Każdy Partner w Programie Partnerskim Comperia.pl może posiadać tylko jedno Konto Partnerskie, w ramach którego może posiadać dowolną liczbę domen.

5.4. Każda domena Partnera musi zostać zaakceptowana przez Comperia.pl. Na zaakceptowanie domeny Comperia.pl ma czas do 2 dni roboczych. Do momentu aktywacji domena jest nieaktywna.

5.5. Partner jest uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu w wyniku świadczenia usług na podstawie Umowy.

5.6. Partnerowi nie zostanie przyznane wynagrodzenie z tytułu prezentowania na stronie Internetowej lub Podstronach Internetowych nieaktualnych ofert Produktów, które nie zostały usunięte przez Partnera z udostępnianej powierzchni reklamowej.

5.7. Partner jest uprawniony do umieszczania na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej Produktów udostępnionych mu na podstawie Modułu.

5.8. Strona Internetowa musi być umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze         i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https.

5.9. Strona Internetowa nie może zawierać tematyki o charakterze bezprawnym, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, normy obyczajowe lub moralne. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony Internetowej.

5.10. Strona Internetowa w trakcie obowiązywania Umowy musi być dostępna dla Comperia.pl         w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu.

5.11. Partner może wykorzystywać Podstronę Internetową tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy i nie może umieszczać na niej treści innych niż związanych z Produktami.

5.12. Partnerowi zabrania się, bez zgody i wiedzy Administratora, usuwania, dokonywania zmian a także jakiejkolwiek ingerencji w loga oraz linki promujące Comperia.pl w narzędziach udostępnionych w Panelu Administracyjnym, wykorzystywanych do promowania produktów finansowych.

5.13. Zakazane są praktyki:

a) wykorzystywania jakichkolwiek treści pochodzących ze stron Comperia.pl w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy bez pisemnej zgody Comperia.pl

b) używania zarejestrowanego znaku towarowego comperia.pl, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy i treści Strony Internetowej oraz Podstron Internetowych Partnera oraz w jakikolwiek sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, bez pisemnej zgody Comperia.pl

5.14. Partner jest uprawniony do wykorzystywania w sieci Internet udostępnionych przez Comperia.pl materiałów reklamowych tylko i wyłącznie w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, czyli do promocji Programu Partnerskiego lub Produktów.

5.15. Uczestnik Programu Partnerskiego Comperialead.pl zobowiązuje się do opublikowania na swojej stronie w zakładce „Partnerzy” lub „Kontakt” logotypu Comperialead.pl w postaci: <a href=”http://www.comperia.pl”><img src=”adres url obrazka” alt=”porównywarka finansowa nr 1″/></a> lub logotypu ComperiaLead.pl w postaci: <a href=”http://www.comperia.pl”><img src=”adres url obrazka” alt=”finansowy program partnerski comperialead.pl”/></a>.

5.16. Strona, na której znajduje się logotyp ComperiaLead.pl musi być indeksowalna dla wyszukiwarek oraz dostępna z poziomu nawigacji serwisu.

5.17. Logotyp do pobrania i zamieszczenia na stronie Partnera dostępny jest w Panelu Administracyjnym, w zakładce Dokumenty, podzakładce Wskazówki i instrukcje.

5.18. Partner jest uprawniony do promowania Strony Internetowej lub Podstrony Internetowej we własnym zakresie, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i zasad ustalonych przez Comperia.pl, w tym zasad uczciwego pozycjonowania, które nie może odbywać się w sposób bezprawny, naruszający dobra osobiste Comperia.pl, Kontrahentów lub innych Partnerów.

5.19. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć ze Strony Internetowej ofertę prezentowanych na niej Produktów.

5.20. Po rozwiązaniu Umowy, wszystkie domeny oraz subdomeny, z których korzystał Partner stają się nieaktywne.

5.21. Partner w swoim Panelu Administracyjnym posiada listę domen, pod którymi może instalować bezpłatnie, bez ograniczeń ilościowych subdomeny Comperii.pl., z zastrzeżeniem, że domeny nieaktywne, kopie innych domen oraz spam zostaną usunięte w trybie natychmiastowym. Ponadto:

a) Comperia.pl oferuje zainteresowanym nieodpłatną usługę ‚domeny’,

b) Z usługi może skorzystać każdy Użytkownik Comperia.pl,

c) Usługa polega na umożliwieniu rejestracji adresu dla strony internetowej Użytkownika,

d) Użytkownik może zarejestrować dowolny, niezarejestrowany wcześniej adres zgodnie z jednym z poniższych formatów: – nazwa.domena – długa.nazwa.domena gdzie domena to jeden z oferowanych w Comperia.pl adresów: gofinanse.pl, gogotowki.pl, gohipoteka.pl, gokonta.pl, goporownywarka.pl, gosamochody.pl,

e) Użytkownik nie jest podmiotem, któremu przysługują prawa wynikające z rejestracji domeny – jest nim Firma Comperia.pl. Użytkownik nie może zatem domeny sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać ani w żaden inny sposób przenosić praw wynikających                     z zarejestrowania domeny. Domena może być wykorzystywana tylko na potrzeby podmiotu, który domenę zarejestrował,

f) Użytkownik może zarejestrować dowolną liczbę domen. Każda rejestracja domeny musi być jednak uzasadniona, nie może prowadzić do strony, na którą wskazuje już inna domena. Nie wolno rejestrować domeny jeśli ma ona wskazywać na strony w budowie, strony nieistniejące itp.,

g) Użytkownik Comperia.pl rejestrując domenę powinien posiadać konto WWW oraz e-mail u dowolnego dostawcy usług internetowych, w tym także darmowych. W przypadku braku konta WWW Użytkownik może skorzystać z bezpłatnej usługi hostingu, czyli udostępnieniu Partnerowi określonej ilości miejsca na serwerze,

h) Nie wolno rejestrować domen, których nazwy zawierają słowa publicznie uznane za obraźliwe ani domen obrażających / szkalujących,

i) Domenę mogą zarejestrować zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne,

j) Opis pozostałych usług jest dostępny na stronach internetowych serwisu Comperia.pl.

5.22. Realizując kampanie mailingowe, w których wykorzystane są narzędzia ComperiaLead bądź specjalne utworzone kreacje po stronie Comperia.pl, Partner jest zobowiązany każdorazowo do przesłania treści mailingu do akceptacji przez Administratora na adres mailing@comperia.pl.

5.23. Partner promujący produkty w Programie Partnerskim ComperiaLead za pomocą mailingów, akceptując regulamin, oświadcza tym samym, że bazy na których działa są zgłoszone do GIODO. Comperia.pl uprawniona jest do weryfikacji zgłoszenia poprzez zażądanie od Partnera przedstawienia dodatkowych dokumentów (kopia wpisu lub numer zgłoszenia bazy w GIODO).

5.24. Partner oświadcza, iż prowadzona przez niego działalność, nie narusza obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych (w tym jako administratora danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Partnera) i zwalnia w tym zakresie Comperia.pl z wszelkiej odpowiedzialności prawnej w przypadku, gdyby oświadczenie to okazało się nieprawdziwe lub zostało ważnie podważone (w szczególności przez właściwe organy administracji publicznej, sądy, prokuraturę itp.), co oznacza w szczególności, iż Partner zobowiązuje się zwolnić w tym zakresie Comperia.pl od wszelkich zarzutów, roszczeń, kar, decyzji, orzeczeń, które dotyczą naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuje do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych przez Comperia.pl w związku z uzasadnionymi zarzutami, roszczeniami osób trzecich i/lub karami, decyzjami, orzeczeniami itp., które dotyczą naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6. WYNAGRODZENIE

 

6.1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Partnerzy otrzymują Wynagrodzenie w wysokości zgodnej z aktualną Tabelą Prowizyjną oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.2. Wynagrodzenie jest należne w przypadku, gdy kwota zgromadzona na Koncie Głównym Partnera wynosi co najmniej 50,- zł brutto.

6.3. Wynagrodzenie należne Partnerowi jest naliczane w cyklu miesięcznym pomiędzy 25 – tym a ostatnim dniem każdego miesiąca, następującym po miesiącu, w którym Wynagrodzenie stało się należne.

6.4. Wynagrodzenie wypłacane jest do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym Wynagrodzenie należne zostało naliczone.

6.5. Wynagrodzenie należne Partnerom będącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest na podstawie faktur VAT wystawianych przez Partnera w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead w zakładce Wynagrodzenia.

6.6. Wynagrodzenie należne Partnerom niebędącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Partnerów rachunków.

6.7. Doręczenie rachunku lub faktury do Comperia.pl jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia.

6.8. Partner oraz Comperia.pl wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Wystawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Wystawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.

6.9. Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej:

a) Podstawa prawna wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. Z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

b) Wystawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.

c) Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (PortableDocument Format)

d) Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader”, które Odbiorca pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne do pobrania na stronie http://get.adobe.com/reader/

e) Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Odbiorcę oraz zostać poświadczony jego podpisem.

f) Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Wystawca otrzymał prawidłowo wypełniony formularz akceptacji, pod warunkiem, że podany przez Odbiorcę adres e-mail jest poprawny, a tym samym faktura będzie mogła zostać skutecznie doręczona.

g) Odbiorca jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia. W przypadku wycofania akceptacji, Odbiorca powinien powiadomić o wycofaniu zgody Wystawcę. Wystawca traci prawo do wysyłania Faktur drogą elektroniczną w terminie 30 dni.

h) Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Odbiorcy zgodnie, że wzorem wycofania zgody.

i) Odbiorca zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w sposób określony w §6 rozporządzenia.

j) Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Odbiorcy z adresu podanego podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem, że Wystawca dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Odbiorcy).

k) Wystawca może uznać fakturę za skutecznie doręczoną Odbiorcy po otrzymaniu automatycznej „zwrotki” z informacją o otrzymaniu wiadomości e-mail.

l) Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Odbiorcę w sposób pisemny.

m) W przypadku braku powiadomienia przez Odbiorcę Wystawcy, o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.

6.10. Termin płatności podany na fakturze/rachunku nie może być krótszy niż 20 dni.

6.11. Partner będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązuje się, pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, dołączyć do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania Partnera, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (jeśli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT czynnego (dot, zarejestrowanych podatników VAT czynnych).

6.12. Wynagrodzenie wypłacane jest wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w Formularzu.

6.13. W przypadku zgłoszenia Comperia.pl przez Kontrahenta nienależytego wykonania Umowy przez Partnera, Comperia.pl ma prawo wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

6.14. Partner zobowiązany jest do wystawiana rachunków/faktur bezpośrednio po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym w przypadku, gdy kwota jego wynagrodzenia wynosi co najmniej 50 zł brutto.

7. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

 

7.1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

7.2. Umowa może być rozwiązana przez Comperia.pl i Partnera z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

7.3. W przypadku podania w Formularzu danych uniemożliwiających Comperia.pl wypłatę Wynagrodzenia na rzecz Partnera, Umowa wygasa w terminie 1 miesiąca od dnia bezskutecznego wezwania Partnera do wskazania prawidłowych danych.

7.4. Comperia.pl może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, w przypadku:

a) gdy Partner naruszy postanowienia Regulaminu lub Umowy; lub

b) gdy Partner nie uzyska zgody Comperia.pl na zmiany sposobu prezentacji Produktów na Stronie Internetowej lub Podstronie Internetowej udostępnionych Partnerom; lub

c) gdy treści prezentowane na Stronie Internetowej lub działalność prowadzona przez Partnera uległa zmianie i nie jest akceptowalna przez Comperia.pl; lub

d) negatywnej weryfikacji Partnera lub Strony Internetowej o której mowa w § 3.5.; lub

e) gdy Strona Internetowa Partnera wykorzystywana jest do rozprzestrzeniania spammingu, wirusów i innych szkodliwych elementów w sieci; lub

f) gdy wykonywane są działania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach; lub

g) naruszono normy prawne lub obyczajowe na Stronie Internetowej Partnera, w szczególności jeśli zamieszczone zostały treści mające charakter naruszający dobra osobiste innych ludzi, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski

h) gdy przynajmniej jedno z Subkont Partnera posiadającego Konto Główne narusza zasady zawarte w Regulaminie ComperiaLead.pl.

i) gdy Partner oferuje osobom trzecim jakiekolwiek korzyści materialne lub niematerialne w zamian za złożenie wniosku lub dokonanie zakupu

j) gdy Partner lub inne podmioty na jego zlecenie podejmują czynności pozornego zainteresowania produktem (w tym podają nieprawdziwe dane bądź podają dane celem pozornego zainteresowania produktem), a także inne czynności mające na celu wyłudzanie wynagrodzenia od instytucji współpracujących z Comperia.pl. Działania takie będą wykrywane i zgłaszane do prokuratury, a dotychczasowy zarobek nie zostanie wypłacony z powodu naruszenia Regulaminu. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone Partnerowi przed ustaleniem zaistnienia działań niedozwolonych, Comperia.pl podejmie kroki, mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconych kwot.

7.5 . Umowa wygasa w następujących przypadkach:

a) jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia Rejestracji Partner nie pozyska żadnego Użytkownika, bądź w tym samym okresie wynagrodzenie mu należne nie będzie przekraczało 50 zł brutto.

b) jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia, gdy Wynagrodzenie należne Partnerowi wyniesie co najmniej 50 zł brutto Partner nie uzupełni wszystkich danych koniecznych do wypłaty Wynagrodzenia przez Comperia.pl., w szczególności, jeżeli po wezwaniu Partnera przez Comperia.pl do wskazania poprawnego rachunku bankowego, Partner nie wskaże właściwego rachunku bankowego w tym terminie.

7.6. Comperia.pl zastrzega sobie prawo do blokady domeny, w przypadku, gdy:

a) nazwa domeny jest obraźliwa;

b) domena nie będzie wykorzystywana zgodnie z założeniami;

c) domena będzie pozycjonowana w sposób agresywny – negatywnie wpływający na ocenę domeny przez wyszukiwarki m.in. Google;

d) domena będzie zawierała treści niezgodne z prawem, naruszające dobra osobiste innych ludzi, mające charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski.

Blokada domeny równoznaczna jest z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.

7.7. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania Umowy.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

8.1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dotyczącej rozliczonych wniosków Partner ma możliwość zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem zakładek Wnioski oraz Statystyka kliknięć w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.

8.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

a) przedmiot reklamacji;

b) dokładną datę i godzinę złożenia wniosku;

c) nazwę banku;

d) produkt;

e) numer EPI wniosku/numer EPI kliknięcia;

f) numer wniosku/umowy;

g) datę zgłoszenia;

h) inne dane mogące pomóc w rozstrzygnięciu sprawy.

8.3. Zgłoszenie powinno zostać złożone niezwłocznie po wystąpieniu nieprawidłowości.

8.4. Jeśli w toku procesowania zgłoszenia dostarczone dane nie będą wystarczające do weryfikacji, reklamujący zostanie wezwany do uzupełniania braków w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

8.5. Reklamacje złożone do ostatniego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowość powinny zostać rozpatrzone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.

8.6. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia sprawy w terminie wskazanym w pkt. 8.5. niniejszego Regulaminu, Comperia.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia cyklu rozpatrywania reklamacji, jednak nie dłużej niż do 90 dni od momentu zgłoszenia nieprawidłowości.

8.7. Partner ma możliwość bieżącego monitorowania statusu reklamacji w Panelu Administracyjnym w zakładkach Wnioski oraz Statystyka kliknięć.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego ComperiaLead należącego do Comperia.pl

9.2. Comperi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej i oferty Produktów dostępnych w Programie Partnerskim w każdym czasie.

9.3. W przypadku zmiany Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej lub oferty Produktów, każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian przez wewnętrzny system wiadomości, gdzie odczytanie wiadomości będzie jednoznaczne z pozytywnym i skutecznym dostarczeniem zmian przez Comperia.pl. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy Partnerem oraz Comperia.pl wygasa. Jeżeli Partner nie zgłosi odmowy akceptacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Partnera zmienionego Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej lub oferty Produktów, zmiany uważa się za zaakceptowane przez Partnera.

9.4. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia.

9.5. Comperia.pl przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub Umową działalnością Partnera.

9.6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy, oprócz innych konsekwencji przewidzianych w Regulaminie, Comperia.pl może:

a) żądać od Partnera zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych na jego Koncie. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Comperia.pl odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej;

b) zablokować Konto i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację Konta. Przez okres zablokowania Konta nie będzie naliczane Wynagrodzenie.

9.7. Wszelkie informacje i oświadczenia Comperia.pl uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera.

9.8. Wszelkie informacje i oświadczenia Partnera uważa się za doręczone przez przesłanie ich poprzez moduł wiadomości, za pomocą, którego Comperia.pl będzie kontaktowała się z Partnerami w Panelu Administracyjnym. Otworzenie wiadomości jest dla Comperia.pl równoznaczne z zapoznaniem sie z treścią wiadomości.

9.9. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu pod adresem URL http://www.comperialead.pl/regulamin i zapoznawania się z nimi.

9.10. Comperia.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.

9.11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.12.W przypadku sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Comperia.pl.

9.13. Comperia.pl informuje, że Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania na czas sesji danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz na potrzeby spersonalizowanych ustawień panelu partnera w ComperiaLead.
Cookies są również wykorzystywane przy systemie poleconych partnerów, służą do określenia, do którego Użytkownika ma być przypisany rejestrujący się Użytkownik, mechanizm ten przechowuje cookies na czas sesji. Ważność plików cookies – 30 dni.

9.14. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2014 r.

Ranking produktów finansowych – nowe narzędzie w ComperiaLead

ranking_produktow_finansowychW ComperiaLead udostępniamy Wam szereg nowoczesnych narzędzi wspomagających promocję aktualnych kampanii. Dotychczas do Waszej dyspozycji oddaliśmy m.in. intuicyjne widgety, porównywarki oraz rankingi produktów dla poszczególnych kategorii finansowych. Kolejną nowością, którą z radością Wam dzisiaj prezentujemy, jest multifunkcyjny ranking produktów finansowych.

Jakie są jego zalety?

 • porównanie produktów z kilku kategorii w jednym narzędziu,
 • hierarchiczna prezentacja ofert – od najlepszej dostępnej na rynku,
 • wyszczególnienie najważniejszych parametrów danego produktu,
 • możliwość bezpośredniego przejścia do formularza w celu złożenia wniosku,
 • automatyczna aktualizacja danych – wartości prezentowane w rankingu pokazują stan faktyczny dla danego dnia,
 • szerokość narzędzia to tylko 300 px – dzięki czemu bez problemu umieścisz go na swojej stronie.

 

Aby zaimplementować ranking wystarczy, że zalogujesz się do Twojego Panelu Administracyjnego i wygenerujesz kod źródłowy widgetu w zakładce Narzędzia.

Masz pytania? Skontaktuj się ze swoim Dedykowanym Konsultantem! Z jego pomocą zaplanujesz skuteczne działania z wykorzystaniem nowego narzędzia.

Nowości wśród formularzy Ubezpieczeniowych Comperia

Ostatnio prezentowaliśmy Wam nasze innowacyjne narzędzia wspomagające promocję kampanii pozabankowych, a już dziś gorąco zachęcamy do aktywnych działań promujących produkty w kategorii Ubezpieczenia. Z myślą o jeszcze większej efektywności opracowaliśmy i oddaliśmy do Waszego użytku nowe formularze ubezpieczeniowe Comperia!

MULTIOFERTA – DORADCA UBEZPIECZENIOWY – całkowita nowość w ComperiaLead. Formularz skupiający oferty ubezpieczeń na życie, komunikacyjnych, nieruchomości oraz turystycznych w jednym miejscu!

multiformularz

Ponadto aż trzy nowe odsłony dla produktów Ubezpieczenia Comperia:

formy_ubezp

Co łączy nasze nowe formularze?

 1. Profesjonalna pomoc doradcy w znalezieniu najlepszej oferty na rynku.
 2. Oszczędność czasu – wiele ofert w jednym miejscu.
 3. Atrakcyjny i przejrzysty design.
 4. Minimum niezbędnych danych.

Aktualne stawki na poszczególne produkty znajdziesz w Twoim Panelu Administracyjnym w zakładce Tabeli Prowizji.

Nie czekaj! Już dziś wykorzystaj nowe formularze ubezpieczeniowe w codziennej pracy, przekonaj się o ich skuteczności i zarabiaj jeszcze więcej!

Widget jazd testowych – nowe narzędzie w ComperiaLead!

Jazdy testowe to jedna z najpopularniejszych kategorii wśród produktów pozabankowych. Dlatego kolejną nowośc na liście innowacyjnych narzędzi w ComperiaLead jest widget dedykowany właśnie tego typu kampaniom!

Ze względów praktycznych przygotowaliśmy narzędzie w dwóch rozmiarach 300×250 oraz 160×500, abyś bez problemu mógł go dostosować do swojej strony.widget_jazd_300x250

Jakie korzyści oferuje widget jazd testowych?

 • oszczędność miejsca – promowanie kilku kampanii jednocześnie
 • możliwość wyboru spośród dostępnych ofert – aż 6 produktów
 • dostosowanie wyglądu do indywidualnych preferencji – konfiguracja kolorystyki oraz edytowalne bloki tekstowe ułatwią personalizację narzędzia
 • nowoczesny, przyciągający uwagę design – podniesienie atrakcyjności Twojej strony

Aby wygenerować narzędzie zaloguj się do swojego Panelu Administracyjnego a następnie przejdź do zakładki Narzędzia, wybierz interesujący Cię rozmiar z listy dostępnych widgetów i stwórz unikalne narzędzie na miarę Twoich potrzeb!

Dzięki temu promocja jazd testowych będzie teraz bardziej efektywna, a Twoje zarobki jeszcze większe! Nie czekaj, już dziś wypróbuj nowe narzędzie i obserwuj rosnące zainteresowanie w zakładce Statystyki.

 

Rozliczenia w ComperiaLead – Kompendium Wiedzy

W ComperiaLead nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które mają ułatwić Waszą codzienną pracę i zaoszczędzić Wam uciążliwych formalności. Dlatego, oprócz e-faktury, wprowadziliśmy w ostatnim czasie możliwość wygenerowania e-rachunku oraz zrezygnowaliśmy z podpisywania papierowych umów.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy również podręczne Kompendium Wiedzy o rozliczeniach. Dzięki temu wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie teraz w jednym miejscu!

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jak sprawdzić, ile zarobiłem w Programie Partnerskim ComperiaLead?

Wysokość należnego wynagrodzenia naliczana jest na podstawie stawek dla poszczególnych produktów dostępnych w Tabeli Prowizji. Aktualne saldo sprawdzisz w Twoim Panelu Administracyjnym w zakładce Wynagrodzenia.

2. Czy muszę podpisywać umowę przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia?

Obowiązek podpisania Umowy dotyczy Partnerów, którzy przystąpili do Programu Partnerskiego ComperiaLead przed dniem 29 kwietnia 2014 r. Wzór umowy należy pobrać w zakładce Dokumenty, wybierając odpowiednio:

 • umowę dla osób fizycznych (nie będących płatnikiem VAT)
 • mowę dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (nie będących płatnikiem VAT)
 • umowę dla firm (dokument dla podmiotów będących płatnikami podatku VAT)

Właściwy dokument należy uzupełnić poprawnymi danymi wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i przesłać do nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Pamiętaj o tym, że dane na umowie muszą być zgodne z danymi w Programie Partnerskim. Przed odesłaniem umowy możesz sprawdzić dane w zakładce Twoje dane (Panel Administracyjny >> Twoje konto >> Dane osobowe).

Osoby, które przystąpiły do Programu od dnia 29 kwietnia 2014 r. nie muszą podpisywać umowy w wersji papierowej. Wystarczy, że:

 • Prawidłowo wypełnią formularz rejestracyjny niezbędnymi danymi.
 • Zapoznają się z naszym Regulaminem i zaakceptują jego postanowienia.
 • Aktywują konto poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie przesłany na adres mailowy, podany podczas rejestracji.

3. Kiedy i w jaki sposób otrzymam zarobione pieniądze?

Wynagrodzenie jest naliczane w cyklu miesięcznym pomiędzy 25. a ostatnim dniem każdego miesiąca, następującym po miesiącu, w którym zostały złożone wnioski. Pieniądze są wypłacane przelewem do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym należne wynagrodzenie zostało naliczone, na numer konta bankowego podany w Panelu Administracyjnym.

Do wypłaty wynagrodzenia niezbędne jest wystawienie w Panelu Administracyjnym:

 • Rachunku – przez Partnera niebędącego płatnikiem podatku VAT
 • Faktury VAT – w przypadku firm

4. Od jakiej kwoty mogę wystawić rachunek/fakturę?

Należne wynagrodzenie można wypłacić, gdy kwota zgromadzona na Koncie Głównym Partnera wynosi co najmniej 50,- zł brutto.

5. Co muszę zrobić, aby skorzystać z e-rachunku/e-faktury?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi domniemanej zgody na wystawianie i przesyłanie e-faktur oraz e-rachunków wprowadziliśmy do Regulaminu Programu Partnerskiego ComperiaLead zapisy zwalniające Wydawców z przesyłania zgód w formie pisemnej. Zgoda obu stron na przesyłanie i otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej została zawarta w §6 pkt 8:

Partner oraz Comperia.pl wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Wystawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Wystawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.

Powyższy zapis dotyczy zarówno nowych, jak i dotychczasowych Partnerów ComperiaLead. Dzięki temu wystawianie e-rachunku/-e-faktury nie wymaga żadnych dodatkowych formalności.

6. Jak wystawić e-rachunek/e-fakturę?

Aby wystawić e-rachunek/e-fakturę zaloguj się do Panelu Administracyjnego i przejdź do zakładki Wynagrodzenia. Zsumuj wszystkie wnioski za pomocą zaznaczenia ich i kliknięcia w przycisk „Zliczaj”, a następnie wygeneruj rachunek/fakturę za pomocą przycisku „Wystaw rachunek/fakturę”. Gotowy dokument prześlij do nas mailem odpowiednio na adres: rachunek@comperia.pl lub faktura@comperia.pl.

Oryginalny plik z wygenerowanym e-rachunkiem/e-fakturą (bez podpisu) należy przesłać jako załącznik do maila. Prosimy o nie wysyłanie skanów i zdjęć.

7. Czy jako płatnik VAT mogę wystawić fakturę według własnego szablonu?

Tak, w Panelu Administracyjnym możesz wystawić zarówno fakturę systemową, jak również fakturę według własnego szablonu.

Aby wystawić fakturę według indywidualnego wzoru przejdź do zakładki Wynagrodzenia, następnie po zliczeniu wszystkich wniosków wybierz „Wystaw Fakturę” i dodaj plik z własną fakturą.

Dane na fakturze muszą być zgodne z danymi podanymi w Panelu Administracyjnym.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Ciebie pomocne. Pamiętaj również, że w przypadku pytań zawsze możesz poprosić o pomoc Konsultanta.

Rozliczenie kampanii Comperia Bonus

Z radością informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy Rozliczenie kampanii Comperia Bonus!

Zgodnie z przewidywaniami, wspięliście się na wyżyny! Lokata Konkursowa BGŻ Optima cieszyła się ogromnym zainteresowaniem Użytkowników, wśród których promowaliście ofertę, co bezpośrednio przełożyło się na wysokość Waszego wynagrodzenia.

W Waszych Panelach Administracyjnych została opublikowana kwota, na którą należy wystawić rachunek/fakturę.

Jak to zrobić?

1. Zalogować się w Panelu Administracyjnym i kliknąć w zakładkę Wynagrodzenia.

2. Zaznaczyć wszystkie rozliczone wnioski i zliczyć ich sumę za pomocą przycisku „Zliczaj”.

3. Wygenerować fakturę/rachunek za pomocą przycisku „Wystaw rachunek/fakturę”.

rozliczenie_cb

Jednocześnie przypominamy, że wyniki Konkursu Comperia Bonus dla Wydawców zostaną opublikowane do dnia 26 sierpnia! O przyznaniu nagród głównych oraz gwarantowanych poinformujemy Laureatów drogą mailową na adres wskazany podczas rejestracji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Dedykowanymi Konsultantami.

Lubię to – zakładka Social Media w ComperiaLead

Lubicie być na bieżąco z wszelkimi nowościami i posiadacie konta na największych portalach społecznościowych? Zatem przypominamy, że możecie śledzić aktualności na jednym z trzech profili ComperiaLead!

W trosce o Waszą wygodę udostępniliśmy Wam również zakładkę pozwalającą na przekierowanie do Facebook’a, Google+, Twittera lub bloga bezpośrednio z Panelu Administracyjnego oraz ze strony głównej ComperiaLead!

Dzięki temu jeszcze szybciej dowiecie się o:

 • Aktualnościach
 • Wydarzeniach
 • Konkursach
 • Nowych funkcjonalnościach

screen_kolage

Nie należysz jeszcze do społeczności ComperiaLead? Przyłącz się już dziś i bądź na bieżąco!

Obserwuj nas na:

fb_ikona_65twitter_ikona_65gplus_icon_65cl_blog_logo_65

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent