*/ ?>

Regulamin Konkursu „Zbieraj polecenia z Kontem Godnym Polecenia”

Regulamin Konkursu „Zbieraj polecenia z Kontem Godnym Polecenia”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Zbieraj polecenia z Kontem Godnym Polecenia” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673 Warszawa), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000280165, NIP: 951 -220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789, 10 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa
  i obowiązki Uczestników Konkursu oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Konkurs „Zbieraj polecenia z Kontem Godnym Polecenia”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu przez Uczestników możliwości zawarcia umów rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 9/11 (50-950 Wrocław), wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, NIP: 896-000-56-73, Regon kapitał zakładowy wynosi 522.638.400 złotych opłacony w całości, zwanym  dalej: „Bankiem” , w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby tych rachunków. Rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy, zwany dalej „Rachunkami”, o jakim mowa w niniejszym Regulaminie został zdefiniowany w regulaminie promocji „Comperia Bonus – edycja 6” na stronie internetowej działającej w domenie www.comperiabonus.pl, który to stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Konkurs trwa od 3 do 30 czerwca 2016 r.
 1. Podsumowanie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 września 2016 r.
 1. Informacja o podsumowaniu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. Za każdy wniosek o Rachunek, który spełni warunki Promocji Uczestnik otrzymuje 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych), przy czym Organizator zastrzega, że Uczestnik może wziąć udział w konkursie polegającym na tym, że za największą ilość skutecznych poleceń Wydawca otrzyma 3 500 zł, Wydawca z drugą największą liczbą poleceń otrzyma 2000 zł, Wydawca z trzecią największą liczbą poleceń otrzyma 1500 zł, Wydawcy z czwartą i piątą największą liczbą poleceń otrzyma 1000 zł.
 1. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 100 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) w postaci bonów do wykorzystania w portalu www.wakacje.pl dla 500 pierwszych wydawców, który przekroczą 5 zaakceptowanych wniosków, zgodnie z definicją §2 pkt. 7. Bon zostanie wydany Uczestnikowi za pomocą przesyłki poleconej nadanej na Poczcie Polskiej.
 1. Pojęcie Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl, na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.
 1. Pojęcie Program Partnerski określa zasady współpracy pomiędzy reklamodawcą a partnerem promującym produkty finansowe oraz pozafinansowe za pomocą udostępnionych narzędzi w zamian za wynagrodzenie.

§2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.
 1. Rozpoczęcie promocji Rachunku, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i/lub praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu, na inne osoby lub podmioty.
 1. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 3 do 30 czerwca 2016 r.) Rachunki w Promocji Comperia Bonus – edycja 6 w taki sposób, aby doprowadzić do założenia przez nowych klientów Banku jak największej liczby Rachunków za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki, na następujących warunkach:

a) Klient poprawnie zarejestruje się w Promocji tj.:

 • zapozna się z Regulaminem Promocji „Comperia Bonus – edycja 6” i go zaakceptuje;
 • zapozna się i zaakceptuje Politykę Prywatności, Politykę Cookies oraz Regulamin korzystania z serwisu Comperia.pl i aplikacji mobilnej „Porównaj kredyty”, znajdujące się pod adresem: http://www.comperia.pl/regulamin-comperia.html;
 • od 3 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wypełni Formularz rejestracji na stronie http://comperiabonus.pl/ podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Każdy klient może dokonać tylko jednej rejestracji wyłącznie na jeden, unikatowy adres e-mail. Każda kolejna rejestracja klienta uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania takiego klienta,
 • potwierdzi rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym;
 • zaloguje się do panelu Promocji na stronie https://comperiabonus.pl/;
 • za pośrednictwem linku udostępnionego w aplikacji przejdzie na stronę Banku w celu złożenia Wniosku internetowego o Konto;
 • wyrazi w formularzu udostępnionym w linku zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia Promocji tj. informacji o zwarciu Umowy o konto. Zgoda klienta na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie objętym promocją poprzedza złożenie Wniosku internetowego o Konto;

b) Klient spełni łącznie następujące warunki wypłaty Premii:

 • w Okresie przystąpienia do Promocji (od 3 do 30 czerwca 2016 r.) złoży Wniosek internetowy o Konto, do którego link będzie udostępniony na stronie https://comperiabonus.pl/;
 • wyrazi w Banku zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną;
 • nie zgłosi w Banku sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • poda w Banku numer telefonu komórkowego do kontaktu;
 • do 31 sierpnia 2016 r. zawrze umowę o zamawiane produkty oraz dokona z otwartego w promocji Konta sześciu transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą, płatności BLIK lub płatności telefonem. Transakcje muszą być zaksięgowane na rachunku do 31 sierpnia 2016 r.

c) Klient nie może być właścicielem rachunku prowadzonego w złotych polskich od 15 sierpnia 2015 r. do momentu zawarcia umowy o otwierane w ramach Promocji Konto.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Kwoty, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Konkursie zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Nagrody gwarantowane zostaną wydane uczestnikom zgodnie z § 1 ust. 8.
 1. W przypadku udziału w Konkursie osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to na nich spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej z właściwym urzędem skarbowym. Premie do wysokości 760 zł otrzymane w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
 1. Wszelkie działania Uczestnika, naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja Comperia Bonus 6.
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) zarzuty. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.
© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent