*/ ?>

Regulamin Konkursu „Z Nowym Rokiem raźnym krokiem”

Regulamin Konkursu „Z Nowym Rokiem raźnym krokiem”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Z Nowym Rokiem raźnym krokiem” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs „Z Nowym Rokiem raźnym krokiem” zwany dalej „Konkursem” polega na umieszczeniu przez Blogera na swoim blogu, jak największej ilości wartościowych wpisów w okresie trwania konkursu.

4. Konkurs trwa od dnia 5 stycznia do 8 lutego 2016 r.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 18 lutego 2016 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach Konkursu zostały przewidziane cztery nagrody pieniężne w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) każda.

§2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego
i założyły blog w Compare Yourself, zwane dalej:Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowienia Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik akceptuje Regulamin konkursu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu umieszczają na swoich blogach wpisy o dowolnej tematyce w okresie trwania Konkursu (tj. 5 stycznia do 8 lutego 2016 r.), przy czym:

a) Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie bloga założonego na platformie Compare Yourself;

b) Uczestnik Konkursu umieszcza na swoim blogu wartościowe wpisy dotyczące dowolnej tematyki; Poprzez wartościowy wpis Organizator rozumie wpis, który spełnia jeden z poniższych warunków: ma walor edukacyjny dla czytelników bloga lub ma charakter poradnikowy, przy czym

c) Każdy wpis opublikowany na blogu musi zawierać minimum 1000 znaków;

d) Wartość wpisów będzie podlegała ocenie jury złożonego z pracowników Comperia.pl;

e) Nagrody pieniężne zostaną przyznane tym czterem Blogerom którzy w okresie trwania konkursu umieścili na swoich blogach największą liczbę wartościowych wpisów;

f) umieszczanie bannerów reklamowych (lub innych grafik) przy wpisie nie będzie oceniane i nie będzie miało wpływu na przyznanie nagrody;

g) jeżeli Uczestnik posiada kilka blogów, wpisy zamieszczone w ramach kilku różnych domen nie sumują się.

8. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy w okresie jego trwania umieścili na swoich blogach największą liczbę wartościowych wpisów spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 7.

9. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, o przyznaniu nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, na którego blogu liczba umieszczonych wartościowych wpisów, spełniających wymogi z par.2 pkt. 7, została przystąpiła do Konkursu jako pierwsza.

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

12. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres kontakt@compareyourself.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika w Panelu Administracyjnym w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli Laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, wówczas nagroda ulega zwolnieniu podatkowemu.

5. Lauret Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatem Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: kontakt@compareyourself.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs.

10. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent