*/ ?>

Regulamin Konkursu „Promuj Wymarzone Konto oferujące same plusy i zgarniaj atrakcyjne bonusy”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Promuj Wymarzone Konto oferujące same plusy i zgarniaj atrakcyjne bonusy” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs „Promuj Wymarzone Konto oferujące same plusy i zgarniaj atrakcyjne bonusy”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu formularzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS – rejestrowym pod numerem KRS 0000014540, NIP: 526-020-58-71, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 2 256 683 400,00 zł, zwany dalej: „Bankiem” lub „Raiffeisen Polbank”przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby Wymarzonych Kont Osobistych.

4. Konkurs trwa od dnia 16 marca do 15 kwietnia 2015

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2015 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:

a) nagroda pierwsza: Samsung Galaxy S6 Edge lub 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

b) nagroda druga: Telewizor LED Samsung 40 cali 4K UHD lub 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),

c) nagroda trzecia: Notebook ASUS Transformer Book T200TA-CP004H lub 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

d) nagroda czwarta: SmartWatch SAMSUNG Gear S Czarny lub 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),

e) nagroda piąta: Głośnik bezprzewodowy Bose SoundLink Air lub 1 000 zł (słownie tysiąc złotych).

8. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za założenie co najmniej pięciu kont, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

9. Laureaci Konkursu, którym, zgodnie z osiągniętym wynikiem, przysługuje prawo do jednej z nagród wymienionych w §1pkt.7, mogą dokonać wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową, a nagrodą pieniężną.

§ 2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Rozpoczęcie promocji produktu konkursowego, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r.) produkt Wymarzone Konto osobiste dostępny w Promocji Comperia Bonus w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby Kont w Raiffeisen Polbank za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki, na następujących warunkach:

a) Klient w okresie trwania Promocji Comperia Bonus rejestruje się w Promocji, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz składa za pośrednictwem strony internetowej https://www.comperiabonus.pl/ prawidłowo wypełniony wniosek internetowy o założenie Konta Osobistego („Wniosek”). Za prawidłowo wypełniony uważa się Wniosek, który został wypełniony kompletnie danymi osobowymi Klienta. Na dany adres e-mail rejestracji dokonać może tylko jeden Klient.

b) następnie Raiffeisen Polbank weryfikuje Wniosek i po jego akceptacji może zawrzeć z Klientem umowę Konta Osobistego („Umowa o założenie Konta Osobistego”). Decyzję o zawarciu Umowy o założenie Konta Osobistego z Klientem podejmuje Raiffeisen Polbank. Organizator nie gwarantuje, że Umowa o założenie Konta Osobistego zostanie z Klientem zawarta.

c) Klient najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r. zawrze z Bankiem Umowę o założenie Konta Osobistego.

8. Kampania rozliczana jest w modelu CPS. Rozliczenie nastąpi w przypadku Klientów, którzy w dniu przystąpienia do Promocji nie są posiadaczami (lub współposiadaczami) innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Raiffeisen Polbank lub nie były posiadaczami (lub współposiadaczami) takiego rachunku w Raiffeisen Polbank po dniu 01 stycznia 2015 r.

9. Nagroda pierwsza zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Kont, spełniających warunki wymienione w 2 pkt. 7 – 8.

10. Nagrody: druga, trzecia czwarta oraz piąta zostaną przyznane odpowiednio czterem Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w 2 pkt. 9.) wyniki pod względem poprawnych działań efektywnościowych.

11. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego, trzeciego czwartego lub piątego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba poprawnie założonych Kont, spełniających wymogi z 2 pkt. 7 – 8, została zarejestrowana jako pierwsza.

12. Nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej pięciu Wymarzonych Konto Osobistych zgodnie z §2 pkt. 7-8.

13. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

14. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.

15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

17. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Konkursie (§3pkt. 4) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w konkursie” (§3pkt. 5) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji przelewów przez bank, a także za wszelkie inne działania banku, w tym w szczególności za niezrealizowanie przelewu wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: kontakt@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Comperia Bonus 3.

10. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent