*/ ?>

Regulamin Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”

Regulamin Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe” jest Comperia.pl S.A.
  z siedzibą w Warszawie (02-673 Warszawa), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000280165, NIP: 951 -220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789, 10 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa
  i obowiązki Uczestników Promocji oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Promocja „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”, zwana dalej „Promocją” polega na promowaniu przez Uczestników możliwości zawarcia umów o rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oferowany przez Alior Bank Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie (02-232), przy ul. Łopuszańskiej 38d, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, NIP: 521-008-25-38, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 727 074 630, 00 zł, zwanym dalej: „Bankiem” lub „Alior Bankiem, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby tych rachunków. Rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy, zwany dalej „Rachunkami”, o jakim mowa
  w niniejszym Regulaminie został zdefiniowanych w regulaminie promocji „Comperia Bonus – edycja 5” na stronie internetowej działającej w domenie www.comperiabonus.pl.
 1. Promocja trwa od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r.
 1. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi do dnia 31 stycznia 2016 r.
 1. Informacja o podsumowaniu Promocji zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. Za każdy prawidłowo wypełniony wniosek o Rachunek Uczestnik otrzymuje 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych), przy czym w razie gdyby Uczestnik doprowadził do zawarcia większej niż ilości Rachunków niż 19 ta stawka ulega zmianie i rozliczana jest według następujących progów:
 • Próg pierwszy: za minimum 20 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych);
 • Próg drugi: za minimum 50 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 100 zł (słownie: sto złotych);
 • Próg trzeci: za minimum 100 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 105 zł (słownie: sto pięć złotych).
 1. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za pośrednictwo w założeniu co najmniej dziesięciu Rachunków, zgodnie z definicją §2 pkt. 7. Kwota nagrody gwarantowanej zostanie doliczona do kwoty jaką uzyskał Uczestnik zgodnie z przewidzianymi w Regulaminie progami wypłaty.
 1. Pojęcie Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl, na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.
 1. Pojęcie Program Partnerski określa zasady współpracy pomiędzy reklamodawcą a partnerem promującym produkty finansowe oraz pozafinansowe za pomocą udostępnionych narzędzi w zamian za wynagrodzenie.

§2 Zasady Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
 1. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.
 1. Rozpoczęcie promocji Rachunku, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i/lub praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu, na inne osoby lub podmioty.
 1. Uczestnicy Promocji, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Promocji (tj. od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r.) Rachunki w promocji Comperia Bonus – edycja 5 w taki sposób, aby doprowadzić do założenia przez klientów jak największej liczby Rachunków za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki, na następujących warunkach:

I. zalogować się do panelu promocji na stronie https://comperiabonus.pl/ i wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia Promocji tj. informacji o zawarciu Umowy o Konto Internetowe, numeru rachunku bankowego, imienia i nazwiska Klienta, numeru telefonu, adresu e-mail podane Bankowi w momencie zawarcia Umowy o Konto Internetowe. Zgoda Uczestnika na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie objętym promocją znajduje się w procesie składania wniosku o Konto Internetowe.

II. Spełnić łącznie następujące warunki wypłaty Premii:

a) od 9 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. złożyć wniosek internetowy, do którego link będzie udostępniony na stronie https://comperiabonus.pl/;

b) do 31 grudnia 2015 r., po złożeniu ww. wniosku internetowego:

– zawrzeć umowę o konto internetowe wraz z kartą debetową do tego rachunku,

– dokonać co najmniej jednej płatności kartą wydaną do konta internetowego,

– założyć lokatę 2-miesięczną na kwotę minimum 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), a maksimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w systemie bankowości internetowej Banku.

c) Klient nie może posiadać żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku (w tym również T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank) po 1 stycznia 2015 r.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Kwoty, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Promocji oraz nagrody gwarantowane zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 14 dni od dnia Rozstrzygnięcia Promocji.
 1. W przypadku udziału w Promocji osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to na nich spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej z właściwym urzędem skarbowym.
 1. Wszelkie działania Uczestnika, naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja WIELOzłotowe prowizje bonusowe Comperia Bonus 5.
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) zarzuty. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.
© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent