*/ ?>

Regulamin Konkursu „Zwiększ obroty z Toyota Bank Polska”

Regulamin Konkursu „Zwiększ obroty z Toyota Bank Polska”

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Zwiększ obroty z Toyota Bank Polska” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673 Warszawa), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000280165, NIP: 951 -220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789, 10 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa
  i obowiązki Uczestników Konkursu oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Konkurs „Zwiększ obroty z Toyota Bank Polska”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu przez Uczestników możliwości zawarcia umów o lokatę „Plan depozytowy na 130 dni”, zwaną dalej „Lokatą”, dostępną po założeniu „Konta Jedynego” w Toyota Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 51233, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 93 000 000 PLN, o numerze NIP: 521-30-92-922, zwanym dalej: „Bankiem” , w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby tych lokat.
 1. Konkurs trwa od 25 października do 30 listopada 2016 r.
 1. Podsumowanie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 r.
 1. Informacja o podsumowaniu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Uczestnicy zostaną poinformowani
  o wyniku przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. Za każdy wniosek o Lokatę, który spełni warunki Promocji Uczestnik otrzymuje 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych), przy czym Organizator zastrzega, że Uczestnik może wziąć udział w konkursie polegającym na tym, że za największą ilość skutecznych poleceń Wydawca otrzyma 5000 zł, Wydawca z drugą największą liczbą poleceń otrzyma 3000 zł, Wydawca z trzecią największą liczbą poleceń otrzyma 2000 zł, Wydawca z czwartą największą liczbą poleceń otrzyma 1000 zł. Wydawcy od piątej do ósmej największej liczby poleceń otrzymają po 500 zł.
 1. Pojęcie Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl, na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.
 1. Pojęcie Program Partnerski określa zasady współpracy pomiędzy reklamodawcą
  a partnerem promującym produkty finansowe oraz pozafinansowe za pomocą udostępnionych narzędzi w zamian za wynagrodzenie.

§2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.
 1. Rozpoczęcie promocji lokaty, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i/lub praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu, na inne osoby lub podmioty.
 1. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 25 października do 30 listopada 2016r.) w taki sposób, aby doprowadzić do założenia przez nowych klientów Banku jak największej liczby lokat za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki, na następujących warunkach:

a) Klient poprawnie zarejestruje się w Promocji tj.:

 • od 25 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. wypełni Formularz rejestracji na stronie http://comperiabonus.pl/ podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji wyłącznie na jeden, unikatowy adres e-mail. Każda kolejna rejestracja Uczestnika uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania takiego Uczestnika,
 • zapozna się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptuje pod adresem https://www.comperiabonus.pl/,
 • zapozna się i zaakceptuje Politykę Prywatności, Politykę Cookies oraz Regulamin korzystania z serwisu Comperia.pl znajdujące się pod adresem: http://www.comperia.pl/regulamin-comperia.html,
 • potwierdzi rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym;
 • Klient zaloguje się do panelu Promocji na stronie https://comperiabonus.pl/
  i wyrazi zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia Promocji, tj. informacji o zawarciu Umowy o konto, numeru rachunku bankowego, imienia i nazwiska Uczestnika, numeru telefonu, adresu e-mail podane Bankowi w momencie zawarcia Umowy o konto, informacji o założeniu Lokaty. Zgoda Uczestnika na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie objętym Promocją wyrażona będzie w procesie składania wniosku o Konto.

b) Klient spełni łącznie następujące warunki wypłaty Premii:

 • od 25 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. złoży Wniosek Internetowy o Konto Jedyne, przez link, który będzie udostępniony na stronie https://www.comperiabonus.pl/po zalogowaniui zawrze z Bankiem umowę na prowadzenie rachunku bankowego „Konto Jedyne”;
 • do 31 grudnia 2016 r. założy maksymalnie do 10 (dziesięć) Lokat na łączną kwotę min. 10 tysięcy złotych;

§3 Postanowienia końcowe

 1. Kwoty, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Konkursie zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji.
 1. W przypadku udziału w Konkursie osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to na nich spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej z właściwym urzędem skarbowym. Premie do wysokości 760 zł otrzymane w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
 1. Wszelkie działania Uczestnika, naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja Comperia Bonus 7.
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) zarzuty. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.
© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent