*/ ?>

Regulamin Konkursu „Wygrywaj nagrody z Kontem dla Młodych!”

Regulamin Konkursu „Wygrywaj nagrody z Kontem dla Młodych!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Wygrywaj nagrody z Kontem dla Młodych!” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673 Warszawa), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000280165, NIP: 951 -220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789, 10 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa
  i obowiązki Uczestników Konkursu oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Konkurs „Wygrywaj nagrody z Kontem dla Młodych!”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu przez Uczestników możliwości zawarcia umów rachunku bankowego w PKO Banku Polskim Spółką Akcyjną
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł opłacony w całości, zwanym dalej: „Bankiem” , w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby tych rachunków. Rachunek bankowy – Konto dla Młodych Banku PKO BP S.A., zwany dalej „Rachunkiem”, o jakim mowa w niniejszym Regulaminie został zdefiniowany w Karcie Produktu na stronie internetowej, dostępnej po zalogowaniu się do klubu Fast50Club.
 1. Konkurs trwa od 2 do 30 września 2016 r.
 1. Podsumowanie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r.
 1. Informacja o podsumowaniu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Uczestnicy zostaną poinformowani
  o wyniku przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. Za każdy wniosek o Rachunek, który spełni warunki Promocji Uczestnik otrzymuje 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych), przy czym Organizator zastrzega, że Uczestnik może wziąć udział w konkursie polegającym na tym, że za największą ilość skutecznych poleceń Wydawca otrzyma 4000 zł, Wydawca z drugą największą liczbą poleceń otrzyma 3000 zł, Wydawca z trzecią największą liczbą poleceń otrzyma 2000 zł, Wydawca z czwartą największą liczbą poleceń otrzyma 1000 zł. Wydawcy od piątej do dziesiątej największej liczby poleceń otrzymają po 500 zł.
 1. Pojęcie Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl, na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.
 2. Pojęcie Program Partnerski określa zasady współpracy pomiędzy reklamodawcą
  a partnerem promującym produkty finansowe oraz pozafinansowe za pomocą udostępnionych narzędzi w zamian za wynagrodzenie.

§ 2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.
 1. Rozpoczęcie promocji Rachunku, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i/lub praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu, na inne osoby lub podmioty.
 3. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 1 do 30 września 2016 r.) w taki sposób, aby doprowadzić do założenia przez nowych klientów Banku jak największej liczby Rachunków za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki, na następujących warunkach:

7.1. Klient poprawnie zarejestruje się w Promocji tj.:

 • od 1 do 30 września 2016 r. wypełni Formularz rejestracji na stronie https://fast50club.pl/club/rejestracja/konto; podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Każdy klient może dokonać tylko jednej rejestracji wyłącznie na jeden, unikatowy adres e-mail. Każda kolejna rejestracja klienta uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania takiego klienta,
 • zapozna się z Regulaminem Klubu Fast50Club i go zaakceptuje;
 • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Fast50Club
 • potwierdzi rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym;
 • zaloguje się do panelu Promocji na stronie https://fast50club.pl/;
 • wejdzie na kartę produktu Rachunku Konto dla Młodych Banku i weźmie udział w Promocji

7.2. Klient spełni warunek wypłaty Premii w Okresie przystąpienia do Promocji (od 1 do 30 września 2016 r.) złoży Wniosek internetowy o Rachunek i podpisze umowę z Bankiem na prowadzenie Rachunku Konto dla Młodych PKO Bank Polski, do którego link będzie udostępniony na klubie Fast50Club

§3 Postanowienia końcowe

 1. Kwoty, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Konkursie zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Nagrody gwarantowane zostaną wydane uczestnikom zgodnie z § 1 ust. 8.
 1. W przypadku udziału w Konkursie osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to na nich spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej z właściwym urzędem skarbowym. Premie do wysokości 760 zł otrzymane w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
 1. Wszelkie działania Uczestnika, naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Fast50Club – PKO.
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) zarzuty. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.
© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent