*/ ?>

Regulamin konkursu Strefa korzyści z BIK – zyskaj i Ty!

Regulamin Konkursu Strefa korzyści z BIK – zyskaj i Ty!

 §1 Postanowienia ogólne

 1.  Organizatorem Konkursu Strefa korzyści z BIK – zyskaj i Ty! jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.
 3. Konkurs Strefa korzyści z BIK – zyskaj i Ty!, zwany dalej „Konkursem”  polega na promowaniu formularzy Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa, zwanym dalej: „BIK”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do jak największej sprzedaży kont BIK.
 4.  Konkurs trwa od dnia 1 sierpnia do 1 września 2014 r.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 października 2014 r.
 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead: http://www.comperialead.pl/panel-administracyjny.html oraz na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 7. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody gwarantowane:

a)     próg I: 100 zł (słownie: sto złotych) za założenie od dwudziestu do czterdziestu dziewięciu kont, zgodnie definicją §2 pkt.7.

b)     próg II: 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za założenie od pięćdziesięciu do dziewięćdziesięciu dziewięciu kont, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

c)      próg III: 500 zł (słownie: pięćset złotych) za założenie od stu do stu dziewięćdziesięciu dziewięciu kont, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

d)     próg IV: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za założenie co najmniej dwustu kont, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

 

§2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.
 3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.
 6. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 1 sierpnia do 1 września 2014 r.) produkt Konto w serwisie BIK, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby kont za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki.
 7. Kampania rozliczana jest w modelu CPS, za założone Konto w serwisie BIK, po zweryfikowaniu tożsamości i dokonaniu przelewu potwierdzającego w wysokości 1 PLN. Rozliczenie nastąpi tylko w przypadku nowych klientów BIK.
 8. Nagrody gwarantowane zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej dwudziestu Kont zgodnie z §2 pkt. 7. Wysokość nagród gwarantowanych określa §1 pkt. 7.
 9. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez BIK do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 10. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.
 11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację w Panelu Administracyjnym na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
 13. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

 

§3 Postanowienia końcowe

 1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Organizatora na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
 3. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość  zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.
 4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.
 5. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
 6. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie na adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Strefa korzyści z BIK – zyskaj i Ty!
 7. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dni po zakończeniu okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent