*/ ?>

Regulamin Konkursu Lokata terminowa „Lokata Welcome” z Lions Bank

Regulamin Konkursu Lokata terminowa „Lokata Welcome” z Lions Bank

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Lokata terminowa „Lokata Welcome” z Lions Bank jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673 Warszawa), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000280165, NIP: 951 -220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789, 10 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa
  i obowiązki Uczestników Konkursu oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Konkurs Lokata terminowa „Lokata Welcome” z Lions Bank, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu przez Uczestników kampanii reklamowej lokaty bankowej dostępnej w tabeli prowizji (dalej: Tabela Prowizji) pod adresem: http://www.comperialead.pl/kampania.html?oferta=2264&produkt=lb w taki sposób, aby doprowadzić do zrealizowania jak największej ilości spotkań, zgodnie z definicją podaną w tabeli prowizji.
 1. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2017 r.
 1. Podsumowanie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r.
 1. Informacja o podsumowaniu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. Za każdy wniosek, z którego zostanie zrealizowane spotkanie, który spełni warunki Konkursu, Uczestnik otrzymuje wynagrodzenie zgodnie ze stawką podaną w Tabeli Prowizji, przy czym Organizator zastrzega, że Uczestnik może wziąć udział w konkursie polegającym na tym, że:

– za zrealizowanie minimum sześciu spotkań stawka podana w Tabeli Prowizji wzrasta o 10 zł (słownie: dziesięć zł),

– za zrealizowanie minimum dziesięciu spotkań stawka podana w Tabeli Prowizji wzrasta o 20 zł (słownie: dwadzieścia zł),

– za zrealizowanie minimum czternastu spotkań stawka podana w Tabeli Prowizji wzrasta o 30 zł ( słownie: trzydzieści złotych).

 1. Zwycięzca Konkursu tj. Uczestnik, który doprowadzi do realizacji największej liczby spotkań zgodnie z Tabelą Prowizji, otrzyma nagrodę w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł).
 1. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie, których należna będzie nagroda, o jej przyznaniu zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba poprawnie odbytych spotkań, spełniających warunki Konkursu, została zarejestrowana, jako pierwsza.
 1. Pojęcie Panel Administracyjny – oznacza stronę URL: http://www.comperialead.pl,
 1. Pojęcie Program Partnerski określa zasady współpracy pomiędzy Comperia.pl S.A. a uczestnikiem promującym produkty finansowe oraz pozafinansowe za pomocą udostępnionych narzędzi w zamian za wynagrodzenie.

§2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 26052, NIP 5260307560, pracownicy Idea Bank Spółka Akcyjna Oddział Lion’s Bank w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.
 1. Rozpoczęcie promocji Lokaty terminowej „Lokata Welcome” z Lions Bank, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i/lub praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu na inne osoby lub podmioty.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Kwoty, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Konkursie zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 1. W przypadku udziału w Konkursie osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to na nich spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej z właściwym urzędem skarbowym. Premie do wysokości 760 zł otrzymane w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
 1. Wszelkie działania Uczestnika naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Lokata terminowa „Lokata Welcome” z Lions Bank.
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) zarzuty. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

 

© 2012 - 2023 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent