*/ ?>

Regulamin Konkursu ComperiaLead.pl oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.

§1

 1. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dot. ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 2. Niniejszy Konkurs  (?Konkurs?) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).

§2

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale  XIII Gospodarczym ? rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 133.595,00 złotych (?Organizator?) wraz z Raiffeisen Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.207.461.050,00
 2. Fundatorem nagród jest współorganizator Konkursu Raiffeisen Bank Polska S.A.
 3. ?Okres Promocyjny? rozpoczyna się  01 grudnia 2012 roku i trwa do 22 grudnia 2012 roku.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

§3

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl, zwani dalej „Uczestnikami”.
 2. Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników w okresie trwania Konkursu ( 01.12.2012 r. – 22.12.2012r.) formularzy Raiffeisen Bank, w taki sposób, aby jak największa ilość użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu ( 01.12.2012 r. ? 22.12.2012r.) założyła 3-miesięczną lokatę z 7% Raiffeisen Bank Polska S.A.
 3. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Comperia.pl oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. a także ich rodziny.
 5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania lub naruszenia zasad Regulaminu ComperiaLead.pl

§4

 1. Nagrody zostaną przyznane w następującej kolejności:
  a)      1 miejsce: 500 zł za założenie minimum 15 lokat
  b)      2 miejsce: 400 zł założenie minimum 10 lokat
  c)      3 miejsce: 300 zł założenie minimum 5 lokat
 2. Zwycięzcami zostają Partnerzy, których użytkownicy założą największą ilość 3-miesięczych lokat na 7% Raiffeisen Bank Polska S.A. , przy zachowaniu minimalnego progu o którym mowa w §4 ust.1.
 3. Lokata, która jest przedmiotem konkursu musi zostać założona z przez Internet ze strony: https://wnioski.raiffeisen.pl/lokata7?affId=Comperia&utm_content=link_textowy1&utm_medium=cpm&utm_campaign=Lokata7&utm_source=Comperia. Lokata może zostać założona  wyłącznie przez nowych Klientów, którzy przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadali w Raiffeisen Bank Polska S.A. innych produktów.
 4. Każdemu Partnerowi w ramach Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna nagroda.
 5. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy po otrzymaniu ostatecznych raportów dostarczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wraz z wynagrodzeniem przysługującym po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.comperialead.pl. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając na adres konsultant@comperialead.pl  prośbę o wysłanie Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem  będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

§ 6

 1. Dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Partnerów uczestniczących w Konkursie jest Organizator, zaś przetwarzanie przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych danych Partnerów następować będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres emailowy: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja ? Konkurs ComperiaLead.pl
 2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu Okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres emailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent