*/ ?>

Regulamin konkursu ComperiaLead.pl oraz Domu Kredytowego NOTUS S.A.

Regulamin Konkursu ComperiaLead.pl oraz Domu Kredytowego NOTUS S.A.

§1

 1. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dot. ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 2. Niniejszy Konkurs  (?Konkurs?) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).

§2

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale  XIII Gospodarczym ? rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 157 798,40 złotych (?Organizator?) wraz z Domem Kredytowym NOTUS S.A.. z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324689, NIP 5252286547, REGON 015644697 Kapitał Akcyjny: 500.000,- PLN
 2. Fundatorem nagrody jest współorganizator Konkursu Dom Kredytowy NOTUS S.A.
 3. ?Okres Promocyjny? rozpoczyna się  16 lipca 2013 roku i trwa do 15 października 2013 roku.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

§3

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl, zwani dalej „Uczestnikami”.
 2. Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników w okresie trwania Konkursu ( 16.07.2013 r. – 15.10.2013r.) formularzy Domu Kredytowego NOTUS S.A.(zwany dalej DK NOTUS), w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu ( 16.07.2013 r. ? 15.10.2013r.) poprawnie wypełniła formularz o kredyt hipoteczny i wysłała ze strony: https://lp.dknotus.pl/lp/niska-rata/index.php tzw lub innego LP dedykowanego przez Notus do tego konkursu.  Lead to formularz zawierający co najmniej imię i nazwisko Klienta, numer jego telefonu kontaktowego oraz dodatkowo opcjonalnie adres e-mail.  Zaakceptowany lead przez DK NOTUS to taki, gdy klient nie był wcześniej umieszczony w bazie klientów DK NOTUS,  klient wykazał  wstępną zdolność kredytową i spotkał się lub konsultował z doradcą DK NOTUS.
 3.  Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Comperia.pl  oraz DK  NOTUS  S.A. a także ich rodziny.
 5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania lub naruszenia zasad Regulaminu ComperiaLead.pl

§4

 1. Nagrodą w Konkursie jest Tablet APPLE iPad mini Wi-Fi 16 GB, która zostanie przyznana Uczestnikowi, który dostarczył najwięcej leadów, nie mniej niż 100 zaakceptowanych leadów na kredyt hipoteczny podczas trwania konkursu.
 2. W przypadku osiągnięcia przez Uczestników Konkursu identycznej liczby wniosków, nagrodę otrzyma Partner, u którego stosunek leadów wysłanych do zaakceptowanych będzie najwyższy.
 3. Partnerowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody.
 4. Zwycięzcą zostanie Partner, którego użytkownicy dostarczą za pomocą formularza jak największą ilość wniosków na kredyt hipoteczny, przy zachowaniu minimalnego progu o którym mowa w §4 ust.1.
 5. Wniosek o kredyt hipoteczny, który jest przedmiotem Konkursu musi zostać wysłany przez Internet.
 6. Każdemu Partnerowi w ramach Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna nagroda.
 7. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy po otrzymaniu ostatecznych raportów dostarczonych na adres kkielbasa@comperia.pl przez Dom Kredytowy NOTUS S.A. 30 dni po zakończeniu Konkursu.
 8.  Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnia wyników Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagrody, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
 11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagrody jak również uszkodzenia powstałe w transporcie lub w trakcie przesyłania nagrody.

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.comperialead.pl. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając na adres konsultant@comperialead.pl  prośbę o wysłanie Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

§ 6

 1. Dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest DK Notus S.A.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres emailowy: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja ? Konkurs ComperiaLead.pl
 2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres emailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent