*/ ?>

Regulamin Konkursu ComperiaLead.pl ?Jesienne Kontobranie?

Regulamin Konkursu ComperiaLead.pl ?Jesienne Kontobranie?

§1

 1. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dot. ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 2. Niniejszy Konkurs  (?Konkurs?) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).

§2

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale  XIII Gospodarczym ? rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 157 798,40 złotych (?Organizator?)
 2. Fundatorem nagrody jest organizator Comperia.pl S.A.
 3. ?Okres Promocyjny? rozpoczyna się  17 października 2013 roku i trwa do 30 listopada 2013 roku.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

§3

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl, zwani dalej ?Uczestnikami?.
 2. Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników w okresie trwania Konkursu ( 17.10.2013 r. ? 30.11.2013r.) formularzy ING Banku Śląskiego, w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu ( 17.10.2013 r. ? 30.11.2013r.) poprawnie wypełniła formularze, a następnie podpisała umowy o Konto Osobiste  Direct ING Banku Śląskiego.
 3. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Comperia.pl S.A.
 5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania lub naruszenia zasad Regulaminu ComperiaLead.pl

§4

 1. Nagrodą w Konkursie jest dodatkowe wynagrodzenie przyznawane za zajęcie odpowiednio 1- miejsca ? nagroda w wysokości 1500zł , 2-miejsca nagroda w wysokości 1000zł  i 3 ?miejsca nagroda w wysokości 500 zł.  Podane kwoty są kwotami netto. Warunkiem przyznania nagród  jest osiągniecie przez wszystkich Uczestników biorących udział w Konkursie ogólnej minimalnej ilości 31 podpisanych umów o konto osobiste Direct ING Banku Śląskiego.
 2. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w §4 ust 1. nagrody nie zostaną przyznane.
 3. Zwycięzcami zostaną Partnerzy, którego użytkownicy dostarczą za pomocą formularza jak największą ilość wniosków zakończonych podpisaniem umowy o konto osobiste Direct ING Banku Śląskiego, przy zachowaniu minimalnego progu o którym mowa w §4 ust.1.
 4. Wniosek o konto osobiste Direct ING Banku Śląskiego, który jest przedmiotem Konkursu musi zostać wysłany przez Internet. Obowiązuje bezwzględny zakaz promowania przez Partnerów uczestniczących w Konkursie kont osobistych za pomocą mailingu.
 5. Każdemu Partnerowi w ramach Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna nagroda.
 6. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy po otrzymaniu ostatecznych raportów. Weryfikacja i przyznanie nagród nastąpi do dnia 20.01.2014r.
 7. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora w formie przelewu na aktualny rachunek bankowy Partnera wskazany w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.comperialead.pl. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając na adres konsultant@comperialead.pl  prośbę o wysłanie Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

§ 6

 1. Dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres emailowy: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja ? Konkurs ComperiaLead.pl
 2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres emailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent