*/ ?>

Regulamin Konkursu Comperia Bonus dla Wydawców

Regulamin Konkursu Comperia Bonus dla Wydawców

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.        Organizatorem Konkursu Comperia Bonus dla Wydawców jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2.       Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3.       Konkurs Comperia Bonus, zwany dalej „Konkursem”  polega na promowaniu formularzy Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział BGŻOptima, w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zwanym dalej: „BGŻOptima”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do jak największej sprzedaży produktu bankowego: „Lokata Bezkarna” w Promocji Comperia Bonus.

4.       Konkurs trwa od dnia 26 maja do 30 czerwca 2014 r.

5.       Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 26 sierpnia 2014 r.

6.       Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead: http://www.comperialead.pl/panel-administracyjny.html oraz na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7.       W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:

a)      nagroda główna: Apple MacBook Air 11’ lub 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),

b)      nagroda druga: Apple iPad mini Retina 32 GB lub 2 250 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),

c)      nagroda trzecia: Apple iPod touch 32 GB lub 1 350 zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych),

d)      nagroda gwarantowana w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za założenie co najmniej pięciu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.6.

8.      Laureaci Konkursu, którym, zgodnie z osiągniętym wynikiem, przysługuję prawo do jednej z nagród wymienionych w §1 pkt.7, mogą dokonać wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową a nagrodą pieniężną.

 

§2 Zasady Konkursu

 

1.      W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2.      W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3.      Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4.      Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5.      Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

6.      Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 26 maja do 30 czerwca 2014 r.) produkt „Lokata Bezkarna” dostępny w Promocji Comperia Bonus, aby doprowadzić do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o założenie Lokaty Bezkarnej, kierując Klientów do strony z Promocją Comperia Bonus za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki, na następujących warunkach:

a)      Klient w okresie trwania Promocji Comperia Bonus rejestruje się w Promocji, podając dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i składa za pośrednictwem strony internetowej https://www.comperiabonus.pl/promocja/panel/ prawidłowo wypełniony wniosek internetowy o założenie Konta Indywidualnego i Lokaty Bezkarnej („Wniosek”). Za prawidłowo wypełniony Wniosek uważa się Wniosek wypełniony w ciągu jednej sesji, co oznacza, iż podczas wypełniania Wniosku Klient nie może być bezczynny dłużej niż 13 (słownie: trzynaście) minut;

b)      Następnie BGŻOptima weryfikuje wniosek i po jego akceptacji może zawrzeć z Klientem umowę o założenie Konta Indywidualnego i Lokaty Bezkarnej. Otwarcie Lokaty następuje przez Internet, z wykorzystaniem procesu otwarcia z autoryzacją poprzez przelew inicjujący z innego banku. Pełna aktywacja Konta Indywidualnego odbywa się po weryfikacji zgodności danych zawartych we wniosku z danymi z przelewu inicjującego

c)      Saldo na rachunku Konta Indywidualnego i/lub Lokaty Bezkarnej powinno być utrzymane w wysokości minimum 1000 zł(słownie: jeden tysiąc złotych) do dnia 30 lipca 2014 r.

7.      Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Lokat, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 6.

8.      Nagrody: druga oraz trzecia zostaną przyznane odpowiednio dwóm Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w §2 pkt. 7. ) wyniki w liczbie założonych lokat.

9.      W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba założonych lokat, spełniających wymogi z §2 pkt. 6, została zarejestrowana jako pierwsza.

10.  Nagroda gwarantowana zostanie przyznana każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej pięciu Lokat Bezkarnych zgodnie z §2 pkt. 6.

11.  Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank BGŻ Optima do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

12.  Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.

13.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach.

14.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.

15.  Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

 

§3 Postanowienia końcowe

 

1.      Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym.

2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagród, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4.      Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas:

a)      nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody;

b)      nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość  zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5.      W przypadku nieodebrania Nagrody rzeczowej przez Uczestnika Konkursu, uznaje się, że Uczestnik zrzekł się prawa do niej i tym samym prawo do Nagrody wygasa.

6.      W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7.      Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

8.      Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs Comperia Bonus.

9.      Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

10.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

 

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent