*/ ?>

HAPPY WEEK w ComperiaLead! Zmiany w Regulaminie Konkursu BE HAPPY

Regulamin Konkursu BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead

 §1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead, zwany dalej „Konkursem”  polega na promowaniu formularzy Idea Banku SA z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, zwanym dalej: „Idea Bank”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do jak największej sprzedaży produktu bankowego: „Lokata Happy”.

4. Konkurs trwa od dnia 8 lipca do 18 sierpnia 2014 r.

5. W ramach konkursu Organizator organizuje akcję specjalną HAPPY WEEK z ComperiaLead, zwaną dalej „HAPPY WEEK”, trwającą od dnia 4 sierpnia do dnia 10 sierpnia 2014 r.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 października 2014 r.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead: http://www.comperialead.pl/panel-administracyjny.html oraz na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

8. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:

a)     nagroda główna: Telewizor LED Panasonic TX-50AS600E lub 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),

b)     nagroda druga: Kino domowe Pioneer MCS-838 lub 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych),

c)      nagroda trzecia: Konsola Xbox 360 250GB + Kinect + 3 gry lub 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),

9. Organizator przewidział również następujące nagrody gwarantowane:

a)     próg I: 100 zł (słownie: sto złotych) za założenie od pięciu do dziewięciu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

b)     próg II: 200 zł (słownie: dwieście złotych) za założenie od dziesięciu do dziewiętnastu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

c)      próg III: 400 zł (słownie: czterysta złotych) za założenie od dwudziestu do dwudziestu dziewięciu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

d)     próg IV: 600 zł (słownie: sześćset złotych) za założenie co najmniej trzydziestu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

10. W ramach akcji HAPPY WEEK Organizator przewidział dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) dla osoby, która w okresie trwania akcji HAPPY WEEK (tj. od 4 sierpnia do 10 sierpnia 2014 r.) założy najwięcej lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

11. Laureaci Konkursu, którym, zgodnie z osiągniętym wynikiem, przysługuję prawo do jednej z nagród wymienionych w §1 pkt.7, mogą dokonać wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową a nagrodą pieniężną.

 

§2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

6. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 8 lipca do 18 sierpnia 2014 r.) produkt „Lokata HAPPY”, aby doprowadzić do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o założenie Lokaty HAPPY za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki.

7. Za poprawnie wypełniony wniosek uważa się formularz zawierający prawdziwe  dane osobowe Klienta. Rozliczenie nastąpi tylko w przypadku nowych klientów Idea Banku, którzy podpiszą umowę z bankiem o produkt „Lokata Happy” i zasilą go kwotą min. 1 000zł w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

8. Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Lokat, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 7.

9. Nagrody: druga oraz trzecia zostaną przyznane odpowiednio dwóm Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w §2 pkt. 8. ) wyniki w liczbie założonych lokat.

10. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba założonych lokat, spełniających wymogi z §2 pkt. 7, została zarejestrowana jako pierwsza.

11. Nagrody gwarantowane zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej pięciu Lokat Happy zgodnie z §2 pkt. 7. Wysokość nagród gwarantowanych określa §1 pkt. 8.

12. Dodatkowa nagroda pieniężna w ramach akcji HAPPY WEEK zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie od 4 sierpnia do 10 sierpnia 2014 r. odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Lokat, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 7.

13. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu w ramach akcji specjalnej HAPPY WEEK, na podstawie których należna będzie dodatkowa nagroda pieniężna, o przyznaniu nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba założonych lokat, spełniających wymogi z §2 pkt. 7, została zarejestrowana jako pierwsza.

14. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Idea Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

15. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.

16. §2 pkt 15. Nie dotyczy dodatkowej nagrody pieniężnej w ramach akcji specjalnej HAPPY WEEK.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach.

18. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację w Panelu Administracyjnym na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.

20. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

 

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagród, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas:

a)     nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody;

b)     nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość  zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. W przypadku nieodebrania Nagrody rzeczowej przez Uczestnika Konkursu, uznaje się, że Uczestnik zrzekł się prawa do niej i tym samym prawo do Nagrody wygasa.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

8. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead.

9. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent